ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове. Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници. Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества. Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

 

Общ брой докладни записки: 1447

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13529 / 28.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 28.11.2022 - 18:05
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на финансов ресурс за извършване на проучвателни и проектни дейности за укрепване на свлачищна територия по крайбрежна зона между солниците и кв.Сарафово
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13513 / 25.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 25.11.2022 - 15:43
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допълнение на Решение по т. 8 (Протокол № 43) от проведеното на 27.10.2022 г. заседание на Общински съвет- гр. Бургас, с което е дадено съгласие за кандидатстване с проектно предложение „Закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж – гр. Бургас“ по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на Топъл обяд“, финансирана от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика“ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13516 / 25.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 25.11.2022 - 15:35
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на целеви средства на „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БУРГАС" АД, за изработване на инвестиционен проект, промяна на предназначението на съществуваща сграда и нейната реконструкция в корпус за предоставяне на медицински дейности 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13491 / 22.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 22.11.2022 - 16:43
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 07079/11, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 07079.2.23 по КК на гр.Бургас – общинска публична собственост; 2. ПУП-ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти в устройствена зона 07079/11, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13483 / 18.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 21.11.2022 - 17:03
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие в извънредно присъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13481 / 18.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 18.11.2022 - 18:47
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 5/701 кв.м ид. ч. от УПИ ХІІІ-1134 в кв. 79, целият с площ 701 кв.м по плана на кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13478 / 18.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 18.11.2022 - 18:39
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XI в кв. 142 по действащия ПУП – ПРЗ на кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.712.1586 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13476 / 18.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 18.11.2022 - 18:37
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на помещения в имот – публична общинска собственост, находящи се в сградата на Кметството на кв. Рудник, гр. Бургас, представляваща сграда с идентификатор 07079.711.3516.1 по КККР на гр. Бургас по реда на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура за срок от 10 (десет) години 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13469 / 18.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 18.11.2022 - 18:35
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособен обект – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност – Сдружение „Пенсионерски клуб „Св. Николай Чудотворец" 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13473 / 18.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 18.11.2022 - 18:31
ОТНОСНО

от д-р Даниела Божинова - общински съветник от Демократична България Обединение/ПП "Зелено движение", относно: Належащи ремонти в "Център за психично здраве Проф. Ив. Темков - Бургас" ЕООД и недискриминиране на психично болните граждани

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13462 / 18.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 18.11.2022 - 18:25
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг от Европейска инвестиционна банка за финансиране и рефинансиране на разходи по проект: „Създаване на Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Света Анастасия“ Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13480 / 18.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 18.11.2022 - 18:22
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ ХVI-210, кв. 29 по ПУП-ПРЗ на с. Извор, община Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 32367.501.502 по КККР на с. Извор, чрез продажба на общинските 110/389 кв.м идеални части от имота 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13477 / 18.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 18.11.2022 - 18:17
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XXV-1877 в кв. 151 по действащия ПУП – ПРЗ на кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.712.3043 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13475 / 18.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 18.11.2022 - 18:08
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.608.16.1.107 в КККР на гр. Бургас, находящ се в гр. Бургас, ул. „Странджа планина“ №17 (ЖСК „Български воин“), на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност – СНЦ „Сдружение за демократично образование - ФАР“ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13472 / 18.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 18.11.2022 - 18:02
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за разпределяне реалното ползване на съсобствен недвижим имот 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13471 / 18.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 18.11.2022 - 17:59
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни обекти – общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза – Сдружение „Съюз на пенсионерите-2004-Бургас“ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13470 / 18.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 18.11.2022 - 17:55
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособен обект – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност - „Българска асоциация на пенсионерите - Обединени - Бургас“ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13468 / 18.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 18.11.2022 - 17:49
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XIII-1449 в кв. 98 по действащия ПУП – ПРЗ на кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.712.1449 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13467 / 18.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 18.11.2022 - 17:46
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „Комплексен онкологичен център - Бургас” ЕООД, за изграждане на нов трафопост - тип БКТП в общински недвижим имот, представляващ УПИ І в кв. 135б по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.608.319 по КККР на гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13466 / 18.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 18.11.2022 - 17:43
ОТНОСНО

от Малина Янакиева - управител на "Дентален център I - Бургас" ЕООД, относно: Приемане на решение за отдаване под наем срещу заплащане на шест броя работни помещения и един санитарен възел, находящи се на първи етаж в сградата, собственост на „Дентален център  І - Бургас“ ЕООД, на Регионална здравна инспекция – Бургас за временно ползване като база на отдел ,,Радиационен контрол“ към Дирекция ,,Обществено здраве“  

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13465 / 18.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 18.11.2022 - 17:40
ОТНОСНО

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Вземане на решение за предоставяне в управление на Обединено училище „Св. Климент Охридски“- гр. Бургас, кв. Рудник на движима вещ, общинска собственост -моторно превозно средство, за осъществяване на безплатни превози на ученици  

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13464 / 18.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 18.11.2022 - 16:52
ОТНОСНО

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасе на локално пътно платно в дясно на път I-6, като продължение на съществуващо такова, и включването му в главен път I-6 с изход при км.464+725, за обслужване на УПИ XV-2582, ПИ с идентификатор 07079.3.2582 /бивш ПИ с идентификатор 07079.3.1312/ по КК на гр.Бургас, в местност „Черния бряст“ по КВС на землището на гр.Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.3.2809 и 07079.3.2767  по КК на гр.Бургас – общинска публична собственост; 2. Одобряване на ПУП-ПУР за трасе на локално пътно платно в дясно на път I-6, като продължение на съществуващо такова, и включването му в главен път I-6 с изход при км.464+725, за обслужване на УПИ XV-2582, ПИ с идентификатор 07079.3.2582 /бивш ПИ с идентификатор 07079.3.1312/ по КК на гр.Бургас, в местност „Черния бряст“ по КВС на землището на гр.Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13461 / 18.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 18.11.2022 - 16:49
ОТНОСНО

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: 1. Одобряване на актуализирана план-схема за разполагане на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ в „Приморски парк“, гр. Бургас; 2. Одобряване на актуализирана план-схема за разполагане на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ в УПИ II-431, отреден – „за общински парк“, кв.56 по плана на ж.к. „Славейков, гр. Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13463 / 18.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 18.11.2022 - 16:42
ОТНОСНО

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура за захранващ ел. кабел за обслужване на имоти в кадастрални райони 10, 11 и 24 по КК на с.Маринка, Община Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 47202.24.10 по КК на с.Маринка – общинска частна собственост, вид територия „земеделска“, с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път“; 2. Даване на предварително съгласие на основание чл. 25, ал. 3 и ал. 5 от ЗСПЗЗ за изработване на ПУП-ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура за захранващ ел. кабел за обслужване на имоти в кадастрални райони 10, 11 и 24 по КК на с.Маринка, Община Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 47202.24.4 по КК на с.Маринка - общинска собственост, вид територия „земеделска“, с начин на трайно ползване „пасище“; 3. Одобряване на ПУП-ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура за захранващ ел. кабел за обслужване на имоти в кадастрални райони 10, 11 и 24 по КК на с.Маринка, Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13451 / 18.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 18.11.2022 - 15:07
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване съгласие за издаване на запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция  като обезпечение, гарантиращо пълният размер на авансово плащане по проект: „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас-Камено“, ДБФП № МДР-ИП-01-86/20.07.2018 г., финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014 -2020г., процедура BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13458 / 18.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 18.11.2022 - 15:05
ОТНОСНО

от Весна Балтина - зам.-кмет "Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата", относно: Продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на движима вещ, собственост на Община Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13457 / 18.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 18.11.2022 - 15:03
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие Община Бургас да участва като водещ партньор в проект „Градове, захранвани от слънцето. Да отключим слънчевия потенциал на Бургас и София. (Слънчеви градове), финансиран от Европейската инициатива за климата (EUKI) и подпише партньорско споразумение със Столична Община и Българска соларна асоциация, партньори по проекта  

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13456 / 18.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 18.11.2022 - 15:00
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с предложение за изпълнение на инвестиция по компонент 1: Образование и умения, инвестиция 2: „Модернизация на образователната среда“ по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13455 / 18.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 18.11.2022 - 14:58
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с предложения за изпълнение на инвестиции по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователната среда“ по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13454 / 18.11.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 18.11.2022 - 14:52
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с предложения за изпълнение на инвестиции по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователната среда“ по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ