ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №26 ОТ ДАТА 26.10.2021 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Пон., 01.11.2021 - 11:49

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от Протокол № 26

от проведеното на 26.10.2021 г. заседание 

ДНЕВЕН РЕД

 1. ОбС 08-00-12023 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №2989/13.10.2021 г., относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас
 2. ОбС 08-00-12005 Докладна записка от Христо Панайотов – общински съветници от ПП БСП, относно: Приемане на решение за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Бургас 
 3. ОбС 08-00-11968 Отчет от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Изпълнение на решенията на Общинския съвет, взети на сесиите, проведени в периода м. януари 2021 – м. юли 2021 г. 
 4. ОбС 08-00-12038 Докладна записка от Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №2989/13.10.2021 г., относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“ на Мария Бакалова 
 5. ОбС 08-00-12039 Докладна записка от Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №2989/13.10.2021 г., относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“ на Стефани Кирякова
 6. ОбС 08-00-12040 Докладна записка от Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №2989/13.10.2021 г., относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“ на проф. д-р Илиян Иванов и д-р Дана Проданова
 7. ОбС 08-00-12064 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на Община Бургас, находяща се в УПИ II-365, кв.49, по плана на ж.к. „Славейков“ и превръщането й в сграда с почти нулево потребление на енергия“ по процедура BGENERGY-2.002 - „Енергийна ефективност в сгради“, финансирана по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 
 8. ОбС 08-00-12022 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №2989/13.10.2021 г., относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас в Сдружение с нестопанска цел в обществена полза с наименование: „АЛИАНС БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ“
 9. ОбС 08-00-12010 Докладна записка от Красимир Стойчев – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №2989/13.10.2021 г., относно: Даване на съгласие за одобряване на споразумение за сътрудничество и побратимяване между град Бургас, Република България и град Улсан, Южна Корея 
 10. ОбС 08-00-12028 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет СИРР на Община Бургас, относно: Допускане на намалено отстояние по реда на чл.26, ал.6 от Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата към уличната регулационна линия и съседните поземлени имоти за частите от сградите с учебни помещения в училищата и за помещенията за занимални и спални в детските градини и детските ясли 
 11. ОбС 08-00-12029 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет СИРР на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за утвърждаване на трасета на техническата инфраструктура – хидромелиоративно съоръжение (напорен водоем) за напояване на имоти в кадастрални райони 12, 13, 33, 34, 36, 37, 38, 39 и 40 в землището на с. Димчево, община Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 21141.38.35 и 21141.40.50 по КК на с. Димчево, община Бургас, които са съответно общинска частна и общинска публична собственост. 2. Даване на предварително съгласие на основание чл. 25, ал. 3 и ал. 5 от ЗСПЗЗ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасета на техническата инфраструктура – хидромелиоративно съоръжение (напорен водоем) за напояване на имоти в кадастрални райони 12, 13, 33, 34, 36, 37, 38, 39 и 40 в землището на с. Димчево, община Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 21141.38.35 по КК на с. Димчево, община Бургас. 3. Одобряване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасета на техническата инфраструктура – хидромелиоративно съоръжение (напорен водоем) за напояване на имоти в кадастрални райони 12, 13, 33, 34, 36, 37, 38, 39 и 40 в землището на с. Димчево, община Бургас 
 12. ОбС 08-00-12030 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет СИРР на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за утвърждаване на трасе на обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 72151.1.4 по КК на землището на с. Твърдица, Община Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 72151.1.14 и 72151.38.97 по КК на землището на с. Твърдица, Община Бургас – общинска частна собственост.  2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 72151.1.4 по КК на землището на с. Твърдица, Община Бургас. 3. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 72151.1.4 по КК на землището на с. Твърдица, Община Бургас
 13. ОбС 08-00-12032 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет СИРР на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за утвърждаване на трасета на техническата инфраструктура за захранващ ел. кабел  на имоти в кадастрални райони 10, 11 и 501 в землището на с. Маринка, община Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 47202.10.70, 47202.10.193, 47202.10.249, 47202.11.183, 47202.11.196, 47202.501.802, 47202.501.1227, 47202.501.1228, 47202.501.1246, 47202.501.1247, 47202.501.1248, 47202.501.1343, 47202.501.1378 по КК на с. Маринка, община Бургас, които са общинска собственост. 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасета на техническата инфраструктура за захранващ ел. кабел на имоти в кадастрални райони 10, 11 и 501 в землището на с. Маринка, община Бургас. 3. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасета на техническата инфраструктура за захранващ ел. кабел на имоти в кадастрални райони 10, 11 и 501 в землището на с. Маринка, община Бургас 
 14. ОбС 08-00-12033 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет СИРР на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП)  за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура - кабел 20 kV за захранване на два нови БКТП в ПИ с идентификатор 07079.6.1423, засягащо имоти в кадастрален район 6 в землището на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 07079.6.548 по КК на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, който е общинска частна собственост. 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – кабел 20 kV за захранване на два нови БКТП в ПИ с идентификатор 07079.6.1423, засягащо имоти в кадастрален район 6 в землището на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, и Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ситуиране на два нови БКТП в ПИ с идентификатор 07079.6.1423 по КК на гр. Бургас, в землището на кв. Долно Езерово, гр. Бургас.  3. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – кабел 20 kV за захранване на два нови БКТП в ПИ с идентификатор 07079.6.1423, засягащо имоти в кадастрален район 6 в землището на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, и ПУП – ПЗ за ситуиране на два нови БКТП в ПИ с идентификатор 07079.6.1423 по КК на гр. Бургас, в землището на кв. Долно Езерово, гр. Бургас 
 15. ОбС 08-00-12031 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет СИРР на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – външен водопровод за захранване на имоти в кадастрален район 34 в землището на с. Твърдица, Община Бургас
 16. ОбС 08-00-12057 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване безвъзмездно и безсрочно право на строеж в полза на „Комплексен онкологичен център (КОЦ) Бургас“ ЕООД за изграждане на специализирана болнична сграда за Комплексен онкологичен център – гр. Бургас в имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ V в кв.135 Б по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.608.344 по КККР на гр. Бургас 
 17. ОбС 08-00-12008 Докладна записка от проф. д-р Христо Стоянов Бозов – управител на  „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД, относно: Даване на съгласие за учредяване на „Медицински център Вяра и Надежда – Бургас“ ЕООД, гр. Бургас, като дъщерно търговско дружество на „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД
 18. ОбС 08-00-11990 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на новоизграден обект по проект: „Водопровод и канализация по улица в кв. 135Б по плана на ЦГЧ – гр. Бургас, в участъка между о.т. 1914 и о.т.1909“ 
 19. ОбС 08-00-12043 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 40/674 кв.м идеални части от УПИ І-395 в кв. 59 по плана на кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост 
 20. ОбС 08-00-12044 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ IV-75 в кв. 8 по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.75 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 
 21. ОбС 08-00-12045 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ VIII-70 в кв. 7 по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.70 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 
 22. ОбС 08-00-12046 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ IV-49 в кв. 6 по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.49 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота
 23. ОбС 08-00-12047 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ XII-118 в кв. 14 по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.118 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 
 24. ОбС 08-00-12048 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ III-81 в кв. 20 по плана на с. Твърдица, общ. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 72151.501.247 по одобрените КККР на с. Твърдица, чрез продажба на общинската идеална част от имота 
 25. ОбС 08-00-12049 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба общинска идеална част от поземлен имот с идентификатор 07079.11.519 по КККР на гр. Бургас, находящ се в м. „Отманли“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС
 26. ОбС 08-00-12054 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските 8/866 кв. метра ид. части от УПИ І-603 в кв.23  по ПУП-ПРЗ на в. з. „Минерални бани“, гр. Бургас 
 27. ОбС 08-00-12055 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските 119/1209 кв. метра ид. части от УПИ V-325 в кв.42  по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец 
 28. ОбС 08-00-12056 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските 16/1574 кв. метра ид. части от УПИ ХІІІ-135 в кв.20  по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец 
 29. ОбС 08-00-12050 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ IV-292 в кв. 22 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас 
 30. ОбС 08-00-12051 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ V-358 в кв. 40 по плана на с. Равнец, община Бургас 
 31. ОбС 08-00-12053 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ кафе в Експозиционен център „Флора“, Приморски парк, гр. Бургас, за срок от пет години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 
 32. ОбС 08-00-12052 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ III-629 в кв. 27А по ПУП-ПРЗ на ПЗ „Север“, град Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.605.629 по КККР на град Бургас 
 33. ОбС 08-00-12060 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане за учредяване на безвъзмездно и безсрочно право на строеж за изграждане на Канална помпена станция в поземлен имот с идентификатор 07079.605.702 по одобрена КК на гр. Бургас, находящ се на територията на ПЗ „Север“, гр. Бургас в обхвата на одобрен и влязъл в сила ПУП-ПРЗ
 34. ОбС 08-00-12058 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху част от недвижим имот – държавна собственост, находящ се в ПЗ „Меден рудник“, (бивше минно селище „Върли бряг“), гр. Бургас 
 35. ОбС 08-00-12059 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на поземлен имот – държавна собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07079.602.454 по одобрената КК на гр. Бургас, находящ се в ПЗ „Север“, гр. Бургас
 36. ОбС 08-00-12002 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Одобряване на командировки на проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас за периода 01.01.2021 г. – 30.09.2021 г.
 37. ОбС 08-00-12001 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на членове на комисията по реклама и Комисията по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на община Бургас 
 38. ОбС 08-00-12021 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица 
 39. ОбС 08-00-12003 Докладна записка от д-р Борис Петров Ангелов – общински съветник от ПП ГЕРБ, председател на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас 
 40. ОбС 08-00-12063 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“ в Община Бургас, относно: Даване на съгласие за финансово подпомагане на изявени спортисти за участието им на Световно първенство по свободна борба за ветерани и квалификационен турнир от веригата „Kinder joy of moving Tennis Trophy“ 
 41. ОбС 08-00-11999 Докладна записка от Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности към Общински съвет – Бургас, относно: Предоставяне на парична награда на бургаските акробати Г. Стоянов и В. Коточев – Европейски шампиони за юноши за 2021 г. и Е. Галип – Световен шампион по борба за ученици за 2021 г., както и парична награда на клубовете им КСА – „Бургас“  и СКБ „Черноморец“ – Бургас за приноса в развитието на спорта 
 42. ОбС 08-00-11886 Докладна записка от инж. Йордан Георгиев – председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности при Общински съвет – Бургас, относно: Кандидатстване чрез Българска федерация художествена гимнастика и СКХГ „Черноморец“ Бургас за включване на традиционния турнир по художествена гимнастика за приза Жулиета Шишманова в световната верига на Гран при турнирите и предвиждане в бюджет 2022 на Община Бургас на необходимите средства за провеждането му
 43. ОбС 08-00-11892 Докладна записка от Живко Господинов – общински съветник от ПП БСП, относно: Ремонт и асфалтиране на улиците в с. Равнец: „Съветска“, „Камчия“, „Странджа“, „Марица“ и „Комсомолска“ 
 44. ОбС 08-00-12072 Докладна записка от инж. Йордан Георгиев – председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности, относно: Даване на съгласие за финансово подпомагане на изявени спортисти за участие на Световно първенство по карате за всички възрасти  гр. Истанбул, Турция 
 45. ОбС 08-00-12075 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Финансова подкрепа за предстоящото участие на вокален ансамбъл „Фортисимо“ на Световните хорови игри в Белгия (29.10. – 03.11.2021 г.) 
 46. ОбС 08-00-12076 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията 
 47. ОбС 08-00-11957 Питане от Георги Спасов и Христо Панайотов – общински съветници от БСП, относно: Сграда на ОУ „Христо Ботев“ – кв. Сарафово
 48. ОбС 08-00-11984 Питане от Станимир Апостолов и Георги Митев – общински съветници от ПП СДС, относно: Решение по т.16 от проведеното на 27.11.2018 г. заседание на ОбС – Бургас
 49. ОбС 08-00-11986 Питане от Йордан Георгиев и Христо Панайотов – общински съветници от БСП, относно: Финансовото подпомагане на спортните клубове от Община Бургас 
 50. ОбС 08-00-11991 Питане от Станимир Апостолов – общински съветник от ПП СДС, относно: Парково осветление в парк „Изгрев“, ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас
 51. ОбС 08-00-12006 Питане от Живко Господинов и Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Бетонни елементи на плаж „Бургас – Север“ 
 52. ОбС 08-00-12012 Питане от Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Опасни и неугледни сгради по ул. „Александровска“
 53.  ОбС 08-00-12013 Питане от Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Съпоставка на разходите за обслужване на „зелена зона“ в Бургас, спрямо получените приходи
 54. ОбС 08-00-12018 Питане от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Платени финансови средства на застрахователи за нанесени щети на превозни средства
 55. ОбС 08-00-12020 Питане от Йордан Георгиев и Христо Панайотов – общински съветници от ПП БСП, относно: Дейност по вътрешен одит на Община Бургас 
 56. ОбС 08-00-12026 Питане от д-р Даниела Божинова – общински съветник от „Демократична България/Зелено движение“, относно: Рушаща се сграда и активи на закрита общинска медия
 57. ОбС 08-00-12027 Питане от д-р Даниела Божинова – общински съветник от „Демократична България/Зелено движение“, относно: Безопасността на детските площадки за игра в Община Бургас
 58. ОбС 08-00-12037 Питане от инж. Васил Иванов – общински съветник от ПП БСП, относно: Ремонт на пътната мрежа в кв. Долно Езерово 

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-12023 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №2989/13.10.2021 г., относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас

РЕШЕНИЕ:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас (приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.4, Протокол №34/28.11.2017 г.; по т.1, Протокол №36/19.12.2017 г.; по т.4, Протокол №41/24.04.2018 г.; по т.1, Протокол №43/26.06.2018 г.; по т.2, Протокол №46/28.08.2018 г.; по т.8, Протокол №49/30.10.2018 г.; по т.1, Протокол №52/18.12.2018 г.; изм. с Решение №248 от 15.02.2019 г. на Административен съд -Бургас по адм. д. №3204/2018 г.; по т.1 и т.2, Протокол №55/26.03.2019 г.; по т.1, Протокол №56/30.04.2019 г.; по т.1, Протокол №60/30.07.2019 г.; по т.3 от Протокол №61/27.08.2019 г.; по т.4, т.5 и т.6 от Протокол №12/28.07.2020 г.; по т.6 и т.7 от Протокол №13/29.09.2020 г.).

§ 1. В приложение № 3 на Тарифата на местни такси по чл. 6 ал.1 от ЗМДТ, за услуги предоставяни от Община Бургас към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас в Раздел I, т. 2  - „За ползване на тротоари, площадки, улични платна и др. терени за търговска дейност на открито, вкл. за разполагане на маси, столове, витрини, сергии, палатки и др. подобни се събира такса на кв. м.“, се изменя I - ва зона и придобива следното съдържание:

 

І-ва зона: ул."Св.Св.Кирил и Методий", с изключение на частта й от пресечката с  ул. „Алеко Константинов“ до пл. „Св.Св.Кирил и Методий“; ул."Тутракан"; ул."Силистра"; ул."Г.Кирков"; районните паркове; ул."Хан Аспарух" до пл."Баба Ганка"; ул. „Ал.Велики” до ул. „Хр.Ботев”; ул. „Кл.Охридски” до ул. „Хр.Ботев”; ул. „В.Априлов”; площад „Ат. Сиреков”; ул. „Граф Игнатиев” до ул. „Ил.Макариополски”; ул. „Хан Крум” до ул. „Цар Петър”; районът около х.”България”; ул. „Възраждане” до ул. „Шипка”; ул. „Антим І” до ул. „Митрополит Симеон”; ул. „Райна княгиня” до ул. „Митрополит Симеон”; ул. „Славянска” до ул. „Митрополит Симеон”; ул. „Морска” до ул. „Софроний Врачански”; ул. „Оборище” до ул. „П.Яворов” и в района на УМБАЛ. (изм. Протокол №55/26.03.2019 г.)

- за обектите  по чл.2, ал.2, т.2.2. от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас  – зимен сезон (месец ноември до месец март включително)

0,90

 

16,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,80

 

§ 2. В приложение № 3 на Тарифата на местни такси по чл. 6 ал.1 от ЗМДТ, за услуги предоставяни от Община Бургас към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас в Раздел I, т. 2  - „За ползване на тротоари, площадки, улични платна и др. терени за търговска дейност на открито, вкл. за разполагане на маси, столове, витрини, сергии, палатки и др. подобни се събира такса на кв. м.“, се добавя нова V – та зона, както следва:

 

V-та зона: - Зона за приоритетно развитие на туристически атракции и творчески общности -

 

( ул. Алеко Константинов“, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ – в частта й от пресечката с ул. „Алеко Константинов“ до пл. „Св.Св.Кирил и Методий“, пл. „Св.Св.Кирил и Методий“ )

- летен сезон – от месец април до месец октомври включително

- зимен сезон – от месец ноември до месец март включително

- за обектите  по чл.2, ал.2, т.2.2. от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас  – зимен сезон (месец ноември до месец март включително)

 

 

До 31.01.

2023 г.

безплатно

 

 

0,45  

 

До 31.01.

2023 г.

безплатно

 

 

8,00

 

 

 

 

 

 

     4,00

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-12005 Докладна записка от Христо Панайотов – общински съветници от ПП БСП, относно: Приемане на решение за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Бургас 

РЕШЕНИЕ:

Приема изменение и допълнение на „Наредба за управление на отпадъците на територията на община Бургас“:

Допълнителни разпоредби §1. По смисъла на тази наредба, т. 8 се променя и придобива следния вид:

„Излязло от употреба моторно превозно средство“ е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО, в т.ч.:

а) моторно превозно средство с прекратена регистрация, което се намира върху имот - държавна или общинска собственост, за повече от три месеца от датата на прекратяване на регистрацията;

б) моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. или съгласно чл. 38 от Наредба № Н-32 от 2011 г. за повече от три месеца от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;

в) изоставено регистрирано МПС.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-11968 Отчет от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Изпълнение на решенията на Общинския съвет, взети на сесиите, проведени в периода м. януари 2021 – м. юли 2021 г. 

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-12038 Докладна записка от Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №2989/13.10.2021 г., относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“ на Мария Бакалова 

РЕШЕНИЕ:

Удостоява Мария Бакалова със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-12039 Докладна записка от Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №2989/13.10.2021 г., относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“ на Стефани Кирякова

РЕШЕНИЕ:

Удостоява Стефани Кирякова със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-12040 Докладна записка от Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №2989/13.10.2021 г., относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“ на проф. д-р Илиян Иванов и д-р Дана Проданова

РЕШЕНИЕ:

Удостоява проф. д-р Илиян Иванов и д-р Дана Проданова със званието „Почетен гражданин на Община Бургас“.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-12064 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на Община Бургас, находяща се в УПИ II-365, кв.49, по плана на ж.к. „Славейков“ и превръщането й в сграда с почти нулево потребление на енергия“ по процедура BGENERGY-2.002 - „Енергийна ефективност в сгради“, финансирана по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 

РЕШЕНИЕ:

  1. Общински съвет – Бургас дава съгласие Община Бургас да кандидатства с проектно предложение „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на Община Бургас в ПИ с идентификатор 07079.602.554 по КК на гр. Бургас, УПИ II-365, кв.49, по плана на ж.к. „Славейков“ и превръщането й в сграда с почти нулево потребление на енергия“ по процедура  BGENERGY-2.002 „Енергийна ефективност в сгради“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“.

Общински съвет – Бургас дава съгласие за сътрудничество между Община Бургас и Норск Енерджи (партньор от Норвегия) за кандидатстване по процедура BGENERGY-2.002: „Енергийна ефективност в сгради“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ за изпълнение на  проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на Община Бургас в ПИ с идентификатор 07079.602.554 по КК на гр. Бургас, УПИ II-365, кв.49, по плана на ж.к. „Славейков“ и превръщането й в сграда с почти нулево потребление на енергия“.

  1. Упълномощава Кмета на Община Бургас да подпише Споразумение за партньорство на български и английски език с Норск Енерджи (Норвегия) – Приложение О от Насоките за кандидатстване по процедурата.
  2. Общински съвет – Бургас дава съгласие Община Бургас да осигури необходимото комбинирано съфинансиране – в това число собствени средства, привлечени средства и от външни източници в размер до 2 346 556 лв. за целия периода на изпълнение на проекта – 24 месеца, за реализиране на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на Община Бургас в ПИ с идентификатор 07079.602.554 по КК на гр. Бургас, УПИ II-365, кв.49, по плана на ж.к. „Славейков“ и превръщането й в сграда с почти нулево потребление на енергия“.
  3. Общински съвет – Бургас допуска предварително изпълнение на  основание чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-12022 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №2989/13.10.2021 г., относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас в Сдружение с нестопанска цел в обществена полза с наименование: „АЛИАНС БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ“

РЕШЕНИЕ:

1.  Дава съгласие Община Бургас да участва в Сдружение с нестопанска цел в обществена полза с наименование: АЛИАНС БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ”, ЕИК 206653316 което  се изписва допълнително на английски език: Bulgarian Black Sea Alliance.  Основните цели на сдружението са да популяризира Българската Черноморска дестинация като предпочитана туристическа дестинация в Европа и света и да издига престижа на Българското Черноморие като привлекателен обект за инвестиции и търговско сътрудничество; да осигури проспериращо и устойчиво развитие на Българското Черноморие чpeз внeдpявaне на нoви инoвaтивни peшeния и дигитални инициативи нa тepитopията, да съдейства на мecтнaтa иĸoнoмиĸa да cтaвa пo-ycтoйчивa и ĸoнĸypeнтocпocoбнa и да генерира допълнителна дoбaвeнa cтoйнocт за своите членове и за свързаните с тях индустрии; да позиционира Българското Черноморие като атрактивна, иновативната и устойчива туристическа дестинация; да увеличи конкурентоспособността на Българското Черноморие и да подобри качеството на обслужването в сферата на туризма; да  създаде бранд Българско Черноморие, чието наименование се изписва на  английски език:  BulgarianBlackSea; да създаде дигитална платформа www.bulgarianblacksea.com, както и мобилно приложение за целите на дигиталния маркетинг на дестинацията; да разработи и прилага маркетингова стратегия за популяризиране на Българското Черноморие чрез бранда BulgarianBlackSea; да представлява обединения интерес на членовете си пред публичните органи и институции в Република България, както и пред международни и други сродни организации в страната и чужбина; да осигури среда за сътрудничество между представителите на туристическия и авиационния сектор, както и да  насърчава  партньорството между публичния и частния сектор; да съдейства на своите членове за получаване на отстъпки от цената на стоки и услуги, вкл. услуги, предоставяни от енергоразпределителни, топлоснабдителни и водоснабдителни дружества, чрез сключване на договори за участие в съвместни проекти и поръчки (вкл.  сключване на договор за покупко-продажба на електрическа енергия) и др.; да проучва и да кандидатства за Европейски фондове, с които да постигне финансиране на гореспоменатите дейности; да работи в тясно взаимодействие с Министерството на туризма, за да постигне гореспоменатите цели.

2.  Приема действащите към 15.10.2021 г. Устав и Етичен кодекс на сдружението

3. Определя Юлиян Христов Георгиев за представител на Община Бургас в общото събрание на сдружение: АЛИАНС БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ” ЕИК 206653316,  а при невъзможност Мария Петрова Маркова, който да подаде и съответните документи за членство в сдружението.

4.  Одобрява годишен членски внос в размер на 5 991 лева за 2021 г. и 11 983 лв. за 2022г.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-12010 Докладна записка от Красимир Стойчев – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №2989/13.10.2021 г., относно: Даване на съгласие за одобряване на споразумение за сътрудничество и побратимяване между град Бургас, Република България и град Улсан, Южна Корея 

РЕШЕНИЕ:

Одобрява проект на Споразумение за побратимяване между град Бургас и град Улсан, Южна Корея, което да бъде подписано от Кмета на Община Бургас – Димитър Николов.

Споразумение за побратимяване (проект)

Между

Столичен град Улсан и община Бургас

Столичен град Улсан на Република Корея и Община Бургас на Република България се договориха за насърчаване на близки отношения и сътрудничество за взаимното развитие и съвместния просперитет и подписаха и размениха Писмо за намерения във връзка със споразумението за побратимяване на градовете на 14 декември 2018 г.

С настоящото двете страни сключват Споразумението за побратимяване на градовете с цел установяване на близки и приятелски отношения на сътрудничество, основани на принципа на равни и взаимни ползи и разбирателство чрез приятелски дискусии.

1. Двете страни ще си сътрудничат за засилване на приятелството и взаимното разбирателство в различни области на икономиката, търговията, пристанищата, строителството, науката, технологиите, културата, образованието, туризма и спорта.

2. Двете страни продължават да общуват и да се свързват помежду си за насърчаване на обмена и сътрудничеството като побратимени градове.

3. Двете страни ще работят заедно, за да активират интензивен обмен на човешки ресурси, като взаимни посещения и програми за обучение в чужбина за по-широко разбиране на другата страна; както и за насърчаване на чуждестранния маркетинг и популяризирането на града, които спомагат за увеличаване на стойността на марката и на двете страни.

4. И двете страни ще популяризират въпроси, които не са обхванати в настоящото споразумение въз основа на принципите на взаимната изгода и равенството.

Двете страни изготвят настоящото споразумение в два екземпляра, съответно на корейски, български и английски език, като трите текста имат еднаква сила, за да бъде изпълнено и подписано от надлежно упълномощените му представители в Бургас през ноември 2021 г.

Song Chul-ho                                                                        Димитър Николов               

Кмет на Столичен град Улсан                                            Кмет на Община Бургас

Република Корея                                                                 Република България

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-12028 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет СИРР на Община Бургас, относно: Допускане на намалено отстояние по реда на чл.26, ал.6 от Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата към уличната регулационна линия и съседните поземлени имоти за частите от сградите с учебни помещения в училищата и за помещенията за занимални и спални в детските градини и детските ясли 

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.26, ал.6 от Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата, Общински съвет – Бургас, допуска отклонения от правилата и нормативите на чл. 26, ал.3, т.3, буква „а“ от Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата, за  намаляване на необходимото разстояние от уличната регулационна линия и съседните поземлени имоти на до 5м. за частите от сградите с учебни помещения в училищата и за помещенията за занимални и спални в детските градини и детските ясли за:

 1.  Пристройка и частично преустройство на училищна сграда на ОУ „Христо Ботев“ в УПИ I, кв.32, по плана кв. Сарафово, гр. Бургас  (ПИ с идентификатор 07079.820.444 по КККР на гр. Бургас);
 2.  Нов корпус на детска градина „Ален мак“, кв. Сарафово, гр. Бургас, разположена в УПИ I „за детска градина“, кв.21 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас (ПИ с идентификатор 07079.820.82 по КККР на гр. Бургас);
 3. Нов учебен корпус в двора на гимназия „Г. С. Раковски“, към настоящия момент дом на ПГРЕ „Г. С. Раковски“ и ППМГ „Акад. Н. Обрешков“, в УПИ I в кв. 130 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас (ПИ с идентификатор 07079.611.312 по КК на гр. Бургас).

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-12029 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет СИРР на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за утвърждаване на трасета на техническата инфраструктура – хидромелиоративно съоръжение (напорен водоем) за напояване на имоти в кадастрални райони 12, 13, 33, 34, 36, 37, 38, 39 и 40 в землището на с. Димчево, община Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 21141.38.35 и 21141.40.50 по КК на с. Димчево, община Бургас, които са съответно общинска частна и общинска публична собственост. 2. Даване на предварително съгласие на основание чл. 25, ал. 3 и ал. 5 от ЗСПЗЗ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасета на техническата инфраструктура – хидромелиоративно съоръжение (напорен водоем) за напояване на имоти в кадастрални райони 12, 13, 33, 34, 36, 37, 38, 39 и 40 в землището на с. Димчево, община Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 21141.38.35 по КК на с. Димчево, община Бургас. 3. Одобряване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасета на техническата инфраструктура – хидромелиоративно съоръжение (напорен водоем) за напояване на имоти в кадастрални райони 12, 13, 33, 34, 36, 37, 38, 39 и 40 в землището на с. Димчево, община Бургас 

РЕШЕНИЕ:

          1. На основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ Общински съвет Бургас дава предварително съгласие зa изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за утвърждаване на трасета на техническата инфраструктура – хидромелиоративно съоръжение /напорен водоем/ за напояване на имоти в кадастрални райони 12, 13, 33, 34, 36, 37, 38, 39 и 40 в землището на с. Димчево, община Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 21141.38.35 и 21141.40.50 по КК на с. Димчево, община Бургас, които са съответно общинска частна и общинска публична собственост.

          Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.

          2. На основание чл. 21, ал. 8 от ЗМСМА и чл.25, ал. 3 и ал. 5 от ЗСПЗЗ Общински съвет Бургас дава предварително съгласие за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасета на техническата инфраструктура – хидромелиоративно съоръжение /напорен водоем/ за напояване на имоти в кадастрални райони 12, 13, 33, 34, 36, 37, 38, 39 и 40 в землището на с. Димчево, община Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 21141.38.38 по КК на с. Димчево, община Бургас – Общинска собственост.

          Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.

          3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява ПУП – ПП за утвърждаване на трасета на техническата инфраструктура – хидромелиоративно съоръжение /напорен водоем/ за напояване на имоти в кадастрални райони 12, 13, 33, 34, 36, 37, 38, 39 и 40 в землището на с. Димчево, община Бургас.

          Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

          Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд – гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-12030 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет СИРР на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за утвърждаване на трасе на обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 72151.1.4 по КК на землището на с. Твърдица, Община Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 72151.1.14 и 72151.38.97 по КК на землището на с. Твърдица, Община Бургас – общинска частна собственост.  2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 72151.1.4 по КК на землището на с. Твърдица, Община Бургас. 3. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 72151.1.4 по КК на землището на с. Твърдица, Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

  1. На основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ Общински съвет Бургас дава предварително съгласие зa изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за утвърждаване на трасе на обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 72151.1.4 по КК на землището на с. Твърдица, Община Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 72151.1.14 и 72151.38.97 по КК на землището на с. Твърдица, Община Бургас – общинска частна собственост.

  Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.

  2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 72151.1.4 по КК на землището на с. Твърдица, Община Бургас.

  ПУП-ПУР следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба № 8/МРРБ за ОС на УП, при спазване изискванията на ЗУТ и наредбите към него.

  3. На основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява задание за изработване на ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 72151.1.4 по КК на землището на с. Твърдица, Община Бургас.       

  Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-12032 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет СИРР на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за утвърждаване на трасета на техническата инфраструктура за захранващ ел. кабел  на имоти в кадастрални райони 10, 11 и 501 в землището на с. Маринка, община Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 47202.10.70, 47202.10.193, 47202.10.249, 47202.11.183, 47202.11.196, 47202.501.802, 47202.501.1227, 47202.501.1228, 47202.501.1246, 47202.501.1247, 47202.501.1248, 47202.501.1343, 47202.501.1378 по КК на с. Маринка, община Бургас, които са общинска собственост. 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасета на техническата инфраструктура за захранващ ел. кабел на имоти в кадастрални райони 10, 11 и 501 в землището на с. Маринка, община Бургас. 3. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасета на техническата инфраструктура за захранващ ел. кабел на имоти в кадастрални райони 10, 11 и 501 в землището на с. Маринка, община Бургас 

РЕШЕНИЕ:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, Общински съвет Бургас дава предварително съгласие зa изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за утвърждаване на трасета на техническата инфраструктура за захранващ ел. кабел  на имоти в кадастрални райони 10, 11 и 501 в землището на с. Маринка, община Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 47202.10.70, 47202.10.193, 47202.10.249, 47202.11.183, 47202.11.196, 47202.501.802, 47202.501.1227, 47202.501.1228, 47202.501.1246, 47202.501.1247, 47202.501.1248, 47202.501.1343, 47202.501.1378 по КК на с. Маринка, община Бургас, които са общинска собственост.

Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасета на техническата инфраструктура за захранващ ел. кабел на имоти в кадастрални райони 10, 11 и 501 в землището на с. Маринка, община Бургас.

ПУП-ПП следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба № 8 за ОС на УП, при спазване изискванията на ЗУТ и наредбите към него.

ПУП-ПП да се съгласува с РИОСВ – Бургас.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява задание за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасета на техническата инфраструктура за захранващ ел. кабел на имоти в кадастрални райони 10, 11 и 501 в землището на с. Маринка, Община Бургас.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-12033 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет СИРР на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП)  за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура - кабел 20 kV за захранване на два нови БКТП в ПИ с идентификатор 07079.6.1423, засягащо имоти в кадастрален район 6 в землището на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 07079.6.548 по КК на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, който е общинска частна собственост. 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – кабел 20 kV за захранване на два нови БКТП в ПИ с идентификатор 07079.6.1423, засягащо имоти в кадастрален район 6 в землището на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, и Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ситуиране на два нови БКТП в ПИ с идентификатор 07079.6.1423 по КК на гр. Бургас, в землището на кв. Долно Езерово, гр. Бургас.  3. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – кабел 20 kV за захранване на два нови БКТП в ПИ с идентификатор 07079.6.1423, засягащо имоти в кадастрален район 6 в землището на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, и ПУП – ПЗ за ситуиране на два нови БКТП в ПИ с идентификатор 07079.6.1423 по КК на гр. Бургас, в землището на кв. Долно Езерово, гр. Бургас 

РЕШЕНИЕ:

            1. На основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ Общински съвет Бургас дава предварително съгласие зa изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП)  за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура - кабел 20 kV за захранване на два нови БКТП в ПИ с идентификатор 07079.6.1423, засягащо имоти в кадастрален район 6 в землището на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 07079.6.548 по КК на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, който е общинска частна собственост.                  

            Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.

            2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – кабел 20 kV за захранване на два нови БКТП в ПИ с идентификатор 07079.6.1423, засягащо имоти в кадастрален район 6 в землището на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, и Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ситуиране на два нови БКТП в ПИ с идентификатор 07079.6.1423 по КК на гр. Бургас, в землището на кв. Долно Езерово, гр. Бургас.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

            3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява задание за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура - кабел 20 kV за захранване на два нови БКТП в ПИ с идентификатор 07079.6.1423, засягащо имоти в кадастрален район 6 в землището на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, и Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ситуиране на два нови БКТП в ПИ с идентификатор 07079.6.1423 по КК на гр. Бургас, в землището на кв. Долно Езерово, гр. Бургас.

            Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-12031 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет СИРР на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – външен водопровод за захранване на имоти в кадастрален район 34 в землището на с. Твърдица, Община Бургас

РЕШЕНИЕ:

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – външен водопровод за захранване на имоти в кадастрален район 34 в землището на с. Твърдица, Община Бургас.

            Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“ по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

            Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд – гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-12057 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване безвъзмездно и безсрочно право на строеж в полза на „Комплексен онкологичен център (КОЦ) Бургас“ ЕООД за изграждане на специализирана болнична сграда за Комплексен онкологичен център – гр. Бургас в имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ V в кв.135 Б по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.608.344 по КККР на гр. Бургас 

РЕШЕНИЕ:

І. Допълва годишната Програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2021 г., приета от Общински съвет–Бургас с Решение по т.4 от дневния ред на проведеното на 28.01.2020 г. заседание /Протокол № 6/, в частта на Раздел III. „Учредяване право на строеж в общински и съсобствени имоти“, т.2.„Други случаи за учредяване право на строеж в общински имоти“, с нова подточка  – Учредяване безвъзмездно безсрочно право на строеж в полза на „Комплексен онкологичен център /КОЦ/–Бургас“ ЕООД за изграждане на обект: „Специализирана болнична сграда за Комплексен онкологичен център – гр. Бургас в имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ V в кв.135 Б по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.608.344 по КККР на гр. Бургас“.

            ІІ. Да се учреди в полза на „Комплексен онкологичен център–Бургас“ ЕООД с ЕИК 000053191, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, бул. „Демокрация“ № 86, представлявано от Управителя – проф. д-р Христо Бозов, безвъзмездно и безсрочно право на строеж за изграждане на „Специализираната болнична сграда за Комплексен онкологичен център – гр. Бургас, в УПИ V-344, кв. 135 Б по плана на  ЦГЧ, гр. Бургас“, представляваща самостоятелна сграда от 9 етажа с използваем сутерен, свързани комуникационно помежду си посредством две стълбищни клетки, разположени диагонално в два противоположни края на сградата, със застроена площ - 775 (седемстотин седемдесет и пет) кв. м. и обща РЗП включително сутерен от  8315 (осем хиляди триста и петнадесет) кв.м в поземлен имот,  актуван с Акт №9745/04.10.2021г. за частна общинска собственост, представляващ УПИ V (пет римско), отреден „За здравно обслужване“, целият с площ 2037 (две хиляди тридесет и седем) кв. м., в кв.135 Б (сто тридесет и пет „Б“) по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ гр. Бургас, одобрен със Заповед № РД-09-14-142/19.04.1989г. на Комитета по ТСУ, изменен със Заповед №2345/24.08.2021г. на Зам.-Кмет на Община Бургас, съответстващ на ПИ с идентификатор 07079.608.344 (нула седем нула седем девет точка шест нула осем точка три четири четири), целият с площ 2038 ( две хиляди тридесет и осeм) кв. м, при съседи: имоти с идентификатори:  ПИ 07079.608.332, ПИ 07079.608.323 и  ПИ 07079.608.320 по КККР  на гр. Бургас.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-12008 Докладна записка от проф. д-р Христо Стоянов Бозов – управител на  „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД, относно: Даване на съгласие за учредяване на „Медицински център Вяра и Надежда – Бургас“ ЕООД, гр. Бургас, като дъщерно търговско дружество на „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД

РЕШЕНИЕ:

І. Дава съгласие на „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД, гр. Бургас да учреди еднолично дружество с ограничена отговорност „Медицински център Вяра и Надежда – Бургас“ ЕООД, като лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ, със седалище гр. Бургас и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Доц. д-р Константин Кънчев“, Корпус 1.

Предметът на дейност на дружеството да бъде:

            1.  Да се извършват:

-    диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни;

-    консултации;

-    профилактика;

-    диспансеризация. 

2.  Да се предписват:

-    лабораторни и други видове изследвания;

-    извършване на медицински дейности и манипулации;

-    домашни грижи и помощ за болни с уточняване на обема и вида им;

-    лекарства, превързочни материали и медицински пособия.

3.  Да се насочват пациенти за консултативна и болнична помощ.

4.  Да се извършва специализирана извънболнична помощ с лекари с призната специалност по: анестезиология и интензивно лечение, вътрешни болести, гастроентерология, ендокринология и болести на обмяната, инфекциозни болести, кардиология, клинична алергология, клинична хематология, кожни и венерически болести, лъчелечение, нервни болести (неврология), нефрология, пневмология и фтизиатрия, психиатрия, физикална и рехабилитационна медицина, акушерство и гинекология, висцерална хирургия, гръдна хирургия, лицево-челюстна хирургия, неврохирургия, ортопедия и травматология, очни болести, пластично-възстановителна хирургия, съдова хирургия, урология, ушно-носно-гърлени болести, хирургия, клинична лаборатория, микробиология, нуклеарна медицина, образна диагностика, обща и клинична патология.

5. Да се открият до 10 легла за наблюдение и лечение до 48 час, при необходимост.

ІІ. Капиталът на дружеството да се определи в лева и да бъде в размер на 10000 (десет хиляди) лева, разпределени в 1000 (хиляда) дяла по 10 (десет) лева всеки, като се внесе изцяло от бюджета на „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД, както и всички разноски по регистрацията на новоучреденото дружество.

 Едноличен собственик на целия капитал на „Медицински център Вяра и Надежда – Бургас“ ЕООД да бъде „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД.

ІІІ. Дава съгласие, за срок до приключване на конкурсна процедура за избор на управител по реда на Закона за публичните предприятия и Правилника към него, новоучреденото дружество „Медицински център Вяра и Надежда – Бургас“ ЕООД, гр. Бургас, да се представлява и управлява от д-р Николай Веселинов Киселков, постоянен адрес гр. Бургас.

VІ. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс се допуска предварително изпълнение на решението.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-11990 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на новоизграден обект по проект: „Водопровод и канализация по улица в кв. 135Б по плана на ЦГЧ – гр. Бургас, в участъка между о.т. 1914 и о.т.1909“ 

РЕШЕНИЕ:

            Дава съгласие Община Бургас, в качеството си на член на Асоциацията по ВиК да предостави за стопанисване, поддръжка и експлоатация на „ВиК“ ЕАД Бургас, съгласно условията на договора, подписан между Асоциация по ВиК с обособена територия „ВиК“ ЕАД Бургас и „ВиК“ ЕАД Бургас, новоизградения обект в рамките на проект: „Водопровод и канализация по улица в кв. 135Б по плана на ЦГЧ – гр. Бургас, в участъка между о.т. 1914 и о.т. 1909“, както следва:

            „Водопровод и канализация по улица в кв. 135Б по плана на ЦГЧ – гр. Бургас, в участъка между о.т. 1914 и о.т. 1909“.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-12043 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 40/674 кв.м идеални части от УПИ І-395 в кв. 59 по плана на кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост 

РЕШЕНИЕ:

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2021 г., приета с Решение по т. 11 от проведеното на 23.02.2021г. и 24.02.2021г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол №20), в Раздел ІІ, т. 3 „Прекратяване на съсобственост по чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чрез продажба на общински идеални части“ с недвижим имот, представляващ  40/674 кв.м ид. ч. от УПИ І-395 в кв. 59, целият с площ 674 кв.м по плана на кв. Банево, гр. Бургас, отреден „за жилищно строителство“, при граници: север - улица "Одрин"; изток - УПИ ХVІІ-393; юг - УПИ ХV-394; югозапад - улица "Тракия", отразен в КККР на гр. Бургас, като ПИ с идентификатор 07079.705.395, целият с площ 674 кв.м, за които има съставен Акт №9636/05.08.2021г. за частна общинска собственост.

2. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Д. М. И., с постоянен адрес: гр. Бургас, Т. М. Д., с постоянен адрес: гр. Бургас и С. П. С., с постоянен адрес: гр. Бургас, чрез продажба при равни квоти на недвижим имот, актуван с Акт №9636/05.08.2021г. за частна общинска собственост, представляващ 40/674 (четиридесет от шестстотин седемдесет и четири) кв.м идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) І-395 (едно римско за имот с планоснимачен номер триста деветдесет и пет) в кв. 59 (петдесет и девет), целият с площ 674 (шестстотин седемдесет и четири) кв.м, по действащия план на кв. Банево, гр. Бургас, отреден „за жилищно строителство“, при граници на целия имот: север – улица "Одрин"; изток - УПИ ХVІІ-393; юг - УПИ ХV-394; югозапад – улица "Тракия", отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.395 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка три девет пет) и площ 674 (шестстотин седемдесет и четири) кв.м по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.3067, 07079.705.394, 07079.705.393, 07079.705.4021, за сумата от 2 590 лв. (две хиляди петстотин и деветдесет лева), без ДДС.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-12044 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ IV-75 в кв. 8 по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.75 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

РЕШЕНИЕ:

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2021 г., приета с Решение по т. 11 от дневния ред на проведеното на 23.02.2021г. и 24.02.2021 г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол №20), в Раздел ІІ, т. 3 „Прекратяване на съсобственост по чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чрез продажба на общинската идеална част“ с недвижим имот, представляващ 620/1120 кв.м ид. ч. от УПИ IV-75 в кв. 8, целият с площ 1120 кв.м, по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, отреден „за вилно строителство“, отразен в КК на гр. Бургас, като ПИ с идентификатор 07079.832.75 и площ 1127 кв.м, актуван с Акт за частна общинска собственост №9503/24.02.2021 г., вписан в Служба по вписванията–Бургас с №4, том 13, Вх.рег.№ 4009 от 31.03.2021 г.

2. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас, С. Д. С., с  постоянен адрес: гр. София и Г. Д. С., с постоянен адрес: гр. София, чрез продажба на общинските 620/1120 (шестстотин и двадесет от хиляда сто и двадесет) кв.м ид.ч. от УПИ IV-75 (четири римско, отреден за имот с планоснимачен номер седемдесет и пет) в кв. 8 (осем) по действащия ПУП-ПРЗ на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, одобрен със Заповед № 136/21.02.1991 г. на Председателя на ИК на ОНС–гр. Бургас, целият с площ 1120 (хиляда сто и двадесет) кв.м, с отреждане „за вилно строителство“, при граници: север – УПИ III-65, изток –улица, юг –УПИ V-76, запад – край на регулация, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.75 (нула седем нула седем девет точка осем три две точка седем пет) и с площ 1127 (хиляда сто двадесет и седем) кв.м по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед №18-9-30.01.2009 г. на Началника на СГКК–гр. Бургас, последно изменени: 21.04.2021 г., при съседи: 07079.832.325, 07079.832.175, 07079.832.65, 07079.11.603, за сумата от 23 000 (двадесет и три хиляди) лева, без ДДС.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-12045 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ VIII-70 в кв. 7 по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.70 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

РЕШЕНИЕ:

Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Г. М. М., с постоянен адрес: гр. София, чрез продажба на общинските 108/848 (сто и осем от осемстотин четиридесет и осем) кв.м ид.ч. от УПИ VIII-70 (осем римско, отреден за имот с планоснимачен номер седемдесет) в кв.7 (седем) по действащия ПУП-ПРЗ на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, одобрен със Заповед № 136/21.02.1991 г. на Председателя на ИК на ОНС–гр. Бургас, последно изменен със Заповед №1891/02.08.2012 г., целият с площ 848 (осемстотин четиридесет и осем) кв.м, с отреждане „за вилно строителство“, при граници: север – УПИ VII-69a, изток – улица, юг-улица, запад – УПИ IX-69, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.70 (нула седем нула седем девет точка осем три две точка седем нула) и с площ 848 (осемстотин четиридесет и осем) кв.м по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № 18-9-30.01.2009 г. на Началника на СГКК–гр. Бургас, последно изменени със Заповед №18-851-30.01.2018 г. на Началник на СГКК-Бургас, при съседи: 07079.832.183, 07079.832.172, 07079.832.69, актувани с Акт за частна общинска собственост №9126/01.02.2019 г., за сумата от 3 790 (три хиляди седемстотин и деветдесет) лева, без ДДС.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-12046 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ IV-49 в кв. 6 по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.49 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

РЕШЕНИЕ:

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2021 г., приета с Решение по т. 11 от дневния ред на проведеното на 23.02.2021г. и 24.02.2021 г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол №20), в Раздел ІІ, т. 3 „Прекратяване на съсобственост по чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чрез продажба на общинската идеална част“ с недвижим имот, представляващ 172/972 кв.м ид. ч. от УПИ IV-49 в кв. 6, целият с площ 972 кв.м, по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, отреден „за вилно строителство“, отразен в КК на гр. Бургас, като ПИ с идентификатор 07079.832.49 и площ 972 кв.м, актуван с Акт за частна общинска собственост №9364/10.04.2020г., вписан в Служба по вписванията-Бургас с №125, том 21, Дв. Вх.№6941/09.07.2020 г.;

2. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и С. Н. Г., с постоянен адрес: гр. Несебър, чрез продажба на общинските 172/972 (сто седемдесет и два от деветстотин седемдесет и два) кв.м ид.ч. от УПИ IV-49 (четири римско, отреден за имот с планоснимачен номер четиридесет и девет) в кв. 6 (шест) по действащия ПУП-ПРЗ на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, одобрен със Заповед №136/21.02.1991 г. на Председателя на ИК на ОНС–гр. Бургас, целият с площ 972 (деветстотин седемдесет и два) кв.м, с отреждане „за вилно строителство“, при граници: север – улица, изток–улица, юг–УПИ V-59, запад–УПИ III-50, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.49 (нула седем нула седем девет точка осем три две точка четири девет) и с площ 972 (деветстотин седемдесет и два) кв.м по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед №18-9-30.01.2009 г. на Началника на СГКК–гр. Бургас, последно със Заповед №18-979-28.01.2020 г. на Началника на СГКК-Бургас, при съседи: 07079.832.50, 07079.832.58, 07079.832.59, 07079.832.183, 07079.832.179, за сумата от 6960 (шест хиляди деветстотин и шестдесет ) лева, без ДДС.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-12047 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ XII-118 в кв. 14 по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.118 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

РЕШЕНИЕ:

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2021 г., приета с Решение по т. 11 от дневния ред на проведеното на 23.02.2021г. и 24.02.2021 г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол №20), в Раздел ІІ, т. 3 „Прекратяване на съсобственост по чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чрез продажба на общинската идеална част“ с недвижим имот, представляващ 125/925 кв.м ид. ч. от УПИ XII-118 в кв. 14, целият с площ 925 кв.м, по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, отреден „за вилно строителство“, отразен в КК на гр. Бургас, като ПИ с идентификатор 07079.832.118 и площ 925 кв.м, актуван с Акт за частна общинска собственост №9482/08.01.2021 г., вписан в Служба по вписванията–Бургас с №42, том 4, Вх.рег.№ 1199 от 05.02.2021 г.

2. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Е. И. Г., с постоянен адрес: гр. Бургас, чрез продажба на общинските 125/925 (сто двадесет и пет от деветстотин двадесет и пет) кв.м ид.ч. от УПИ XII-118 (дванадесет римско, отреден за имот с планоснимачен номер сто и осемнадесет) в кв. 14 (четиринадесет) по действащия ПУП-ПРЗ на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, одобрен със Заповед № 136/21.02.1991 г. на Председателя на ИК на ОНС–гр. Бургас, целият с площ 925 (деветстотин двадесет и пет) кв.м, с отреждане „за вилно строителство“, при граници: север – улица, УПИ X-116, УПИ XI-117, изток –улица, юг –УПИ XIII, запад – улица, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.118 (нула седем нула седем девет точка осем три две точка едно едно осем) и с площ 925 (деветстотин двадесет и пет) кв.м по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед №18-9-30.01.2009 г. на Началника на СГКК–гр. Бургас, последно със Заповед №18-2496-29.03.2016 г. на Началника на СГКК-Бургас, при съседи: 07079.832.203, 07079.832.363, 07079.832.117, 07079.832.175, 07079.832.116, за сумата от 5 060 (пет хиляди и шестдесет) лева, без ДДС.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-12048 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ III-81 в кв. 20 по плана на с. Твърдица, общ. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 72151.501.247 по одобрените КККР на с. Твърдица, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

РЕШЕНИЕ:

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2021 г., приета с Решение по т. 11 от дневния ред на проведеното на 23.02.2021г. и 24.02.2021 г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол №20), в Раздел ІІ, т. 3 „Прекратяване на съсобственост по чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чрез продажба на общинската идеална част“ с недвижим имот, представляващ 9/1181 кв.м ид. ч. от УПИ III-81 в кв. 20, целият с площ 1181 кв.м, по плана на с. Твърдица, общ. Бургас, отреден „за жилищно строителство“, отразен в КК на с. Твърдица, като ПИ с идентификатор 72151.501.247 и площ 1181 кв.м, актуван с Акт за частна общинска собственост №9633/02.08.2021 г., вписан в Служба по вписванията–Бургас с №70, том 41, Вх.рег.№ 13079 от 07.09.2021 г.

2. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас, К. Н. Н. и Д. Н. Н. и двамата с постоянен адрес: с. Твърдица, чрез продажба на общинските 9/1181 (девет от хиляда сто осемдесет и един) кв.м ид.ч. от УПИ III-81 (три римско, отреден за имот с планоснимачен номер осемдесет и един) в кв. 20 (двадесет) по действащия ПУП-ПРЗ на с. Твърдица, общ. Бургас, одобрен със Заповед №1191/09.11.1998 г. на Кмета на Община Бургас, целият с площ 1181 (хиляда сто осемдесет и един) кв.м, с отреждане „за жилищно строителство“, при граници: северозапад–УПИ II-81, североизток–улица, югоизток–УПИ IV-86, югозапад–УПИ X-83, съответен на ПИ с идентификатор 72151.501.247 (седем две едно пет едно точка пет нула едно точка две четири седем) и с площ 1181 (хиляда сто осемдесет и един) кв.м по КККР на с. Твърдица, одобрени със Заповед №РД-18-93-12.12.2015 г. на Началника на СГКК–гр. Бургас, последно изменени със Заповед №18-5205-16.06.2020 г. на Началник на СГКК-Бургас, при съседи: 72151.501.249, 72151.501.83, 72151.501.86, 72151.501.344, 72151.501.246, за сумата от 440 (четиристотин и четиридесет) лева, без ДДС.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-12049 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба общинска идеална част от поземлен имот с идентификатор 07079.11.519 по КККР на гр. Бургас, находящ се в м. „Отманли“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС

РЕШЕНИЕ:

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти за 2021г. на Община Бургас, приета по т.11 от дневния ред на проведеното на 23.02.2021г. и 24.02.2021 г. заседание на Общински съвет- Бургас (Протокол №20), в частта на Раздел ІІ, т. 3 „Прекратяване на съсобственост по чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чрез продажба на общинската идеална част“ с недвижим имот, представляващ 335/835 кв.м. ид. части от поземлен имот с идентификатор 07079.11.519 по КККР на гр. Бургас, целият с площ 835 кв. метра, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), актуван с Акт за частна общинска собственост №7981/09.07.2014 г., вписан в Служба по вписванията-Бургас под №26, том 128, вх. Рег. №8444/16.07.2014 г.;

            2. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Й. С. Г. с постоянен адрес гр. Бургас, чрез продажба на общинските 335/835 (триста тридесет и пет от осемстотин тридесет и пет) кв. метра ид. части от поземлен имот с идентификатор 07079.11.519 (нула седем нула седем девет точка едно едно точка пет едно девет) по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, целият с площ 835 (осемстотин тридесет и девет) кв. метра, при съседи: 07079.11.527, 07079.11.520, 07079.11.526, 07079.11.518, актувани с акт №7981/09.07.2014 г. за частна общинска собственост, за сумата 5700 (пет хиляди и седемстотин) лева.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-12054 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските 8/866 кв. метра ид. части от УПИ І-603 в кв.23  по ПУП-ПРЗ на в. з. „Минерални бани“, гр. Бургас 

РЕШЕНИЕ:

         Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и И. П. П. с постоянен адрес: гр. Бургас, чрез продажба на общинските идеални части в недвижим имот, актуван с Акт №9594/10.06.2021 г. за частна общинска собственост, представляващ 8/866 (осем от осемстотин шестдесет и шест) кв.м ид. части от УПИ І-603 (първо римско за имот шестстотин и три), целият с площ 866 (осемстотин шестдесет и шест) кв. м в кв. 23 (двадесет и три) по ПУП-ПРЗ на в. з. „Минерални бани“, гр. Бургас, при граници на целия имот: Север - улица, Изток - УПИ ХХV, Юг- УПИ ХХІІІ и Запад - улица, съответстващ на ПИ с идентификатор 07079.701.242 (нула седем нула седем девет точка седем нула едно точка две четири две) по одобрена КК на гр. Бургас, с площ 866 (осемстотин шестдесет и шест) кв. м, при съседи: имоти с идентификатори: 07079.701.423, 07079.701.267, 07079.701.245, 07079.701.243 и 07079.701.421, за сума в размер на 730 (седемстотин и тридесет) лв., без ДДС.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-12055 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските 119/1209 кв. метра ид. части от УПИ V-325 в кв.42  по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец 

РЕШЕНИЕ:

І. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Бургас за 2021 г., приета с решение по т.11 от Протокол №20/23.02.2021 г. и 24.02.2021г. на Общински съвет-Бургас, в частта на раздел ІІ „Продажба по реда на ЗОС, без търг или конкурс“, точка 3 „Прекратяване на съсобственост по чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чрез продажба на общински идеални части“, с имот, частна общинска собственост, представляващ 119/1209 кв. м. идеални части от УПИ V-325, целият с площ 1209 кв. м по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, община Бургас, съответстващ на ПИ с идентификатор 06776.501.325 по одобрена КК на с. Брястовец, Община Бургас.

            ІІ. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Т. Д. Т., с постоянен адрес: гр. Бургас, чрез продажба на общинските идеални части в недвижим имот, актуван с Акт №9742/04.10.2021 г. за частна общинска собственост,  представляващ 119/1209 (сто и деветнадесет от хиляда двеста и девет) кв. м идеални части от УПИ V-325 (пет римско за имот триста двадесет и пет), целият с площ 1209 (хиляда двеста и девет) кв. м в кв.42 (четиридесет и две) по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, община Бургас, при граници на целия имот: Север - улица, Изток - УПИ VІ и УПИ VІІ, Юг-край на регулацията и Запад- УПИ ІV, съответстващ на 116/1206 (сто и шестнадесет от хиляда двеста и шест) кв. м идеални части от ПИ с идентификатор 06776.501.325 (нула шест седем седем шест точка пет нула едно точка три две пет) с площ 1206 (хиляда двеста и шест) кв. м по КККР на с. Брястовец, Община Бургас, при съседи: имоти с идентификатори: 06776.501.324, 06776.80.16, 06776.501.327, 06776.501.326 и 06776.501.700, за сума в размер на 3 250 (три хиляди двеста и петдесет) лв., без ДДС.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-12056 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските 16/1574 кв. метра ид. части от УПИ ХІІІ-135 в кв.20  по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец 

РЕШЕНИЕ:

         Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Х. И. К., с постоянен адрес: гр. Бургас, чрез продажба на общинските идеални части в недвижим имот, представляващ 16/1574 (шестнадесет от хиляда петстотин седемдесет и четири) кв. метра идеални части от УПИ ХІІІ-135 (тринадесет римско за имот сто тридесет и пет), целият с площ 1574 (хиляда петстотин седемдесет и четири) кв. м в кв.20 (двадесет) по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, община Бургас, актуван с Акт №9494/03.02.2021 г. за частна общинска собственост, при граници на целия имот: север - УПИ VІІІ, изток - УПИ ІХ и УПИ ХІ, юг- УПИ ХІІ, югозапад - улица и северозапад -УПИ ХІV, съответстващ на ПИ с идентификатор 06776.501.135 (нула шест седем седем шест точка пет нула едно точка едно три пет) с площ 1564 (хиляда петстотин шестдесет и четири) кв. м по одобрена КК на с. Брястовец, община Бургас, при съседи: имоти с идентификатори: 06776.501.136, 06776.501.134, 06776.501.132, 06776.501.131, 06776.501.126, 06776.501.130 и 06776.501.67006776.501.331, 06776.501.674, 06776.501.333, 06776.501.673, за сума в размер на 440 (четиристотин и четиридесет) лв., без ДДС.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-12050 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ IV-292 в кв. 22 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас 

РЕШЕНИЕ:

          1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2021г., приета по т. 11 от дневния ред на проведеното на 23.02.2021г. и 24.02.2021г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол № 20) в частта на раздел ІІ „Продажби по реда на ЗОС, без търг или конкурс“, т. 3 „Прекратяване на съсобственост по чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чрез продажба на общинските идеални части“ , с нова подточка – 18/793 кв.м идеални части от УПИ IV-292 в кв. 22 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас.

2. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и М. И. А., с постоянен адрес: гр. Бургас, чрез продажба на общинските идеални части, актувани с Акт № 9737/29.09.2021г. за частна общинска собственост, представляващи 18/793 кв.м. идеални части от УПИ IV-292 в кв.22, целият с площ 793 кв.м, по действащия план на кв. Лозово, гр. Бургас, при граници на целия имот: север – УПИ II-290 и УПИ III-291, изток – улица, юг – улица, запад – УПИ V-293, отразен като ПИ с идентификатор 07079.823.378, целият с площ 794 кв.м. по одобрени КККР на гр. Бургас, при съседи на целия имот: 07079.823.376, 07079.823.379, 07079.823.377, 07079.823.475, 375, за сумата от 1170 (хиляда сто и седемдесет) лева, без ДДС.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-12051 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ V-358 в кв. 40 по плана на с. Равнец, община Бургас 

РЕШЕНИЕ:

          1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2021г., приета по т. 11 от дневния ред на проведеното на 23.02.2021г. и 24.02.2021г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол № 20) в частта на раздел ІІ „Продажби по реда на ЗОС, без търг или конкурс“, т. 3 „Прекратяване на съсобственост по чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чрез продажба на общинските идеални части“ , с нова подточка – 28/801 кв.м идеални части от УПИ V-358 в кв. 40 по плана на с. Равнец, община Бургас.

2. Да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и Й. Н. Р., с постоянен адрес: с. Равнец, община Бургас, чрез продажба на общинските идеални части, актувани с Акт № 9736/29.09.2021г. за частна общинска собственост, представляващи 28/801 кв.м. идеални части от УПИ V-358 в кв. 40, целият с площ 801 кв.м, по действащия план на с. Равнец, община Бургас, при граници на целия имот: север – улица, изток – улица, юг – УПИ VI-357, запад – УПИ IV-359, отразен като ПИ с идентификатор 61145.501.358, целият с площ 801 кв.м. по одобрени КККР на гр. Бургас, при съседи на целия имот: 61145.501.357, 61145.501.2076, 61145.501.2078, 61145.501.359, за сумата от 430 (четиристотин и тридесет) лева, без ДДС.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-12053 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ кафе в Експозиционен център „Флора“, Приморски парк, гр. Бургас, за срок от пет години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

РЕШЕНИЕ:

І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2021 г., приета по т. 11/Протокол № 20 от проведеното на 23.02 и 24.02.21 г. заседание в раздел  IV. „Общински  нежилищни имоти за отдаване под наем чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс“, т. 1 нежилищни помещения/обекти за отдаване под наем, с нова подточка: самостоятелен обект – кафе в Експозиционен  център „Флора“, с площ 60 кв.м, находящ се в масивна сграда с идентификатор 07079.618.3.46, изградена в ПИ с идентификатор 07079.618.3 по КК на гр. Бургас, част от УПИ I в кв. 1 по плана на Приморски парк – гр. Бургас, актуван с Акт № 8212/18.11.2015 г. за публична общинска собственост, за извършване на търговска дейност.

            ІІ. Да се отдаде под наем, за срок от 5 /пет/ години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване самостоятелен обект – кафе в Експозиционен  център „Флора“, с площ 60 кв.м, находящ се в масивна сграда с идентификатор 07079.618.3.46, изградена в ПИ с идентификатор 07079.618.3 по КК на гр. Бургас, част от УПИ I в кв. 1 по плана на Приморски парк – гр. Бургас, актуван с Акт № 8212/18.11.2015 г. за публична общинска собственост, за извършване на търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 1047 (хиляда и четиридесет и седем) лева, без ДДС.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-12052 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ III-629 в кв. 27А по ПУП-ПРЗ на ПЗ „Север“, град Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.605.629 по КККР на град Бургас 

РЕШЕНИЕ:

              I. Да се извърши продажба чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от НРПУРОИВ, приета от Общински съвет – Бургас, на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ III-629 (три римско за имот с планоснимачен номер шестстотин двадесет и девет) в кв. 27А (двадесет и седем „а“) по ПУП-ПРЗ на ПЗ „Север“, град Бургас, с площ 1822 (хиляда осемстотин двадесет и два) кв. м, отреден за складово – производствени дейности, съответен на ПИ с идентификатор 07079.605.629 (нула седем нула седем девет точка шест нула пет точка шест две девет) по КККР на град Бургас, с площ 1821 (хиляда осемстотин двадесет и един) кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за производствен, складов обект, за който е съставен Акт № 9355/10.03.2020 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 136 900 (сто тридесет и шест хиляди и деветстотин) лева, без ДДС.

              II. Участниците в тръжната процедура следва:

1.  Да предложат размер на инвестиция в имота не по-малък от 900 000 (деветстотин хиляди) лева за изграждане на многофункционална промишлена сграда;

2.  Да предложат разкриване на не по-малко от 10 работни места в база за проектиране, изграждане и поддръжка на климатични инсталации.

3.  Да предложат срок за реализация и въвеждане в експлоатация на инвестицията – не по-дълъг от 24 /двадесет и четири/ месеца от датата на сключване на договора.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-12060 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане за учредяване на безвъзмездно и безсрочно право на строеж за изграждане на Канална помпена станция в поземлен имот с идентификатор 07079.605.702 по одобрена КК на гр. Бургас, находящ се на територията на ПЗ „Север“, гр. Бургас в обхвата на одобрен и влязъл в сила ПУП-ПРЗ

РЕШЕНИЕ:

Дава съгласие да бъде отправено искане до Министерски съвет на Република България чрез Областен управител на област Бургас за приемане на решение за учредяване на безвъзмездно и безсрочно право на строеж в полза на Община Бургас в недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ УПИ XI-702 в кв. 26, отреден „за КПС“ по ПУП-ПРЗ на ПЗ „Север“, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.605.702 по КК на гр. Бургас, актуван с Акт №9718/05.12.2019 г. за частна държавна собственост, целият с площ 3064 кв. м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: „за съоръжение на канализация“, при съседи: 07079.605.474, 07079.605.475, 07079.605.572, 07079.605.701, 07079.605.703, 07079.605.706 по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, за изграждане на Канална помпена станция с диаметър 2,20 м и обща дълбочина 5,30 м, със застроена площ 5,00 (пет) кв. м.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-12058 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху част от недвижим имот – държавна собственост, находящ се в ПЗ „Меден рудник“, (бивше минно селище „Върли бряг“), гр. Бургас 

РЕШЕНИЕ:

I. Да бъде отправено искане до Министерски съвет на Република България, чрез Областния управител на област Бургас, за приемане на решение за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху 1440/25004 кв.м реални части от бивш ПИ с идентификатор 07079.665.65, целият с площ 25004 кв.м, актуван с АЧДС №10225/27.11.2020 г. за частна държавна собственост, от който са образувани нови ПИ, представляващи:

1. ПИ с идентификатор 07079.665.219 с площ 253 кв.м, образуван от бивш ПИ с идентификатор  07079.665.65, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с НТП „за второстепенна улица“ по одобрена КК на гр. Бургас, попадащ върху част от улица по ПУП-ПРЗ, одобрен с Решение №21-15/14.04.2021 г. на Общински съвет – Бургас;

2. ПИ с идентификатор 07079.665.259 с площ 1187 кв.м, образуван от бивш ПИ с идентификатор  07079.665.65, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с НТП „за паркинг“ по одобрена КК на гр. Бургас, попадащ върху улица с места за паркиране по ПУП-ПРЗ, одобрен с Решение №21-15/14.04.2021г. на Общински съвет – Бургас;

II. Възлага на Кмета на Община Бургас да извърши необходимите правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. I.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-12059 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на поземлен имот – държавна собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07079.602.454 по одобрената КК на гр. Бургас, находящ се в ПЗ „Север“, гр. Бургас

РЕШЕНИЕ:

Дава съгласие да бъде отправено искане до Министерски съвет на Република България чрез Областния управител на област Бургас за приемане на решение за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху недвижим имот – държавна собственост, находящ се в ПЗ „Север“, гр. Бургас, попадащ в улична регулация съгласно влязло в сила изменение на ПУП-ПРЗ, одобрено  с Решение №13-36/29/09.2020 г. на Общински съвет - Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.602.454, актуван с Акт №10260/09.12.2020 г. за частна държавна собственост, с площ 521 кв. м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: „за второстепенна улица“, при съседи: 07079.602.761, 07079.602.760, 07079.602.759, 07079.602.758, 07079.602.757, 07079.602.820, 07079.602.756, 07079.3.2324, 07079.3.2831 по КККР на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на решението.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-12002 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Одобряване на командировки на проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас за периода 01.01.2021 г. – 30.09.2021 г.

РЕШЕНИЕ:

Одобрява разходите за командировки на Проф. д-р Севдалина Турманова – Председател на Общински съвет – Бургас за периода 01.01.2021 г. – 30.09.2021 г.  в размер на 110 лв., както следва:

1. До гр. Правец на 16.06.2021 г. – 17.06.2021 г. – участие в Общо събрание на НАПОС – РБ

- дневни – 40 лв.

            2. До к.к. „Албена“ на 19.09.2021 г. – 20.09.2021 г. – участие в Годишна среща на местните власти

            - дневни – 40 лв.

            - паркинг – 30 лв.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-12001 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на членове на комисията по реклама и Комисията по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на община Бургас 

РЕШЕНИЕ:

I. Избор на членове на Комисията по реклама.

1. Освобождава като членове на Комисията по реклама, общинските съветници Ивайло Димитров Колев, Пеньо Николов Мечков, Красимир Калудов Тодоров, Стоян Андреев Коларов, Диян Тодоров Георгиев и Боян Диянов Дяков.

2. Избира 6 общински съветници: Калояна Живкова Петкова, Анелия Тодорова Иванова, Христина Иванова Секлемова, Георги Михайлов Спасов, Мария Петрова Маркова и Ивайло Вагенщайн Русинов за членове на Комисията по реклама.

II. Избор на членове на Комисията по чл.6, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас.

1. Освобождава като членове на Комисията по чл.6, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас, общинските съветници Петър Тотков Статев, Юлиян Жеков Кулев, Анелия Тодорова Иванова, Христина Иванова Секлемова, Шерафет Асан Мехмед, Станимир Димитров Апостолов, Христо Пламенов Панайотов и Манол Божидаров Тодоров.

2. Избира 8 общински съветници: Ивайло Димитров Колев, Иван Георгиев Гаврилов, Жейна Драгомирова Жекова, Костадин Евгениев Андонов, Красимир Калудов Тодоров, Диян Тодоров Георгиев, д-р Георги Митев Митев и Стоян Андреев Коларов за членове на Комисията по чл.6, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас.

3. Избира арх. Емил  Бурулянов – главен архитект на Община Бургас за председател на Комисията по чл.6, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-12021 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица 

РЕШЕНИЕ:

Да се предоставят еднократни суми на:

 1. Е. Г. П. за сина си П. Я. П., еднократно сума от 400.00 (четиристотин) лева, за неотложни социални нужди.
 2. В. С. Б., еднократно сума от 2 000.00 (две хиляди) лева, за неотложни здравни нужди.
 3. С. А. А., еднократно сума от 400.00 (четиристотин) лева, за неотложни здравни и социални нужди.
 4. Д. Р. Р., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за неотложни социални нужди.
 5. А. Х. А., еднократно сума от 800.00 (осемстотин) лева, за неотложни здравни нужди.
 6. Т. А. З., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за лекарства.
 7. М. Т. А., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за лекарства.
 8. Ю. П. М., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за лекарства.
 9. Б. Н. М., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни здравни и социални нужди.
 10. М. Т. С., еднократно сума от 600.00 (шестстотин) лева, за неотложни социални нужди.
 11. П. П. Ж., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни здравни нужди.
 12. С. И. С., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за лекарства.
 13. С. Й. Ш., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни социални нужди.
 14. У. М. К., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за лекарства.
 15. Е. А. С., еднократно сума от 300.00 (триста) лева, за лекарства.
 16. Б. С. И., еднократно сума от 1 000.00 (хиляда) лева, за неотложни социални нужди.
 17. П. С. С., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни здравни нужди.
 18. В. А. С., еднократно сума от 500.00 (петстотин) лева, за неотложни здравни нужди.
 19. Д. А. С., чрез упълномощено лице А. П. С., еднократно сума от 1 000.00 (хиляда) лева, за неотложни здравни и социални нужди.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-12003 Докладна записка от д-р Борис Петров Ангелов – общински съветник от ПП ГЕРБ, председател на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас 

РЕШЕНИЕ:

Одобрява списъка с кандидатите и размера на отпуснатите суми за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящото решение.

П Р И Л О Ж Е Н И Е   № 1

І. На основание чл. 20, от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, одобрява сумите за финансово подпомагане на следните лица:

 1. З. С. С.                     2 000 (две хиляди) лв.
 2. Д. М. В.                   2 000 (две хиляди) лв.
 3. И. И. Р.                    2 000 (две хиляди) лв.
 4. И. Р. Б.                     2 000 (две хиляди) лв.
 5. М. Н. Д.                   2 000 (две хиляди) лв.
 6. С. Д. П.                    2 000 (две хиляди) лв.
 7. З. И. Б.-К.                2 000 (две хиляди) лв.
 8. М. С. Д.                   2 000 (две хиляди) лв.
 9. П. С. К.                    2 000 (две хиляди) лв.
 10. К. Н. К.                  2 000 (две хиляди) лв.
 11. В. Н. А.                  2 000 (две хиляди) лв.
 12. М. С. К.                 2 000 (две хиляди) лв.
 13. Л. А. А.                 2 000 (две хиляди) лв.
 14. В. В. С.                  2 000 (две хиляди) лв.
 15. С. Д. Д.                  2 000 (две хиляди) лв.
 16. Н. К. Д.                  2 000 (две хиляди) лв.
 17. Я. Р. С.                  2 000 (две хиляди) лв.
 18. Е. И. Н.                  2 000 (две хиляди) лв.
 19. И. Д. Ф.                 2 000 (две хиляди) лв.
 20. Б. С. С.                  2 000 (две хиляди) лв.
 21. В. В. Г.                  2 000 (две хиляди) лв.
 22. Я. В. В.                  2 000 (две хиляди) лв.
 23. И. О. И.                 2 000 (две хиляди) лв.
 24. Х. Л. К.                  2 000 (две хиляди) лв.
 25. В. Д. В.                  2 000 (две хиляди) лв.
 26. М. Г. Т.                  2 000 (две хиляди) лв.
 27. И. Н. Н.                 2 000 (две хиляди) лв.
 28. С. Г. Д.                  2 000 (две хиляди) лв.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-12063 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“ в Община Бургас, относно: Даване на съгласие за финансово подпомагане на изявени спортисти за участието им на Световно първенство по свободна борба за ветерани и квалификационен турнир от веригата „Kinder joy of moving Tennis Trophy“ 

РЕШЕНИЕ:

I. Дава съгласие да бъдат включени в Приложение 13.4 „Субсидиране на други дейности в спорта“ следните точки:

Нова т.22 – финансово подпомагане на състезателите от Клуб по борба „Черноморец“ - Бургас: С. Георгиев, С. Димов, Г. Ташев и И. Шиваров за участието им на Световно първенство по свободна борба за ветерани - финансиране в размер общо на 2 000 (две хиляди) лева /по 500 лв. за всеки състезател/, за сметка на неусвоените средства от бюджета по Приложение № 13.5, т. 22 „Международен турнир по хандбал за национални отбори за юноши“.

Нова т.23 – финансово подпомагане на състезателя от ТК „Нефтохимик“ Бургас – Д. Стоянов за участие в квалификационен турнир от веригата „Kinder Joy of Moving Tennis Trophy“ - финансиране в размер общо на 1 000 ( хиляда) лева, за сметка на неусвоените средства от бюджета по Приложение № 13.4, т.8 „Лекоатлетическа конференция и общо събрание на Българска федерация по лека атлетика“.

 II. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на решението.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-11999 Докладна записка от Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности към Общински съвет – Бургас, относно: Предоставяне на парична награда на бургаските акробати Г. Стоянов и В. Коточев – Европейски шампиони за юноши за 2021 г. и Е. Галип – Световен шампион по борба за ученици за 2021 г., както и парична награда на клубовете им КСА – „Бургас“  и СКБ „Черноморец“ – Бургас за приноса в развитието на спорта 

РЕШЕНИЕ:

І. Общинският съвет на Община Бургас:

 • Дава съгласие за предоставяне на парична награда на Г. Стоянов и В. Коточев  за спортното им постижение – златен медал на Европейско първенство по акробатика за юноши  –  финансиране в размер на 3 000 (три хиляди) лева , по 1 500 (хиляда и петстотин ) лева за всеки състезател, за сметка на неусвоените средства по т. 56 от Приложение 13.5 – Шосеен пробег за Никулден;
 • Дава съгласие за предоставяне на парична награда на Е. Галип за спортното му постижение – златен медал по борба свободен стил на  Първите световни ученически игри Белград 2021 г.  –  финансиране в размер на 1 500 (хиляди и петстотин ) лева, за сметка на неусвоените средства по т. 27 от Приложение 13.5 – Международен шахматен турнир КУПА БУРГАС;
 • Предоставяне на парична награда на КСА „Бургас“  Бургас за приноса в развитието на спорта и подготовката на Европейските шампиони Г. Стоянов и В. Коточев  –  финансиране в размер на 1 000 (хиляда ) лева, за сметка на неусвоените средства по т. 49 от Приложение 13.5 – Хандбален турнир „Тодор Хънков“;
 • Предоставяне на парична награда на СКБ „Черноморец“ Бургас за приноса в развитието на спорта и подготовката на Световния ученически шампион Е. Галип –  финансиране в размер на 1 000 (хиляда ) лева, за сметка на неусвоените средства по т. 49 от Приложение 13.5 – Хандбален турнир „Тодор Хънков“.

II. Финансовите средства по точка I са за сметка на неусвоени средства от отпаднали спортни мероприятия от спортния календар на Община Бургас.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-11886 Докладна записка от инж. Йордан Георгиев – председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности при Общински съвет – Бургас, относно: Кандидатстване чрез Българска федерация художествена гимнастика и СКХГ „Черноморец“ Бургас за включване на традиционния турнир по художествена гимнастика за приза Жулиета Шишманова в световната верига на Гран при турнирите и предвиждане в бюджет 2022 на Община Бургас на необходимите средства за провеждането му

РЕШЕНИЕ:

 1. Община Бургас да кандидатства чрез Българска федерация по Художествена гимнастика и СКХГ „Черноморец“ Бургас пред Световната федерация по Художествена гимнастика и Комитета на Гран при турнирите за включване на турнира за приза „Жулиета Шишманова“ във веригата Гран при. След одобряване на турнира за приза „Жулиета Шишманова“, като турнир от веригата Гран при, Община Бургас да излъчи свои представители в Организационния комитет и съдейства, като съорганизатор по изпълнение на всички изисквания от регламента за провеждане на Гран при турнирите.
 2. При одобряване на турнира за приза „Жулиета Шишманова“, като турнир от веригата Гран при, в рамките на средствата за направление „Спорт“ в Бюджет 2022 на Община-Бургас да бъде предвидена сума в размер до 200 000 лева за финансово подпомагане провеждането на Турнир по художествена гимнастика от Веригата Гран при за приза на „Жулиета Шишманова“.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-11892 Докладна записка от Живко Господинов – общински съветник от ПП БСП, относно: Ремонт и асфалтиране на улиците в с. Равнец: „Съветска“, „Камчия“, „Странджа“, „Марица“ и „Комсомолска“ 

РЕШЕНИЕ:

Не подкрепя докладната записка и проекта за решение.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-12072 Докладна записка от инж. Йордан Георгиев – председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности, относно: Даване на съгласие за финансово подпомагане на изявени спортисти за участие на Световно първенство по карате за всички възрасти  гр. Истанбул, Турция 

РЕШЕНИЕ:

 1. Дава съгласие да бъдe включена в Приложение №13.4 „Субсидиране на други дейности в спорта“ следната точка:

- нова т.24 - финансово подпомагане на Спортен клуб „Цанев – клон Бургаска област“ за участие на състезатели от клуба на Световно първенство по карате в гр. Истанбул, Турцияфинансиране в размер на 1 000 (хиляда) лева, за сметка на неусвоените средства по т.12 Международен турнир по кикбокс „Купа Бургас" от Приложение № 13.5.

II. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на решението.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-12075 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Финансова подкрепа за предстоящото участие на вокален ансамбъл „Фортисимо“ на Световните хорови игри в Белгия (29.10. – 03.11.2021 г.) 

РЕШЕНИЕ:

 1. Общински съвет – Бургас дава съгласие да бъде подпомогнат финансово Вокален ансамбъл „Фортисимо“ с ръководител г-жа М. Д. за участие в Световните  хорови игри – Белгия  от 29.10. до  03.11.2021 г. със средства в размер на 8000 лв.;
 2. Средствата са за сметка на издръжката на общинска администрация;
 3. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение предвид неотложната необходимост за финансиране и кратките срокове, в които трябва да се реализира пътуването.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-12076 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията 

РЕШЕНИЕ:

 1. Определя Тодор Жаков Йосифов за представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД, насрочено за 22.11.2021 г. от 14:00 часа, а при липса на кворум, на 07.12.2021г. от 14:00 часа.
 2. Оправомощава представителя в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред: Приема Правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на ИЛПБ АД на основание чл.62, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, съгласно приложения проект - „ЗА“

„ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ ЗА ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА „ИНДУСТРИАЛЕН И ЛОГИСТИЧЕН ПАРК – БУРГАС“АД

РАЗДЕЛ I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1) Настоящите Правила са изготвени на основание чл. 62 от Правилника да прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) и във връзка със Закона за независимия финансов одит (ЗНФО) и Закона за счетоводство (ЗС), като определят реда и начина за избор на регистриран одитор за заверка на годишният финансов отчет (ГФО) на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД (ИЛПБ АД).

 1. Настоящите правила се приемат и одобряват, изменят и допълват от Общото събрание на акционерите на по предложение на Съвета на директорите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД

Чл. 2 Изборът на регистрирани одитори или Специализирани одиторски предприятия (СОП) се извършва до изтичане на календарната година, обект на одит и се отнася за дружества, които подлежат на независим финансов одит съгласно чл. 38 от Закона за счетоводството.

РАЗДЕЛ П.

ИЗБОР НА ОДИТОРИ ИЛИ СОП

Чл. 3 Одитът на ИЛПБ АД следва да бъде извършен в съответствие с изискванията на националните счетоводни стандарти, ЗНФО, ЗС и приложимите актове на българското законодателство.

Чл. 4 (1) Изборът на одитор се извършва, като дружеството публикува обява за набиране на оферти от регистрирани одитори или СОП за сключване на договор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет. Обявата се публикува най-малко в един централен или местен ежедневник.

Обявата следва да съдържат информация относно:

 1. балансовата стойност на имуществото, подлежащо на одитиране (сумата на актива на баланса плюс приходите – без оборотните данъци);
 2. задължителни изисквания към съдържанието на офертата – обща цена, брой работни часове за проверка и заверка, брой работни часове за текущи консултации;
 3. място и срок за подаване на офертите;

Чл. 5(1) Минималните изисквания към кандидатите са:

 1. Да бъде одиторско дружество с регистрирани одитори по смисъла на §1, т.36 от ДР на ЗНФО;
 2. Да е извършвало независим финансов одит на дружества и/или Групи дружества;
 3. Да е извършвало независим финансов одит на консолидирани финансови отчети;
 4. Да е дружество, отговарящо на изискванията на чл. 62, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия;
 5. Участникът следва на няма неуредени, договорни отношения с ИЛПБ, с дружества от Групата НКИЗ, с Община Бургас както и некоректно изпълнение на такива, включително забавено изпълнение (неспазване на срокове по договори, сключени с ИЛПБ, с дружества от Групата НКИЗ, с Община Бургас);

(2) Дружеството може да посочи допълнителни изисквания към кандидатите, които не нарушават принципите на равнопоставеност, свободна конкуренция, публичност и прозрачност.

Чл. 6 Офертите се представят в ИЛПБ АД в затворен плик и се завеждат в деловодството без да се отварят, като входящия номер и датата се поставят върху плика. Не се допуска приемане на оферти извън указания в обявата срок и такива, които не са внесени в запечатан от подателя плик.

Чл. 7(1) Получените в ИЛПБ АД оферти за набиране на одитори следва да бъдат придружени с декларация от Изпълнителния директор, че пликовете с офертите не са отваряни след получаването им в дружеството.

Чл. 8(1) Разглеждането и класирането на офертите се извършва от Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор на ИЛПБ АД, в чийто състав се включва задължително по един представител на НКИЗ ЕАД и на Община Бургас, посочени съответно от изпълнителния директор и от кмета, финансист и юрист.

(2) Съставът на комисиите следва да е от минимум петима редовни и двама резервни членове, които следва да обсъдят постъпилите оферти и изготвят мотивирано предложение за избор на одитор в рамките на 10 работни дни.

Чл. 9(1) Комисията извършва проверка относно:

 1. комплектоваността на постъпилите от дружеството документи;
 2. ненарушаването целостта на плик с оферта и подаването му в указания в обявата срок;
 3. Проверява кандидата, подал оферта дали е в Списъка на регистрираните одитори или СОП, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) за съответната година.
 1. В случай, че изискванията по предходната алинея са спазени, комисията пристъпва към отваряне, разглеждане и оценка на представените оферти. Неотговарящи на изискванията документи се връщат на подателя с конкретни указания за последващи действия.

Чл. 10 (1) Офертите се оценяват по 3 показателя по десетобалната система. Всеки един от показателите се оценява поотделно. Максимален брой от 10 точки по отделните показатели се дават както следва:

 1. по показател „обща цена” – на офертата с най-ниска цена;
 2. по показател „брой работни часове за проверка и заверка” – на офертата с най-голям брой работни часове за проверка и заверка;
 3. по показател „брой работни часове за текущи консултации” – на офертата с най-голям брой работни часове за текущи консултации.

(2) Оценката по всеки отделен показател за всяка следваща оферта се формира при съотнасяне на предложението от оценяваната оферта към тази, получила най-голям брой точки. Оценката по отделните показатели се определя както следва:

 1. по показател „обща цена” – по формулата:

Брой точки = (мин. цена/цена на оценяваната оферта) * 10

 1. по показатели „брой работни часове за проверка и заверка” и „брой работни часове за текущи консултации” – по формулата

Брой точки = (бр. часове на оценяваната оферта/макс. бр. часове) * 10

 1. За формиране на окончателната оценка на дадена оферта, получените точки по всеки отделен показател се умножават по теглови коефициент, който отразяват неговия дял в общата оценка. Тегловите коефициенти по отделните показатели са както следва:

-обща цена – теглови коефициент 0,7;

-брой работни часове за проверка и заверка – теглови коефициент 0,2

-брой работни часове за текущи консултации – теглови коефициент 0,1.

 1. Получените за всеки показател резултати по дадена оферта се сумират и определят крайната оценка.
 2. Класирането на офертите се извършва в изходящ ред на получените оценки. При равен краен брой на точките, приоритет се дава на участника, предложил на-ниска обща цена.
 3. В случай на постъпване на една оферта, комисията извършва експертна оценка на предложената цена, съответствието й с предложените от офертата брой работни часове, както и с финансовите възможности на дружеството.

Чл. 11 (1) За резултатите от извършеното, комисията изготвя протокол с мотивирано предложение до Съвета на директорите на ИЛПБ АД за вземане на решение за свикване на общо събрание на акционерите избор на одитор или СОП, който да завери годишния финансов отчет на съответното дъщерно дружество.

 1. Въз основа на взетото от Общото събрание на акционерите на ИЛПБ АД решение за назначаване на одитор, изпълнителният директор на ИЛПБ АД сключва договор за извършване на заверка на Годишния финансов отчет.
 2. Комисията може да предложи на Съвета на директорите да проведе нова процедура за избор на одитор или СОП в случай, че:
 1. са констатирани нередности по извършената процедура;
 2. предложеното от участниците общо възнаграждение е твърде висока за финансовите възможности на дружеството;

РАЗДЕЛ III

НАЗНАЧАВАНЕ НА ОДИТОР

Чл. 12 (1) В съответствие с Чл. 11 ал. 2 Договор се сключва след предоставяне на следните документи от избрания одитор;

 1. Заверено копие на диплома за правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител от ИДЕС;
 2. Заверено копие на удостоверение за вписване в Регистъра на регистрираните одитори в Република България към Комисията за публичен надзор на регистрираните одитори;
 3. Проект за работен график за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет за съответната година;

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 13 Настоящите правила влизат в сила от датата на утвърждаването им.

 1. Чл. 14 Текущият контрол по приложението и изпълнението на настоящите правила се възлагат на изпълнителния директор на “Индустриален и логистичен парк-Бургас“ АД. – „ЗА“

По т. 2 Разни – съобразно интересите на Община Бургас.

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-11957 Питане от Георги Спасов и Христо Панайотов – общински съветници от БСП, относно: Сграда на ОУ „Христо Ботев“ – кв. Сарафово

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-11984 Питане от Станимир Апостолов и Георги Митев – общински съветници от ПП СДС, относно: Решение по т.16 от проведеното на 27.11.2018 г. заседание на ОбС – Бургас

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-11986 Питане от Йордан Георгиев и Христо Панайотов – общински съветници от БСП, относно: Финансовото подпомагане на спортните клубове от Община Бургас 

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-11991 Питане от Станимир Апостолов – общински съветник от ПП СДС, относно: Парково осветление в парк „Изгрев“, ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-12006 Питане от Живко Господинов и Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Бетонни елементи на плаж „Бургас – Север“ 

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-12012 Питане от Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Опасни и неугледни сгради по ул. „Александровска“

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-12013 Питане от Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Съпоставка на разходите за обслужване на „зелена зона“ в Бургас, спрямо получените приходи

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-12018 Питане от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Платени финансови средства на застрахователи за нанесени щети на превозни средства

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-12020 Питане от Йордан Георгиев и Христо Панайотов – общински съветници от ПП БСП, относно: Дейност по вътрешен одит на Община Бургас 

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-12026 Питане от д-р Даниела Божинова – общински съветник от „Демократична България/Зелено движение“, относно: Рушаща се сграда и активи на закрита общинска медия

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-12027 Питане от д-р Даниела Божинова – общински съветник от „Демократична България/Зелено движение“, относно: Безопасността на детските площадки за игра в Община Бургас

---------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-12037 Питане от инж. Васил Иванов – общински съветник от ПП БСП, относно: Ремонт на пътната мрежа в кв. Долно Езерово 

---------------------------------------------------------------------------------

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Бургас: 

                                                                        ПРОФ. Д-Р  СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА