Докладни записки

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове.
Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници.
Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества.
Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

 

Общ брой докладни записки: 57

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14802 / 08.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на парична награда на представителни отбори на бургаски спортни клубове за принос в развитието на спорта и издигане престижа на Бургас през 2023 година 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14801 / 08.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане поименен списък на преходните обекти от разчета за капиталови разходи 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14794 / 08.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Станимир Апостолов - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика и морско дело", относно: Осигуряване на достъп на Община Бургас до информацията за банковите наличности и движението по банковите сметки на едноличните търговските дружества, собственост на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14793 / 08.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура и вероизповедания“, относно: Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2024 година в община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14791 / 08.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок № 4(404), вход Б (2), етаж 6, апартамент №17 - среден, на наемател, настанен по административен ред 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14790 / 08.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земя, находяща се във с.о. „Лозницата“, землище гр. Българово, общ. Бургас, на физическо лице с учредено право на ползване, по реда на § 29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007 г.) 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14789 / 08.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас,  ул. „Св. Патриарх Евтимий“ №103, етаж 4, апартамент 8, на наемател, настанен по административен ред 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14788 / 08.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Станимир Апостолов - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика и морско дело", относно: Утвърждаване на извършените разходи за закупуване на медицинска апаратура от едноличните търговски дружества с ограничена отговорност – лечебни заведения, съгласно решение на Общински съвет – Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14786 / 08.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Станимир Апостолов - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика и морско дело", относно: Провеждане на конкурси за избор на управител на „Чистота“ ЕООД, „Бургасбус“ ЕООД, „Дезинфекционна станция - Бургас“ ЕООД и  „Иновационни системи - Бургас“ ЕООД по реда на Закона за публичните предприятия и определяне на минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14787 / 08.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Тодор Иванов - общински съветник от ПП " Има такъв народ", относно: Предоставяне на пълен достъп /платени и безплатни услуги/ до eGIS – Интернет приложение за достъп до цифрови данни на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14785 / 08.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Станимир Апостолов - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика и морско дело", относно: Актуализиране размера на разхода във връзка с прилагане на принудителна административна мярка- принудително задържане на ППС чрез техническо средство 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14778 / 08.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общинските съветници от ПП "Възраждане", относно: Поставяне на националното знаме на Република България във всяка класна стая в учебните заведения на територията на община Бургас и започване на всеки учебен ден с химна на Република България 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14777 / 08.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общинските съветници от ПП "Възраждане", относно: Сертифициране на Община Бургас по стандарт ISO 37001 – СИСТЕМИ ЗА БОРБА С ПОДКУПВАНЕТО /ANTI-BRIBERY МANAGEMENT SYSTEMS/ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14783 / 08.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Михаил Хаджиянев – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Създаване на временна комисия за изработване на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14771 / 07.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Иван Иванов, Стоян Царев и Николай Желев – общински съветници от ПП „Средна европейска класа“, относно: Частична промяна на транспортната схема в Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14764 / 07.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Михаил Ненов – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Избор на представител на Общински съвет - Бургас, който да бъде включен като член в състава на Общински съвет по наркотични вещества

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14773 / 07.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие Община Бургас да сключи партньорско споразумение и да осигури собствен принос  за изпълнение на проект „Тестване на нови европейски решения на Баухаус за дълбока зелена трансформация на градове и региони в Евро-Средиземноморската зона“/ Testing New European Bauhaus Solutions for Deep Green Transformation of Cities and Regions in Euro-MED area (Euro-MED BAUHAUS), финансиран по Програма „Евро-Средиземноморски басейн“ (Euro-MED) 2021-2027 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14763 / 07.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Михаил Хаджиянев – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Определяне на представители от Общински съвет - Бургас в Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14760 / 07.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от проф. д-р Христо Стоянов Бозов – управител на  „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД, относно: Даване на съгласие „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД да участва в отворена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-1.004: „Адаптирана работна среда“ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14759 / 07.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отчет на разходите за дейностите по събиране, извозване, третиране и обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване през 2023 г.,  и  одобряване на План-сметка за 2024 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14758 / 07.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Михаил Хаджиянев – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14751 / 05.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Участие на Община Бургас като бенефициент и партньор в проекти по процедура „Програма за финансиране на маркетингови дейности на туристически услуги в черноморските общини в Република България“ на Министерство на туризма 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14747 / 04.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Георги Дракалиев - председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и Димчо Грудев - председател на ПК по обществен ред и сигурност, относно: Определяне на представител на Общински съвет - Бургас в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14740 / 04.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Христина Стаматова Хаджиатанасова - председател на Постоянната комисия по установяване на конфликт на интереси, относно: Отмяна на Етичен кодекс на общинските съветници и публичните служители от Община Бургас, приет с Решение на Общински съвет-Бургас по т. 42, Протокол №25/22.10.2009 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14735 / 30.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от проф. д-р Севдалина Турманова, Димитър Сотиров, Павел Чепов, Веселин Пренеров, Диян Господинов – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Провеждане на VIII-та Национална екологична конференция за ученици и студенти „Да мислим екологично за бъдещето“ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14727 / 29.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Михаил Хаджиянев - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Определяне на представител от Общински съвет - Бургас в Областния съвет за развитие на област Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14702 / 23.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Михаил Хаджиянев – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Даване на съгласие за членство на председателя на Общински съвет - Бургас в Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България (НАПОС-РБ) 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14700 / 23.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14701 / 23.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура - ново оптично отклонение от съществуваща мрежа на "Виваком България" ЕАД до ПИ с идентификатор 07079.2.3860 по КК на гр.Бургас, отговарящ на УПИ II-3860 в бивш масив 18 в землището на гр.Бургас

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14694 / 22.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Участие на Община Бургас като бенефициент и партньор в проекти по процедура „Програма за финансиране на маркетингови дейности на туристически услуги в черноморските общини в Република България“, одобрен за финансиране от Министерството на туризма