Докладни записки

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове.
Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници.
Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества.
Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

 

Общ брой докладни записки: 298

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15539 / 18.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на нов терен за изграждане на паметник - реплика на А. Г.Коджакафалията 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15538 / 18.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител и начин на гласуване на проектите на решения, посочени в Уведомление № 19-00-199/15.04.2024г. и покана за провеждане на редовно Общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“ АД 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15535 / 17.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от нежилищен недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект –  лекарски кабинет, находящ се в сградата на „Здравна служба“ – гр. Българово, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за осъществяване на първична и извънболнична медицинска помощ 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15529 / 17.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - М. М. Ч. 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15526 / 16.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Станимир Апостолов - зам.-кмет "Финанси, бюджет, икономика и морско дело", относно: Определяне размера на членския внос на Община Бургас в МИРГ Бургас - Камено за 2024 г.
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15524 / 16.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от д-р Мартин Кръстев - общински съветник от ПП-ДБ, относно: Създаване на унифицирана онлайн система за запазване на часове за пациенти в общинските лечебни заведения 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15521 / 15.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Станимир Апостолов - зам.-кмет "Финанси, бюджет, икономика и морско дело", относно: Oтдаване под наем на недвижим имот, собственост на „Благоустройствени строежи“ ЕООД на Фондация „Лили Иванова“, за срок от 10 години 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15520 / 15.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на предварителното съгласие за обезщетяване на юридическо лице, собственик на недвижим имот, подлежащ на отчуждаване, с право на строеж върху недвижим имот – общинска собственост, по реда на чл. 21, ал. 4, предл. второ и ал. 5 от Закона за общинската собственост   

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15519 / 15.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската идеална част от недвижими имоти – УПИ XV-889 и УПИ XVI-889, находяши се в кв. 37 по плана на гр. Българово, община Бургас 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15518 / 15.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската идеална част от недвижим имот – УПИ IV-1025 в кв. 10 по ПУП-ПРЗ на гр. Българово, община Бургас 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15517 / 15.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ II-14, кв. 13 по ПУП-ПРЗ на с. Извор, община Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 32367.501.14 по КККР на с. Извор, чрез продажба на общинската идеална част от урегулирания имот 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15516 / 15.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ VI-130, кв. 1 по ПУП-ПРЗ на с. Извор, община Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 32367.501.130 по КККР на с. Извор, чрез продажба на общинската идеална част от урегулирания имот

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15515 / 15.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ Х-5010460, кв. 34 по ПУП-ПРЗ на с. Маринка, община Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 47202.501.460 по КККР на с. Маринка,  чрез продажба на общинската идеална част от урегулирания имот  

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15514 / 15.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските идеални части от УПИ ХІІ-251 в кв.49 по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15513 / 15.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и юридическо лице чрез продажба на общинските идеални части от УПИ V-239 в кв.47 по действащия ПУП-ПРЗ на с.Брястовец, Община Бургас 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15512 / 15.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ II-1090, кв. 42 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15511 / 14.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ ХVI-326, кв. 28 по плана на кв. Горно Езерово, гр. Бургас 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15510 / 14.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските идeални части от УПИ ІІІ-102 в кв.16 по ПУП-ПРЗ на с. Изворище, Община Бургас 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15509 / 15.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижими имоти, представляващи УПИ ХІІ, УПИ ХІ и УПИ Х, трите в кв.16 по ПУП-ПРЗ на с. Драганово, Община Бургас, съответстващи на ПИ с идентификатори 23090.501.302, 23090.501.139 и 23090.501.301 по КК на с.Драганово, чрез извършване на доброволна делба и продажба на общинските идеални части 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15508 / 15.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ I-800 в кв. 5 по плана на в.з. „Боровете“, кв. Банево, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.705.2800 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15507 / 15.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 14/732 кв.м идеални части от УПИ VІІІ-994 в кв.68, целият с площ 732 кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15506 / 15.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 25/1248 кв.м идеални части от УПИ ІV-1087,1084 в кв.82, целият с площ 1248 кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15505 / 15.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в ПИ с идентификатор 07079.711.683 по КККР на гр. Бургас, съответстващ на УПИ IX-683 в кв. 58 по действащия ПУП – ПРЗ на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15501 / 15.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ в кв.159 по плана на ЦГЧ - гр. Бургас, отразен в КК на гр. Бургас с идентификатори 07079.612.29 и 07079.612.30, актувани с Акт №4729/13.08.2007г. за частна общинска собственост, съответстващи на притежавани идеални части от правото на строеж върху посочения поземлен имот, по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15504 / 15.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XII-1367 в кв. 96 по действащия ПУП – ПРЗ на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас, с идентификатор 07079.712.1367 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15503 / 15.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ ХI-59, кв. 15 по плана на ж.р. Меден Рудник, гр. Бургас 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15502 / 15.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ VIII-359 в кв. 24 по действащия ПУП-ПРЗ на гр. Българово, община Бургас, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15497 / 15.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок № 78(478), вход Б (2), етаж 7, апартамент № 36-ляв, на наемател, настанен по административен ред 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15500 / 15.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в кв. Банево и в.з. Минерални бани, гр. Бургас 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15499 / 15.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на новообразувани поземлени имоти – частна общинска собственост по плана на новообразуваните имоти на м. „Шилото“, землище кв. Горно Езерово, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване