ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №26 ОТ ДАТА 26.10.2021 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Вт., 26.10.2021 - 15:10

СЪОБЩЕНИЕ 

На основание чл. 23, ал. 4, т.1  от ЗМСМА, чл.39 и чл.39а, ал.1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И ШЕСTOTO ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 26.10.2021 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 27.10.2021 година (сряда) от 09:00 часа при неизчерпване на дневния ред, при следният 

ДНЕВЕН РЕД

 1. ОбС 08-00-12023 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №2989/13.10.2021 г., относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12005 Докладна записка от Христо Панайотов – общински съветници от ПП БСП, относно: Приемане на решение за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-11968 Отчет от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Изпълнение на решенията на Общинския съвет, взети на сесиите, проведени в периода м. януари 2021 – м. юли 2021 г. 

 

 1. ОбС 08-00-12038 Докладна записка от Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №2989/13.10.2021 г., относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“ на Мария Бакалова 

 

 1. ОбС 08-00-12039 Докладна записка от Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №2989/13.10.2021 г., относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“ на Стефани Кирякова

 

 1. ОбС 08-00-12040 Докладна записка от Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №2989/13.10.2021 г., относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“ на проф. д-р Илиян Иванов и д-р Дана Проданова

 

 1. ОбС 08-00-12064 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на Община Бургас, находяща се в УПИ II-365, кв.49, по плана на ж.к. „Славейков“ и превръщането й в сграда с почти нулево потребление на енергия“ по процедура BGENERGY-2.002 - „Енергийна ефективност в сгради“, финансирана по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 

 

 1. ОбС 08-00-12022 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №2989/13.10.2021 г., относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас в Сдружение с нестопанска цел в обществена полза с наименование: „АЛИАНС БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ“

 

 1. ОбС 08-00-12010 Докладна записка от Красимир Стойчев – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №2989/13.10.2021 г., относно: Даване на съгласие за одобряване на споразумение за сътрудничество и побратимяване между град Бургас, Република България и град Улсан, Южна Корея 

 

 1. ОбС 08-00-12028 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет СИРР на Община Бургас, относно: Допускане на намалено отстояние по реда на чл.26, ал.6 от Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата към уличната регулационна линия и съседните поземлени имоти за частите от сградите с учебни помещения в училищата и за помещенията за занимални и спални в детските градини и детските ясли 

 

 1. ОбС 08-00-12029 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет СИРР на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за утвърждаване на трасета на техническата инфраструктура – хидромелиоративно съоръжение (напорен водоем) за напояване на имоти в кадастрални райони 12, 13, 33, 34, 36, 37, 38, 39 и 40 в землището на с. Димчево, община Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 21141.38.35 и 21141.40.50 по КК на с. Димчево, община Бургас, които са съответно общинска частна и общинска публична собственост. 2. Даване на предварително съгласие на основание чл. 25, ал. 3 и ал. 5 от ЗСПЗЗ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасета на техническата инфраструктура – хидромелиоративно съоръжение (напорен водоем) за напояване на имоти в кадастрални райони 12, 13, 33, 34, 36, 37, 38, 39 и 40 в землището на с. Димчево, община Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 21141.38.35 по КК на с. Димчево, община Бургас. 3. Одобряване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасета на техническата инфраструктура – хидромелиоративно съоръжение (напорен водоем) за напояване на имоти в кадастрални райони 12, 13, 33, 34, 36, 37, 38, 39 и 40 в землището на с. Димчево, община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-12030 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет СИРР на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за утвърждаване на трасе на обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 72151.1.4 по КК на землището на с. Твърдица, Община Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 72151.1.14 и 72151.38.97 по КК на землището на с. Твърдица, Община Бургас – общинска частна собственост.  2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 72151.1.4 по КК на землището на с. Твърдица, Община Бургас. 3. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 72151.1.4 по КК на землището на с. Твърдица, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12032 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет СИРР на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за утвърждаване на трасета на техническата инфраструктура за захранващ ел. кабел  на имоти в кадастрални райони 10, 11 и 501 в землището на с. Маринка, община Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 47202.10.70, 47202.10.193, 47202.10.249, 47202.11.183, 47202.11.196, 47202.501.802, 47202.501.1227, 47202.501.1228, 47202.501.1246, 47202.501.1247, 47202.501.1248, 47202.501.1343, 47202.501.1378 по КК на с. Маринка, община Бургас, които са общинска собственост. 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасета на техническата инфраструктура за захранващ ел. кабел на имоти в кадастрални райони 10, 11 и 501 в землището на с. Маринка, община Бургас. 3. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасета на техническата инфраструктура за захранващ ел. кабел на имоти в кадастрални райони 10, 11 и 501 в землището на с. Маринка, община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-12033 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет СИРР на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП)  за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура - кабел 20 kV за захранване на два нови БКТП в ПИ с идентификатор 07079.6.1423, засягащо имоти в кадастрален район 6 в землището на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 07079.6.548 по КК на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, който е общинска частна собственост. 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – кабел 20 kV за захранване на два нови БКТП в ПИ с идентификатор 07079.6.1423, засягащо имоти в кадастрален район 6 в землището на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, и Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ситуиране на два нови БКТП в ПИ с идентификатор 07079.6.1423 по КК на гр. Бургас, в землището на кв. Долно Езерово, гр. Бургас.  3. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – кабел 20 kV за захранване на два нови БКТП в ПИ с идентификатор 07079.6.1423, засягащо имоти в кадастрален район 6 в землището на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, и ПУП – ПЗ за ситуиране на два нови БКТП в ПИ с идентификатор 07079.6.1423 по КК на гр. Бургас, в землището на кв. Долно Езерово, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-12031 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет СИРР на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – външен водопровод за захранване на имоти в кадастрален район 34 в землището на с. Твърдица, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12057 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване безвъзмездно и безсрочно право на строеж в полза на „Комплексен онкологичен център (КОЦ) Бургас“ ЕООД за изграждане на специализирана болнична сграда за Комплексен онкологичен център – гр. Бургас в имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ V в кв.135 Б по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.608.344 по КККР на гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-12008 Докладна записка от проф. д-р Христо Стоянов Бозов – управител на  „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД, относно: Даване на съгласие за учредяване на „Медицински център Вяра и Надежда – Бургас“ ЕООД, гр. Бургас, като дъщерно търговско дружество на „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД

 

 1. ОбС 08-00-11990 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на новоизграден обект по проект: „Водопровод и канализация по улица в кв. 135Б по плана на ЦГЧ – гр. Бургас, в участъка между о.т. 1914 и о.т.1909“ 

 

 1. ОбС 08-00-12043 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 40/674 кв.м идеални части от УПИ І-395 в кв. 59 по плана на кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост 

 

 1. ОбС 08-00-12044 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ IV-75 в кв. 8 по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.75 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

 

 1. ОбС 08-00-12045 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ VIII-70 в кв. 7 по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.70 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

 

 1. ОбС 08-00-12046 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ IV-49 в кв. 6 по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.49 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

 

 1. ОбС 08-00-12047 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ XII-118 в кв. 14 по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.118 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

 

 1. ОбС 08-00-12048 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ III-81 в кв. 20 по плана на с. Твърдица, общ. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 72151.501.247 по одобрените КККР на с. Твърдица, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

 

 1. ОбС 08-00-12049 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба общинска идеална част от поземлен имот с идентификатор 07079.11.519 по КККР на гр. Бургас, находящ се в м. „Отманли“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС

 

 1. ОбС 08-00-12054 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските 8/866 кв. метра ид. части от УПИ І-603 в кв.23  по ПУП-ПРЗ на в. з. „Минерални бани“, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-12055 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските 119/1209 кв. метра ид. части от УПИ V-325 в кв.42  по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец 

 

 1. ОбС 08-00-12056 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските 16/1574 кв. метра ид. части от УПИ ХІІІ-135 в кв.20  по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец 

 

 1. ОбС 08-00-12050 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ IV-292 в кв. 22 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-12051 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ V-358 в кв. 40 по плана на с. Равнец, община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-12053 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ кафе в Експозиционен център „Флора“, Приморски парк, гр. Бургас, за срок от пет години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

 

 1. ОбС 08-00-12052 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ III-629 в кв. 27А по ПУП-ПРЗ на ПЗ „Север“, град Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.605.629 по КККР на град Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-12060 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане за учредяване на безвъзмездно и безсрочно право на строеж за изграждане на Канална помпена станция в поземлен имот с идентификатор 07079.605.702 по одобрена КК на гр. Бургас, находящ се на територията на ПЗ „Север“, гр. Бургас в обхвата на одобрен и влязъл в сила ПУП-ПРЗ

 

 1. ОбС 08-00-12058 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху част от недвижим имот – държавна собственост, находящ се в ПЗ „Меден рудник“, (бивше минно селище „Върли бряг“), гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-12059 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на поземлен имот – държавна собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07079.602.454 по одобрената КК на гр. Бургас, находящ се в ПЗ „Север“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12002 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Одобряване на командировки на проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас за периода 01.01.2021 г. – 30.09.2021 г.

 

 1. ОбС 08-00-12001 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на членове на комисията по реклама и Комисията по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-12021 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица 

 

 1. ОбС 08-00-12003 Докладна записка от д-р Борис Петров Ангелов – общински съветник от ПП ГЕРБ, председател на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-12063 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“ в Община Бургас, относно: Даване на съгласие за финансово подпомагане на изявени спортисти за участието им на Световно първенство по свободна борба за ветерани и квалификационен турнир от веригата „Kinder joy of moving Tennis Trophy“ 

 

 1. ОбС 08-00-11999 Докладна записка от Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности към Общински съвет – Бургас, относно: Предоставяне на парична награда на бургаските акробати Георги Стоянов и Владимир Коточев – Европейски шампиони за юноши за 2021 г. и Ердал Галип – Световен шампион по борба за ученици за 2021 г., както и парична награда на клубовете им КСА – „Бургас“  и СКБ „Черноморец“ – Бургас за приноса в развитието на спорта 

 

 1. ОбС 08-00-11886 Докладна записка от инж. Йордан Георгиев – председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности при Общински съвет – Бургас, относно: Кандидатстване чрез Българска федерация художествена гимнастика и СКХГ „Черноморец“ Бургас за включване на традиционния турнир по художествена гимнастика за приза Жулиета Шишманова в световната верига на Гранд при турнирите и предвиждане в бюджет 2022 на Община Бургас на необходимите средства за провеждането му

 

 1. ОбС 08-00-11892 Докладна записка от Живко Господинов – общински съветник от ПП БСП, относно: Ремонт и асфалтиране на улиците в с. Равнец: „Съветска“, „Камчия“, „Странджа“, „Марица“ и „Комсомолска“ 

 

 1. ОбС 08-00-12072 Докладна записка от инж. Йордан Георгиев – председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности, относно: Даване на съгласие за финансово подпомагане на изявени спортисти за участие на Световно първенство по карате за всички възрасти  гр. Истанбул, Турция 

 

 1. ОбС 08-00-12075 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Финансова подкрепа за предстоящото участие на вокален ансамбъл „Фортисимо“ на Световните хорови игри в Белгия (29.10. – 03.11.2021 г.) 

 

 1. ОбС 08-00-12076 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията 

 

 1. ОбС 08-00-11957 Питане от Георги Спасов и Христо Панайотов – общински съветници от БСП, относно: Сграда на ОУ „Христо Ботев“ – кв. Сарафово

 

 1. ОбС 08-00-11984 Питане от Станимир Апостолов и Георги Митев – общински съветници от ПП СДС, относно: Решение по т.16 от проведеното на 27.11.2018 г. заседание на ОбС – Бургас

 

 1. ОбС 08-00-11986 Питане от Йордан Георгиев и Христо Панайотов – общински съветници от БСП, относно: Финансовото подпомагане на спортните клубове от Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-11991 Питане от Станимир Апостолов – общински съветник от ПП СДС, относно: Парково осветление в парк „Изгрев“, ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12006 Питане от Живко Господинов и Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Бетонни елементи на плаж „Бургас – Север“ 

 

 1. ОбС 08-00-12012 Питане от Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Опасни и неугледни сгради по ул. „Александровска“

 

 1.  ОбС 08-00-12013 Питане от Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Съпоставка на разходите за обслужване на „зелена зона“ в Бургас, спрямо получените приходи

 

 1. ОбС 08-00-12018 Питане от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Платени финансови средства на застрахователи за нанесени щети на превозни средства

 

 1. ОбС 08-00-12020 Питане от Йордан Георгиев и Христо Панайотов – общински съветници от ПП БСП, относно: Дейност по вътрешен одит на Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-12026 Питане от д-р Даниела Божинова – общински съветник от „Демократична България/Зелено движение“, относно: Рушаща се сграда и активи на закрита общинска медия

 

 1. ОбС 08-00-12027 Питане от д-р Даниела Божинова – общински съветник от „Демократична България/Зелено движение“, относно: Безопасността на детските площадки за игра в Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12037 Питане от инж. Васил Иванов – общински съветник от ПП БСП, относно: Ремонт на пътната мрежа в кв. Долно Езерово 

 


ПРОФ. Д-Р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА

Председател на Общински съвет – Бургас