ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове. Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници. Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества. Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

 

Общ брой докладни записки: 1246

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12972 / 27.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 27.06.2022 - 16:24
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение по Национална програма „Подпомагане на общините за образователна десегрегация” и Общинска програма за осъществяване на процес на образователна десегрегация за периода 2022-2025 година 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12971 / 27.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 27.06.2022 - 16:21
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за учредяване на „Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Св. Анастасия“ ЕООД
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12970 / 27.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 27.06.2022 - 15:11
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Oпределяне размера на разходите във връзка с репатриране на автомобили при прилагане на принудителна административна мярка - принудително преместване на ППС чрез техническо средство, регламентирана в Закона за движение по пътищата

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12962 / 23.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 24.06.2022 - 14:36
ОТНОСНО

от Георги Маринчев- председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности при Общински съвет – Бургас, oтносно: Даване на съгласие за допълнителни промени в Спортния календар на Община Бургас за 2022г.
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12958 / 22.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Ср., 22.06.2022 - 16:04
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове и ръководство на комисии по Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12953 / 21.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 21.06.2022 - 15:47
ОТНОСНО

от д-р Борис Петров Ангелов - общински съветник от ПП ГЕРБ, председател на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Допускане на поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет- Бургас, прието по т.28 от дневния ред на проведенето на 17.05.2022г. заседание /Протокол№37/
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12935 / 17.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 20.06.2022 - 17:10
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12949 / 20.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 20.06.2022 - 17:06
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Общинска програма "Заедно за образованието"
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12939 / 17.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 20.06.2022 - 16:16
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ ХІ-691 в квартал 46 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр.Бургас, чрез продажба частта на общината  

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12937 / 17.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 20.06.2022 - 16:13
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ V-3755 в кв. 139 по действащия ПУП-ПРЗ на кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, целият с площ 495 кв. метра по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12938 / 17.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 20.06.2022 - 16:11
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж в УПИ ІV в кв. 34 по плана на ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас, за изграждане на жилищна сграда, срещу задължение за проектиране, строителство и обезщетение с реални обекти 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12940 / 17.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.06.2022 - 17:30
ОТНОСНО

от Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението, относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12933 / 13.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.06.2022 - 17:29
ОТНОСНО

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Определяне на управители на „Дентален център I – Бургас“ ЕООД, „Медицински център I – Бургас“ ЕООД и „Медицински център II – Бургас“ ЕООД. Удължаване на срока за подаване на документи в конкурса за управител на Медицински център „Вяра и Надежда“ ЕООД

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12934 / 17.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.06.2022 - 17:21
ОТНОСНО

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Създаване на експертна комисия за извършване на реформа в Дом за стари хора „Цвета и Анка Върбанови“ – гр. Бургас. Реформата цели съответствие на предоставяната от Общината резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст със стандартите за качество, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12930 / 17.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.06.2022 - 17:15
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг чрез финансов инструмент “Фонд за градско развитие“ за финансиране и рефинансиране на разходи по проект: „Реконструкция на улици и облагородяване на междублокови пространства – II етап, образователна инфраструктура и зелена енергия в гр. Бургас“ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12928 / 17.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.06.2022 - 17:13
ОТНОСНО

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: Даване на съгласие за възмездно учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия- частна държавна собственост

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12927 / 17.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.06.2022 - 17:11
ОТНОСНО

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ 72151.17.37 и 72151.17.36 по КК на с.Твърдица, с.о. „Батака“, землище с.Твърдица, Община Бургас, в устройствена зона 1/Смф1 съгласно одобрен ОУП на с.Твърдица, преминаващо през ПИ с идентификатори 72151.17.47, 72151.17.44 и 72151.17.48 по КК на с.Твърдица, община Бургас, които са общинска частна и общинска публична собственост. 2. Даване на предварително съгласие на основание чл. 25, ал. 3 и ал. 5 от ЗСПЗЗ за изработване на ПУП – ПП за трасе на пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ 72151.17.37 и 72151.17.36 по КК на с.Твърдица, с.о. „Батака“, землище с.Твърдица, Община Бургас, в устройствена зона 1/Смф1 съгласно одобрен ОУП на с.Твърдица, преминаващо през ПИ с идентификатори 72151.17.44 и 72151.17.48 по КК на с.Твърдица. 3. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ 72151.17.37 и 72151.17.36 по КК на с.Твърдица, с.о. „Батака“, землище с.Твърдица, Община Бургас, в устройствена зона 1/Смф1 съгласно одобрен ОУП на с.Твърдица

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12926 / 17.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.06.2022 - 17:06
ОТНОСНО

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, за осигуряване на трасе на проектен водопровод Ф 90 за обслужване на ПИ в кадастрален район 72151.37, преминаващ през ПИ с идентификатор 72151.37.65 по кадастралната карта на с. Твърдица, Община Бургас. 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, за осигуряване на трасе на проектен водопровод Ф 90 за обслужване на ПИ в кадастрален район 72151.37, преминаващ през ПИ с идентификатор 72151.37.65 по кадастралната карта на с. Твърдица, Община Бургас. 3. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, за осигуряване на трасе на проектен водопровод Ф 90 за обслужване на ПИ в кадастрален район 72151.37, преминаващ през ПИ с идентификатор 72151.37.65 по кадастралната карта на с. Твърдица, Община Бургас.

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12929 / 17.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.06.2022 - 16:40
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проект за изменение на ОУП на гр. Бургас в обхват устройствена зона 8/Пп и 16/Смф– част от територията на ПЗ „Север“, гр.Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12896 / 17.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.06.2022 - 16:08
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от пет години на нежилищни обекти – частна общинска собственост, представляващи каси №№ 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 и 11, разположени на първи етаж в сградата на „Автогара Юг“, гр. Бургас чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12923 / 17.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.06.2022 - 14:26
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на помещение-част от имот публична общинска собственост разположено на партерния етаж в югоизточната част на двуетажна обществена сграда „Дом на нефтохимика“ с обща застроена площ 166,60 кв.м за нуждите на проект за създаване на Енергиен офис

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12922 / 17.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.06.2022 - 14:22
ОТНОСНО

от Диана Саватева - зам.-кмет "Култура, туризъм и спорт", относно: Определяне цени на билети за изложба с работно заглавие ,,347 Suite“. Най-голямата серия от офорти на Пабло Пикасо 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12893 / 17.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.06.2022 - 14:11
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за постановяване решения на Общинска служба по земеделие - Бургас, за обезщетяване на 34 правоимащи лица в землището на с. Извор, Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12897 / 17.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.06.2022 - 14:07
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ XII-132 и в УПИ XVIII-132 в кв. 13 по плана на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, съответни на ПИ с идентификатор 07079.832.304 и 07079.832.305 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинските идеални части от имотите

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12899 / 17.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.06.2022 - 14:04
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ XXIII-42 в кв. 2 по плана на в.з.Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.42 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12898 / 17.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.06.2022 - 14:01
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ VIII-57а в кв. 6 по плана на в.з.Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.171 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12903 / 17.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.06.2022 - 13:59
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ XXIX-55 в кв. 2 по плана на в.з.Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.55 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12902/ 17.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.06.2022 - 13:56
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земя, находяща се във в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, на физическо лице с учредено право на ползване, по реда на § 29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007 г.)

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12900 / 17.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.06.2022 - 13:53
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ I-39 в кв. 5 по плана на в.з.Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.39 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 12920 / 17.06.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.06.2022 - 13:49
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ ХХV-44 в кв. 2 по плана на в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.44 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ