ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15162 / 06.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура, извън урбанизираната територия на населеното място, за нова кабелна линия 20кV между ТП „Джъмбо“ и ТП „Термопласт“ за захранване на нов БКЗРУ, находящ се в ПИ с идентификатор 07079.2.477 по КК на гр.Бургас, отговарящ на УПИ XIII-477 /в бивш масив 23, местност „Дванадесетте, бивша местност „Оникилика“, землище на гр.Бургас/ с.о. „Бизнес парк 2“ в землището на гр.Бургас, преминаваща през ПИ с идентификатор 07079.2.476 по КК на гр.Бургас – общинска публична собственост, земеделска територия, с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път“;   2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура, извън урбанизираната територия на населеното място, за нова кабелна линия 20кV между ТП „Джъмбо“ и ТП „Термопласт“, преминаващо през част от ПИ с идентификатор 07079.2.476 по КК на гр.Бургас, за захранване на нов БКЗРУ, находящ се в ПИ с идентификатор 07079.2.477 по КК на гр.Бургас, отговарящ на УПИ XIII-477 /в бивш масив 23, местност „Дванадесетте, бивша местност „Оникилика“, землище на гр.Бургас/ с.о. „Бизнес парк 2“ в землището на гр.Бургас;    3. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура, извън урбанизираната територия на населеното място, за нова кабелна линия 20кV между ТП „Джъмбо“ и ТП „Термопласт“, преминаващо през част от ПИ с идентификатор 07079.2.476 по КК на гр.Бургас, за захранване на нов БКЗРУ, находящ се в ПИ с идентификатор 07079.2.477 по КК на гр.Бургас, отговарящ на УПИ XIII-477 /в бивш масив 23, местност „Дванадесетте, бивша местност „Оникилика“, землище на гр.Бургас/ с.о. „Бизнес парк 2“ в землището на гр.Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ