ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове. Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници. Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества. Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

 

Общ брой докладни записки: 516

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10731 / 26.10.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 26.10.2020 - 16:17
ОТНОСНО

от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас, относно: Определяне на стипендии за зимен семестър на студенти в бургаските висши учебни заведения, постигнали минимален успех много добър 5,00 на изпитите от предходния семестър 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10721 / 23.10.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 23.10.2020 - 17:01
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Удостояване със званието "Почетен гражданин на Община Бургас" на арх. Деви Александров Симеонов 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10720 / 22.10.2020 г.

Ренета Райкова на Четв., 22.10.2020 - 16:45
ОТНОСНО

от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас, относно: Прехвърляне безвъзмездно в полза на Агенция „Пътна инфраструктура“  правото на собственост върху общински имоти, засегнати от обект: „Обходен път на гр.Бургас - І етап, от км 230+ 700 на път І-9 „Сарафово-Бургас“ до км 493+550 на път І-6 „Ветрен – Бургас“, директно трасе и локални платна“ по одобрен ПУП-ПП 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10718 / 22.10.2020 г.

Ренета Райкова на Четв., 22.10.2020 - 16:05
ОТНОСНО

от инж. Йордан Георгиев - председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности при Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на решение по предложение вх. №08-00-10696/19.10.2020 г. от П. Бошнаков за безвъзмездно прехвърляне притежаваните от него акции от капитала на "Професионален футболен клуб Нефтохимик Бургас 1962" АД ЕИК 203123031 на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10702 / 20.10.2020 г.

Ренета Райкова на Вт., 20.10.2020 - 11:45
ОТНОСНО

от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас, относно: Начин на гласуване на проекта на решение, посочен в покана № 19-00-520/12.10.2020 г. от Д-р Бойко Миразчийски – Изпълнителен директор на „УМБАЛ-Бургас“ АД, относно приемане на решение за одобряване на Решението на Съвета на директорите на „УМБАЛ-Бургас“ АД, за сключване на Договор за предоставяне на оборотен кредит 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10695 / 16.10.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 19.10.2020 - 13:22
ОТНОСНО

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики, относно: Определяне на нов член в състава на Общински съвет по наркотични вещества към Община Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10694 / 16.10.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 19.10.2020 - 12:53
ОТНОСНО

от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас, относно: Продажба на идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) V-86 в кв.7 по плана на кв. “Работнически жилища“, ж.к. „Бр. Миладинови“, гр. Бургас, отразен в КК на гр. Бургас с идентификатор 07079.620.309, актувани с Акт №4538/06.03.2007г. за частна общинска собственост, съответстващи на притежавани идеални части от правото на строеж върху посочения поземлен имот, по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10693 / 16.10.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 19.10.2020 - 11:48
ОТНОСНО

от инж. Петко Димитров Драгнев - управител на "Бургасбус" ЕООД, гр. Бургас, относно: Даване на съгласие за обединяване на банкови кредити за оборотни средства
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10692 / 16.10.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 19.10.2020 - 11:40
ОТНОСНО

от Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности, относно: Приемане на решение за безвъзмездно прехвърляне акциите на Община Бургас от капитала на „Професионален футболен клуб Нефтохимик Бургас 1962“ АД ЕИК 203123031 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10689 / 16.10.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.10.2020 - 19:23
ОТНОСНО

от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ХL-640 в кв. 7 по действащия ПУП-ПРЗ на ПЗ „Победа“, гр. Бургас, в който е реализирана сграда с ОПС 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10688 / 16.10.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.10.2020 - 19:21
ОТНОСНО

от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ХLI-641 в кв. 7 по действащия ПУП-ПРЗ на ПЗ „Победа“, гр. Бургас, в който е реализирана сграда с ОПС 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10686 / 16.10.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.10.2020 - 19:19
ОТНОСНО

от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас, относно: Учредяване на сервитутно право в имоти, общинска собственост, находящи се в землището на гр. Бургас за реализацията на обект „Обходен път на гр. Бургас – І етап, от км 230+700 на път І-9 „Сарафово –Бургас“ до км 493+550 на път І-6 Ветрен – Бургас“, директно трасе и локални платна в землището на гр.Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10691 / 16.10.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.10.2020 - 19:16
ОТНОСНО

от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ ХVII-585, кв. 53 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10690 / 16.10.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.10.2020 - 19:11
ОТНОСНО

от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ ХХI-1230, кв. 91 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10685 / 16.10.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.10.2020 - 19:07
ОТНОСНО

от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.к.“Изгрев”, бл.№66, вх.№6, ет.№3, апартамент - среден, на наемател, настанен по административен ред 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10684 / 16.10.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.10.2020 - 19:04
ОТНОСНО

от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица чрез продажба на общинските 18/1146 кв. метра ид. части от УПИ IV-100 в кв.16, целият с площ 1146кв.м. по ПУП-ПРЗ на с. Миролюбово 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10683 / 16.10.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.10.2020 - 18:53
ОТНОСНО

от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, чрез провеждане на публично оповестен конкурс, обособена част с площ от 45 кв.м от имот, представляващ ПИ с идентификатор 07079.10.1331 – за рибарско пристанище, публична общинска собственост на Община Бургас, за разполагане на преместваем обект за извършване на търговска дейност- заведение за обществено хранене по одобрена план-схема на преместваеми обекти 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10682 / 16.10.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.10.2020 - 18:51
ОТНОСНО

от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за предоставяне под наем на проектираните в плана за земеразделяне общински полски пътища, включени в масивите за ползване за стопанската 2020/2021 г. и определяне на цена за ползването им 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10681 / 16.10.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.10.2020 - 18:46
ОТНОСНО

от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 225/725 кв. м идеални части от УПИ ХІ-51, кв. 6, целият с площ 725 кв. м, по плана на в.з. “Боровете“, кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10680 / 16.10.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.10.2020 - 18:40
ОТНОСНО

от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ XV-164 в кв. 12 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10679 / 16.10.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.10.2020 - 18:32
ОТНОСНО

от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ VII-316 в кв. 27 по плана на кв. Лозово, гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10678 / 16.10.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.10.2020 - 18:18
ОТНОСНО

от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – гр. Бургас, за обезщетяване на наследниците на Н. А. Н.

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10676 / 16.10.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.10.2020 - 18:12
ОТНОСНО

от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ III-110 в кв. 5 по плана на гр. Българово, Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10687/ 16.10.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.10.2020 - 18:02
ОТНОСНО

от Антонио Душепеев - Председател на временна комисия за изработване на проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10677/ 16.10.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.10.2020 - 17:59
ОТНОСНО

от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас, относно: Продажба на неурегулирани поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в с.о. „Черниците- Училищното“, землище с. Маринка, Община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10665 / 16.10.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.10.2020 - 17:54
ОТНОСНО

от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас, относно: Удостояване със званието "Почетен гражданин на Община Бургас" 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10675 / 16.10.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.10.2020 - 17:44
ОТНОСНО

от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност – Народно читалище „Преображение-2017 гр. Бургас“ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10674 / 16.10.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.10.2020 - 17:29
ОТНОСНО

от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД и определяне начина на гласуване на проекто-решенията

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10673 / 16.10.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.10.2020 - 17:20
ОТНОСНО

от Евелина Василева Михалева - председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението, относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10672/ 16.10.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.10.2020 - 17:18
ОТНОСНО

от Иван Апостолов - управител на "Благоустройствени строежи" ЕООД, относно: Отдаване под наем чрез публичен оповестен конкурс на недвижим имот, собственост на "Благоустройствени строежи" ЕООД за срок от 5 години

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ