ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове. Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници. Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества. Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

 

Общ брой докладни записки: 1077

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12421 / 24.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 24.01.2022 - 15:45
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предложение за промяна на предмета на дейност, както и изменение на учредителния акт на "Медицински център Вяра и Надежда - Бургас" ЕООД

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12419 / 24.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 24.01.2022 - 15:36
ОТНОСНО

от д-р Георги Дракалиев – председател на ПК по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Подпомагане на наематели на общински нежилищни имоти и лица, в полза на които е издадено разрешение за поставяне по чл. 56 от ЗУТ, за справяне с икономическите последици, вследствие удължената епидемиологична обстановка 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12404 / 18.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 18.01.2022 - 16:24
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12395 / 17.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 17.01.2022 - 16:01
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижим имот - общинска собственост, представляващ арт-кафе, ситуирано в югоизточния край на ул. "Алеко Константинов" на ъгъла с ул. "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Бургас, за срок от пет години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12383 / 14.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 17.01.2022 - 15:35
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатори 07079.501.280, 07079.501.283,  07079.501.388,  07079.501.389,  07079.501.390 по КК на гр.Бургас, в кв.3 по ПУП-ПУР за устройствена зона 13/Смф по одобрения ОУП на гр.Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12385/ 14.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 17.01.2022 - 15:21
ОТНОСНО

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за осигуряване на трасе на кабел средно напрежение, по проект „Реконструкция на съществуваща кабелна линия 20kV от ВС „ВХТИ“ до нов БКТП в ПИ с идентификатор 07079.3.1312 и от него до БКТП „Ригел“ в ПИ с идентификатор 07079.3.928“ в частта извън урбанизираната територия, попадаща в ПИ с идентификатори 07079.2.1, 07079.3.1318, 07079.3.2767 и ПИ 07079.3.2832 по КК на гр. Бургас  

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12384 / 14.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 17.01.2022 - 15:12
ОТНОСНО

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурси за избор на управител на "Медицински център Вяра и Надежда - Бургас" ЕООД

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12392 / 17.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 17.01.2022 - 15:05
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба  за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за използването на спортни обекти - общинска собственост на територията на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12387 / 14.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 17.01.2022 - 12:18
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в извънредно общо събрание на акционерите на "Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас" АД и определяне начина на гласуване на проектите на решенията
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12388 / 14.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 17.01.2022 - 12:04
ОТНОСНО

от проф. д-р Христо Стоянов Бозов - управител на  „Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД, относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на обособена част от имот, медицински кабинети и медицинска апаратура, собственост на „Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД, за нуждите на "Медицински център Вяра и Надежда - Бургас" ЕООД

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12390 / 17.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 17.01.2022 - 11:54
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници, относно: Детайлно замерване на качеството на атмосферния въздух в ЦГЧ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12374 / 14.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 14.01.2022 - 15:59
ОТНОСНО
от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: 1.Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за подробен устройствен план /ПУП-ПРЗ/, обособяване на УПИ III “За инженерно техническа инфраструктура“, в землище на кв. Лозово, гр. Бургас, засягащ част от ПИ с идентификатор 07079.4.659 по КК на гр. Бургас
2.Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на подробен устройствен план /ПУП-ПРЗ/, обособяване на УПИ III “За инженерно техническа инфраструктура“, в землище на кв. Лозово, гр. Бургас, засягащ част от ПИ с идентификатор 07079.4.659 по КК на гр. Бургас

 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12373 / 14.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 14.01.2022 - 15:42
ОТНОСНО
от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на отводнителна канавка в непосредствена близост до урбанизираната територия на кв. Лозово, гр. Бургас, югозападно от осови точки 35, 36, 37, 50 и 51, успоредна на улици „Комуна“, „Бисер“ и „Ружа“;
2.Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на отводнителна канавка в непосредствена близост до урбанизираната територия на кв. Лозово, гр. Бургас, югозападно от осови точки 35, 36, 37, 50 и 51, успоредна на улици „Комуна“, „Бисер“ и „Ружа“;

3.Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на отводнителна канавка в непосредствена близост до урбанизираната територия на кв. Лозово, гр. Бургас, югозападно от осови точки 35, 36, 37, 50 и 51, успоредна на улици „Комуна“, „Бисер“ и „Ружа“

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12375 / 14.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 14.01.2022 - 15:31
ОТНОСНО
от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: 1.Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за проект за изменение на план за улична регулация /ПУП-ПУР/ за разширяване на габарита на улици „Роза“ и „Комуна“ при осови точки 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 20, 21 и 35 и изменение на план за регулация за УПИ I-20 и УПИ II-18 в бивш масив 14 по предходна КВС на землище кв. Лозово, гр. Бургас;
2.Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за проект за изменение на план за улична регулация /ПУП-ПУР/, за разширяване на габарита на улици „Роза“ и „Комуна“ при осови точки 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 20, 21 и 35 и изменение на план за регулация за УПИ I-20 и УПИ II-18 в бивш масив 14 по предходна КВС на землище кв. Лозово, гр. Бургас;
3.Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на план за улична регулация /ПУП-ПУР/, за разширяване на габарита на улици „Роза“ и „Комуна“ при осови точки 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 20, 21 и 35 и изменение на план за регулация за УПИ I-20 и УПИ II-18 в бивш масив 14 по предходна КВС на землище кв. Лозово, гр. Бургас
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12371 / 14.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 14.01.2022 - 13:41
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Присъединяване на Община Бургас към мрежа от Европейски градове, общини и общности „Европейски подход към Дигитална трансформация - Living-in.eu“ и подписване на Декларация  относно обединяване на силите за насърчаване на устойчивата цифрова трансформация в градовете и общините в ЕС

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12370 / 14.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 14.01.2022 - 12:04
ОТНОСНО

от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на мерки за защита на наематели на общински обекти, в които се провеждат културни събития 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12369 / 14.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 14.01.2022 - 11:44
ОТНОСНО

от Юлиян Кулев и Юлиян Георгиев - общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Проектиране и изработване на навес-хале за ремонт на лодки, на лодкостоянка в кв. Крайморие, закупуване на помпа за сантинни води

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12368 / 13.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 14.01.2022 - 08:54
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове и ръководство на комисии по Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12312 / 17.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.12.2021 - 13:46
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приключване на процедура по ликвидация на "Обреден комплекс" ЕООД - в ликвидация, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" №20, с ЕИК 102663618

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12311 / 17.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.12.2021 - 13:31
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Избор на независим финансов одит на ГФО за 2021 г. на "Медицински център Вяра и Надежда - Бургас" ЕООД и Консолидиран финансов отчет за 2021 г. на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД, гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12310 / 17.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.12.2021 - 13:25
ОТНОСНО

от д-р Антонио Душепеев - председател на Постоянната комисия по здравеопазване, относно: Определяне на управител на "Диагностично-консултативен център I - Бургас" ЕООД и "Диагностично-консултативен център II - Бургас" ЕООД 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12303 / 14.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Ср., 15.12.2021 - 11:10
ОТНОСНО

от Веселин Пренеров - председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, Георги Дракалиев - председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и Петър Статев - председател на постоянната комисия по устройство на територията, относно: Предложение за именуване на нова улица на територията на община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12304 / 15.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Ср., 15.12.2021 - 11:02
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предприемане на мерки за подпомагане на таксиметровия бранш за преодоляване на икономическите последици от разпространението на COVID-19 и наложените в тази връзка ограничения
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 12290 / 10.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 10.12.2021 - 18:41
ОТНОСНО

от група общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 12289 / 10.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 10.12.2021 - 18:20
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на предварителен договор по реда на  чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ в процедура по изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXIV-336 и XXV-337 в кв.53 по плана на ПЗ „Север“, гр.Бургас /ПИ с идентификатори 07079.604.336 и 07079.604.337 по КК на гр.Бургас/ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 12288 / 10.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 10.12.2021 - 17:59
ОТНОСНО

от Георги Събев - общински съветник от ПП "Средна европейска класа", относно:  Залагане на средства в бюджета на Община Бургас за 2022 г. за изграждане на надземен многоетажен монтажен /сглобяем/ паркинг в ж.к. "Възраждане" 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 12287 / 10.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 10.12.2021 - 17:54
ОТНОСНО

от Веселин Пренеров - председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, Георги Дракалиев - председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и Петър Статев - председател на постоянната комисия по устройство на територията, относно: Предложение за преименуване на илици на територията на община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 12286 / 10.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 10.12.2021 - 17:45
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Христова Турманова, проф. д-р Сотир Николов Сотиров, Калояна Живкова Петкова и Юлиян Христов Георгиев – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Провеждане на VI-та Екологична конференция „Да мислим екологично за бъдещето“ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 12284 / 10.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 10.12.2021 - 17:25
ОТНОСНО

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика",относно: Приемане на бизнес програмите на общинските публични предприятия за периода 2021-2024 година 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 12283 / 10.12.2021 г.

Гергана Чанакова на Пет., 10.12.2021 - 17:23
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изграждане на „Пристройка – нов училищен корпус и частично преустройство на училищна сграда към ОУ "Христо Ботев" - кв. Сарафово 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ