ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №28 ОТ ДАТА 30.11.2021 ГОДИНА

Гергана Чанакова на Вт., 30.11.2021 - 16:13

           На 30.11.2021 год. (вторник) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.38, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, се проведе ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 1. ОбС 08-00-12164 Докладна записка от д-р Георги Дракалиев – председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12162 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на План за интегрирано развитие на Община Бургас за периода 2021 – 2027 г. 

 

 1. ОбС 08-00-12145 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане до Министъра на здравеопазването за получаване на предварително съгласие за създаване на специализирана болница за активно лечение на детски болести от Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12187 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на поземлен имот – държавна собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07079.602.828 по одобрената КК на гр. Бургас, находящ се в ПЗ „Север“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12129 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за сключване на допълнително споразумение за изменение на срока за изпълнение на договор BG05M9OP001-2.004-0001-С01 „Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Надежда“ Бургас“, „Услуги за ранно детско развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и упълномощаване на Кмета на Община Бургас за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на труда и социалната политика – Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансовото плащане по договор BG05M9OP001-2.004-0001-С01 „Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Надежда“ Бургас“, проект BG05M9OP001-2.004-0001 „Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Надежда“ Бургас, процедура  BG05M9OP001-2.004  „Услуги за ранно детско развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 

 1. ОбС 08-00-12144 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Изграждане на нов учебен корпус на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ и ПГРЕ „Г. С. Раковски“, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12160 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение „Ефективно функциониране на Областен информационен център Бургас 2022 – 2023 г.“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.007 по ОП „Добро управление“ с наименование „Осигуряване на функционирането на националната мрежа от областни информационни центрове (2022-2023)“

 

 1. ОбС 08-00-12159 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване съгласие за издаване на запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция  като обезпечение, гарантиращо пълният размер на авансово плащане за 2022г. по ДБФП № МДР-ИП-01-86/20.07.2018 г. за текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР по проект „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас-Камено“

 

 1. ОбС 08-00-12167 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални  дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Кандидатстване с проектно предложение „Ремонт и реконструкция на сградата на домашен социален патронаж“ към фонд „Социална закрила“ по целева програма „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж и/или обществена трапезария“ 

 

 1. ОбС 08-00-12199 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проекти за изменение на ОУП на гр. Бургас в обхват на устройствени зони 12/Смф, 13/Смф и 02573/13 

 

 1. ОбС 08-00-12200 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ и чл.25, ал.3 и ал.5 от ЗСПЗЗ за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасе на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп от в.з. „Минерални бани“, гр. Бургас до имоти в устройствена зона 02573/13 по ОУП на гр. Бургас, засягащи имоти с идентификатори 07079.13.136, 07079.13.138, 07079.13.121, 07079.13.51, 07079.13.135, 07079.13.122 по КК на гр. Бургас – общинска собственост  2.  Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в кв.7 и кв.8 по плана на в.з. „Минерални бани“ гр. Бургас, Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатори 07079.13.1960, 07079.13.1525, 07079.13.639, 07079.13.136 и 07079.13.433 в землището на кв. Банево и Подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасе на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп от в.з. „Минерални бани“, гр. Бургас до имоти в устройствена зона 02573/13 по ОУП на гр. Бургас 3. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.16, ал.1 и чл.16а от ЗУТ за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в кв.7 и кв.8 по плана на в.з. „Минерални бани“ гр. Бургас, Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатори 07079.13.1960, 07079.13.1525, 07079.13.639, 07079.13.136 и 07079.13.433 в землището на кв. Банево и Подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасе на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп от в.з. „Минерални бани“, гр. Бургас до имоти в устройствена зона 02573/13 по ОУП на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12201 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Разрешаване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I „за училище и трафопост“ и УПИ II-449 „за търговия“, кв.42 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас (ПИ с идентификатори 07079.702.892 и 07079.702.893 по КК на гр. Бургас) от Министъра на образованието и науката на основание чл.134, ал.9 от ЗУТ, с цел реализиране на зона за отдих и парк в централната част на кв. Ветрен, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12150 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура за външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 07079.654.835 по КК на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12151 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ 07079.2.1716, 07079.2.1717, 07079.2.1718, 07079.2.2716, 07079.2.1720, 07079.2.1721, 07079.2.1722 и 07079.2.1724 по КК на гр. Бургас в устройствени зони 07079/23 и 07079/25 по съгласно одобрен ОУП на гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12152 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Разрешение на основание чл.62а, ал.2 и ал.3, т.2 от ЗУТ за промяна на предназначението на УПИ V-163,161 „за озеленяване“ в кв.9А по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас (ПИ с идентификатор 07079.602.643 по КК на гр. Бургас)

 

 1. ОбС 08-00-12153 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Разрешаване на основание чл. 62а, ал.3, т.2  от ЗУТ  изработването на служебен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IX-341 и I-330, кв.45 по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас (ПИ с идентификатори 07079.602.341 и 07079.602.330 по КК на гр. Бургас)

 

 1. ОбС 08-00-12154 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Разрешаване изработването на служебен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-66,77 „за ТП“, V-67,70 „за жилищни нужди“, VI-67 „за озеленяване“, VII-67,69 „за жилищни нужди“, X-67 „за обществено обслужване“, кв.25 по плана на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас (ПИ с идентификатори 07079.602.66, 07079.602.67, 07079.602.74 по КК на гр. Бургас) и изменение на ПУП-ПУР между о.т.1438, о.т.1439, о.т.1440, о.т.1441, о.т.1442 

 

 1. ОбС 08-00-12208 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на годишен отчет за изпълнението на „Плана за действие за общинските концесии за 2020 г. на Община Бургас“ и на концесионните договори. Актуализиране на План за действие за общинските концесии на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12173 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ-36 в кв.7 по плана на кв. „Работнически жилища“, ж.к. „Бр. Миладинови“, гр. Бургас, отразен в КК на гр. Бургас с идентификатор 07079.620.305, актувани с Акт №4536/06.03.2007 г. за частна общинска собственост, съответстващи на притежавани идеални части от правото на строеж върху посочения поземлен имот, по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) 

 

 1. ОбС 08-00-12174 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на идеални части от недвижим имот, частна общинска собственост, с идентификатор 07079.620.32 по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Бургас, съответстващи на притежавани идеални части от правото на строеж върху посочения поземлен имот, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) 

 

 1. ОбС 08-00-12182 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ І-общ. в кв. 68 по ПУП-ПРЗ на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, по реда на НРПУРОИВ

 

 1. ОбС 08-00-12183 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се във в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-12186 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на неурегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в с.о. „Канала“, землище с. Димчево, Община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 

 1.  ОбС 08-00-12190 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи УПИ І и УПИ ІІ, двата в кв.50 по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12207 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ V-688 в кв. 78, местност „Мокрия камък“ (бивша местност „Вая кайряк“), землище гр. Българово, съгласно одобрен ПУП-ПРЗ на „Бизнес индустриална зона гр. Българово“, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12188 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на 1/2 ид. част от поземлен имот – частна общинска собственост, представляваща 217,50/435 кв. м ид. части от УПИ XIV-общ. в кв. 135 по действащия ПУП-ПРЗ на кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, целият с площ 435 кв. м. по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост

 

 1. ОбС 08-00-12177 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок №60, вход А(1), етаж 2, апартамент № 5-ляв, на наемател, настанен по административен ред 

 

 1. ОбС 08-00-12178 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок №78, вход А(1), етаж 8, апартамент № 22, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-12179 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок №128, вход 5(Д), етаж 2, апартамент № 67, на наемател, настанен по административен ред

 

 1. ОбС 08-00-12175 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 79/1002 кв.м идеални части от УПИ ХV-344, кв. 36, целият с площ 1002 кв.м, по плана на с. Извор, Община Бургас – частна общинска собственост

 

 1. ОбС 08-00-12180 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ IХ-355, кв. 47 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-12185 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ I-150 в кв. 16 по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.150 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имот

 

 1. ОбС 08-00-12189 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица чрез извършване на доброволна делба в недвижим имот, представляващ УПИ II-11 в кв. 1 по ПУП- ПРЗ на кв. Крайморие, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12191 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и юридическо лице чрез продажба на общинските 320/1107 кв. метра ид. части от УПИ І-360 в кв.7  по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12192 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ VІІ в квартал 24 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, чрез продажба частта на общината 

 

 1. ОбС 08-00-12193 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в ПИ с идентификатори 07079.830.127 и 07079.830.126 по КК на гр. Бургас, съответстващи на  УПИ І-113 в квартал 8 по ПУП-ПРЗ на кв. Крайморие, гр. Бургас, чрез продажба частите на общината

 

 1. ОбС 08-00-12206 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ І-75 в квартал 11 по ПУП-ПРЗ на кв. Крайморие, гр. Бургас, чрез продажба частта на общината 

 

 1. ОбС 08-00-12181 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж по реда на чл. 37, ал. 4, т. 4 от ЗОС, във връзка с §17, ал. 2 от ЗУТ, за обект, получил траен устройствен статут, изграден по реда на чл. 120, ал. 4 от отменения  ППЗТСУ в общински имот, представляващ УПИ І, кв. 37 по ПУП-ПРЗ на зона „В“, ж.р. Меден Рудник, гр. Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-12184 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „Електроразпределение ЮГ” ЕАД за изграждане на трафопост в имот – общинска собственост, представляващ УПИ XXVI-531 в кв. 32 по ПУП-ПРЗ на кв. Горно Езерово, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12194 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособена част от имот – частна общинска собственост, находящ се в Приморски парк, гр. Бургас (бивш Кърджалийски лагер) на Сдружение с нестопанска цел

 

 1. ОбС 08-00-12197 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за предоставяне под наем на проектираните в плана за земеразделяне общински полски пътища, включени в масивите за ползване за стопанската 2021 г./2022 г. и определяне на цена за ползването им

 

 1. ОбС 08-00-12176 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допускане поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет – Бургас, прието по т. 23, подточка 2 от дневния ред на проведеното на 28.09.2021 г. заседание (Протокол №25) 

 

 1. ОбС 08-00-12205 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – за зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ при Община Бургас, съгласно Заповед №3372/18.11.2021 г., относно: Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги, съгласно член 27, ал.3  от Закона за социалните услуги (ЗСУ) 

 

 1. ОбС 08-00-12204 Докладна записка от Петко Димитров Драгнев – управител на „Бургасбус“ ЕООД, относно: Даване на съгласие „Бургасбус“ ЕООД да учреди в полза на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД право на строеж за прокарване и изграждане на подземен електропровод средно напрежение и сервитутни права по смисъла на чл. 64 от Закона за енергетиката, по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт“

 

 1. ОбС 08-00-12157 Отчет от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Дейността на Общински съвет – Бургас и неговите комисии за периода от 01.05.2021 г. до 31.10.2021 г. 

 

 1. ОбС 08-00-12116 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на членове на комисии по Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12202 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове на Комисията за оценка по чл. 15 от Правилника за работа на фонд „Култура“ на Община Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12161 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в Местна инициативна група Камено-Бургас (МИГ Камено-Бургас)

 

 1.  ОбС 08-00-12198 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

 

 1. ОбС 08-00-12195 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие в извънредно неприсъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас, насрочено за 08.12.2021 г. и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред

 

 1. ОбС 08-00-12149 Докладна записка от Веселин Пренеров – председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност и общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Предоставяне на парична награда на вокален ансамбъл „Фортисимо“ за постигнатия изключителен успех – двукратни световни шампиони в категории „Вокални ансамбли и камерни хорове“ и „Фолклор и акапела“ на Световните хорови игри в Антверпен – Белгия (World Choir Games – Flanders – Belgium), проведени от 30.10.2021 г. – 07.11.2021 г. 

 

 1. ОбС 08-00-12163 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Парични премии към национални литературни награди на Община Бургас за 2021 г. 

 

 1. ОбС 08-00-12165 Докладна записка от Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности към Общински съвет – Бургас, относно: Финансово подпомагане на спортни клубове

 

 1. ОбС 08-00-12168 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Даване на съгласие за финансово подпомагане на спортни прояви

 

 1. ОбС 08-00-12155 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

 

 1. ОбС 08-00-12172 Докладна записка от д-р Даниела Божинова – общински съветник от „Демократична България/Зелено движение“, относно: Провеждане на обществено обсъждане на проект за нова Наредба за организиране и провеждане на обществени обсъждания в Община Бургас 

 

 1. ОбС 08-00-12009 Докладна записка от Стоян Грозев, Манол Тодоров, Мария Маркова и Костадин Андонов – общински съветници от ДБГ, относно: Проектиране и изграждане на кръстовище с кръгово движение на улиците – бул. „Тодор Александров“ и ул. „Спортна“ в гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12016 Докладна записка от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Ремонт на бул. „Никола Петков“ в ж.к. „Изгрев“

 

 1. ОбС 08-00-12042 Питане от инж. Васил Иванов – общински съветник от ПП БСП, относно: Нерегламентирано преминаване на тежкотоварни камиони през кв. Долно Езерово

 

 1. ОбС 08-00-12125 Питане от инж. Георги Спасов – общински съветник от ПП БСП, относно: Поставяне на шахта в кв. Долно Езерово 

 

 1. ОбС 08-00-12127 Питане от инж. Васил Иванов – общински съветник от ПП БСП, относно: Реконструкция на ул. „Лом“, кв. Долно Езерово, гр. Бургас

 

 1. ОбС 08-00-12170 Питане от д-р Даниела Божинова – общински съветник от „Демократична България/Зелено движение“, относно: Интегриране  на градската мобилност в Gоogle Maps

 

 

ПРОФ. Д-Р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА

Председател на Общински съвет - Бургас