Докладни записки

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове.
Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници.
Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества.
Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

 

Общ брой докладни записки: 370

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15835 / 19.07.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Михаил Хаджиянев - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Увеличаване броя на членовете и избор на нови членове в Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15834 / 19.07.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Михаил Хаджиянев - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Увеличаване броя на членовете и избор на нови членове в Постоянната комисия по устройство на територията 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15831 / 19.07.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Стратегия за интелигентна трансформация на община Бургас - БУРГАС: Версия 5.0 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15830 / 19.07.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне състава на Одитен комитет при Община Бургас за срок от 3 (три) години след проведена процедура за подбор по реда на Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15823 / 18.07.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за дофинансиране на Световно първенство по спортни танци Бургас 2024 г., допълнение на Спортния календар на Община Бургас и предоставяне на парична награда на изявения бургаски кикбоксьор С. Копривленски 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15825 / 18.07.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Георги Дракалиев - председател на Постоянната комисия по общинска собственост,общински предприятия и дружества, относно: Определяне на „Общински мениджър на 2023 г.“

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15817 / 17.07.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Манол Тодоров - зам.-кмет "Спорт и туризъм", относно: Даване на съгласие за допълнение на Спортния календар на Община Бургас и за финансово подпомагане на спортни дейности 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 08 - 00 15813 / 17.07.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от адв. Христина Хаджиатанасова и арх. Дилян Георгиев - общински съветници от коалиция "Продължаваме промяната - Демократична България", относно: Очертаване на пешеходни пътеки
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15806 / 16.07.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15805 / 16.07.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител и начин на гласуване на предложените въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите на „Индустриален логистичен парк – Бургас” АД насроченото 08.08.2024г. от 14:00 часа, а при липса на кворум на 23.08.2024 г. Бургас, на ул. "Александровска" №26, зала 1
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15788 / 09.07.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от Мариела Кирова, Стоян Грозев, Георги Кузманов, Светослав Тодоров, Милен Георгиев и Георги Манев - общинските съветници от група КОД-БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД, относно: Полагане на допълнителна  маркировка по натоварени, възлови кръстовища в гр. Бургас за заостряне на вниманието на пешеходците и предотвратяване на пътни инциденти поради непредпазливост 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАД 08 - 00 15778 / 02.07.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Годишен отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Бургас към 31.12.2023 г.

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15767 / 26.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Малина Янакиева - управител на "Дентален център I - Бургас" ЕООД, относно:  В изпълнение на Решение на Общински съвет - Бургас по т.47/ Протокол №9 /26.03.24/ за проучване на възможността за развитие на "Дентален център I - Бургас" ЕООД, като акредитирана база за обучение на специалисти по детска дентална медицина и орална хирургия
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15758 / 24.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Покана за свикване на извънредно присъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15756 / 24.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас и собствен принос за изпълнение на Проект YALA (Youth Advocacy for Local Affairs – Младежко застъпничество по местните въпроси), който се изпълнява по Програма INTERREG NEXT Черноморски басейн (Проект в малък мащаб) с водещ партньор Община Пагайо, Гърция и страни – партньори България, Армения и Грузия

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15725 / 17.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от проф. д-р Христо Стоянов Бозов, д.м. –  управител на „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД, относно: Даване на съгласие на „Комплексен онкологичен център–Бургас” ЕООД за закупуване на софтуер, с цел оптимизиране на процесите по регистрация и диспансеризация на онкоболни пациенти 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15724 / 17.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Станимир Апостолов - зам.-кмет "Финанси, бюджет, икономика и морско дело", относно: Приемане на годишните финансови отчети на общинските еднолични търговски дружества за 2023 година, годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските публични предприятия за 2023г., отчети за изпълнението на бизнес програмите за 2023 година и приемане на нови бизнес програми за периода 2024-2026 година 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15714 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общински съветници от ПП "Възраждане", относно: Осъществяване на контрол по спазването на Наредба за опазване на обществения ред на територията на община Бургас 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15720 / 17.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Елена Кокаларова, Иво Баев, Мадлен Мутафян, Васил Загорчев, Христина Хаджиатанасова, Георги Дракалиев и Тодор Иванов - общински съветници, относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Бургас

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15718 / 17.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Съгласие за участие на Община Бургас в „Енергийна общност Бургас - Плувен комплекс Славейков“
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15715 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Михаил Хаджиянев - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Създаване и избор на членове на Общинска комисия за развитие на библиотечно-информационното обслужване на гражданите 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15713 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Михаил Ненов – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Общинска програма за закрила на детето 2024 година
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15711 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отпускане на финансови средства за оборудване на Академична книжарница на Университетско издателство "Св. Климент Охридски" в Център за съвременно изкуство и библиотека - Бургас
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15710 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Михаил Ненов – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Приемане на отчет на Общински съвет по наркотични вещества за 2023г.
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15712 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение по Национална програма „Подпомагане на общините за образователна десегрегация” 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15708 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15702 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура, извън урбанизираната територия на населеното място, за нова кабелна линия 20кV между ТП „Джъмбо“ и ТП „Термопласт“, преминаващо през част от ПИ с идентификатор 07079.2.476 по КК на гр.Бургас, за захранване на нов БКЗРУ, находящ се в ПИ с идентификатор 07079.2.477 по КК на гр.Бургас 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15706 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на собствен принос за изпълнение на проект “Зелен Бургас: Справедливи и приобщаващи зелени политики“ (JUSTGREEN: Inclusive and Just Green Policies) с реф. номер 02С0406, одобрен за финансиране по втората покана на Програма Интеррег Европа 2021-2027 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15707 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие Община Бургас да сключи партньорско споразумение и да осигури собствен принос  за изпълнение на проект „В подкрепа на синята и интелигентна трансформация на Черноморкия басейн - Сини порти”/Empowering Blue and Smart Transformation of Black sea Basin- Blue Gates с реф. номер BSB 00189, одобрен за финансиране по първата покана на програма Интерег Черноморски басейн Interreg BSB NEXT 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15703 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – ново оптично отклонение от съществуваща мрежа на „Виваком България“ ЕАД за захранване на ПИ с идентификатор 07079.13.2372 по КК на гр. Бургас