ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове. Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници. Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества. Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

 

Общ брой докладни записки: 1558

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13900 / 24.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 24.03.2023 - 15:23
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели и създаване на временна комисия за провеждане на процедурата по избора 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13899 / 24.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 24.03.2023 - 15:17
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове на Комисия по раздел V, т.1 от Правилата за подкрепа на международни, национални и регионални научни събития, майсторски класове и научноприложни проекти, провеждани на територията на община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13892 / 22.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 24.03.2023 - 15:03
ОТНОСНО

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Общинска програма за закрила на детето 2023 година
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13880 / 16.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.03.2023 - 09:23
ОТНОСНО

от Диана Саватева - зам.-кмет "Култура, туризъм и спорт", относно:Даване на съгласие за кандидатстване на Общинско предприятие „Общински имоти“ по програма на Агенция за хората с увреждания за „Изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания“ за финансиране на дейности в Спортен комплекс „Парк Арена ОЗК“, находящ се в гр. Бургас, Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13872 / 15.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 16.03.2023 - 14:51
ОТНОСНО

от Диана Саватева - зам.-кмет "Култура, туризъм и спорт", относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Общинско предприятие „Туризъм“ по програма на Агенция за хората с увреждания за „Изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания“ за финансиране на дейности в Туристически комплекс „Остров Света Анастасия“, находящ се в Община Бургас, Бургаски залив

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13858 / 06.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 09.03.2023 - 16:27
ОТНОСНО

от д-р Атанас Димов Бошев - управител на "Медицински център II - Бургас" ЕООД, относно:Продажба на недвижим имот, дълготраен материален актив, включен в капитала на дружеството
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13846 / 27.02.2023 г.

Гергана Чанакова на Пон., 27.02.2023 - 15:20
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Подкрепа на инициативата за откриване на филиал на Минно-геоложки университет "Св.Иван Рилски" в град Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13828 / 17.02.2023 г.

Гергана Чанакова на Пон., 20.02.2023 - 12:00
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на разчети, условия и лимити за уреждане на бюджетни отношения за срока до приемане на бюджет за 2023 г. на Община Бургас, съобразно Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.  

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13830 / 20.02.2023 г.

Гергана Чанакова на Пон., 20.02.2023 - 11:38
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев  - общински съветник от ПП ВМРО - Българско национално движение, относно: Ред и условия за отдаване на части от общински имоти за поставяне на преместваеми обекти 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13811 / 17.02.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.02.2023 - 18:38
ОТНОСНО

от Весна Балтина - зам.-кмет "Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата", относно: Приемане на „Стратегия за устойчива енергия и климат и План за действие 2021-2030“ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13812/ 17.02.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.02.2023 - 18:34
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение: “Реформиране на Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанови" гр. Бургас чрез изграждане на сграда за резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст в УПИ II-525, кв.9, ПИ с идентификатор  07079.701.525, по плана на в. з. „Минерални бани“, гр. Бургас“ по обявена процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“ по Програма за модернизиране на дългосрочната грижа на Националния план за възстановяване и устойчивост 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13827 / 17.02.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.02.2023 - 18:32
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земя, находяща се във в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, на физическо лице с учредено право на ползване, по реда на § 29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007 г.)
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13803 / 17.02.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.02.2023 - 18:29
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на "Център за психично здраве „Проф. Ив. Темков"- Бургас" ЕООД“ за финансиране на проект за подобряване условията на труд по  Фонд “Условия на труд"” 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13826 / 17.02.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.02.2023 - 18:26
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на пасища и ливади от Общинския поземлен фонд, предназначени за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2023/2024 година. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13825 / 17.02.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.02.2023 - 18:23
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищен имот – частна държавна собственост, предоставен в управление на Община Бургас, находящ се в гр.Бургас, ул. „Апостол Карамитев“ №12, за временно и възмездно ползване на Сдружение „СОЦИАЛЕН ЦЕНТЪР БУРГАС“ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13824 / 17.02.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.02.2023 - 18:19
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „Електроразпределение Юг” ЕАД, за изграждане на трафопост - тип БКТП в общински недвижим имот, представляващ УПИ V-1123 в кв. 1а по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.618.1123 по КККР на гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13823 / 17.02.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.02.2023 - 18:15
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на С. С. К. в УПИ I в кв. 35 по ПУП-ПРЗ на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, за изграждане на пристройка към жилище с идентификатор 07079.825.667.2.1 на първи етаж в сграда с идентификатор 07079.825.667.2. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13822 / 17.02.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.02.2023 - 18:13
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи УПИ VІІІ и УПИ ІХ, двата в кв.5 и УПИ VІІІ в кв.8 по ПУП-ПРЗ на с. Драганово, Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13821 / 17.02.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.02.2023 - 18:11
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 50/694 кв.м идеални части от УПИ Х-394 в кв.52, целият с площ 694 кв.м, по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас - частна общинска собственост 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13820 / 17.02.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.02.2023 - 18:09
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IX-1884 в кв. 151 по действащия ПУП – ПРЗ на кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.712.1884 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13819 / 17.02.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.02.2023 - 18:06
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ ХI-31, кв. 33 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13818 / 17.02.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.02.2023 - 18:04
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V-1935 в кв. 144 по действащия ПУП – ПРЗ на кв. Черно море – кв. Рудник, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.712.1935 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13816 / 17.02.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.02.2023 - 17:57
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ XVI-32 в кв. 2 по плана на в.з. "Росенец", землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.32 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13815 / 17.02.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.02.2023 - 17:54
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските идeални части от УПИ ІV-152 в кв.23 по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас  

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13814 / 17.02.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.02.2023 - 17:47
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ VIII-30 в кв. 13 по плана на с. Твърдица, общ. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 72151.501.30 по одобрените КККР на с. Твърдица, чрез продажба на общинската идеална част от имота

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13817 / 17.02.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.02.2023 - 17:44
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската идеална част от недвижим имот – УПИ XVIII-757 в кв. 33 по ПУП-ПРЗ на гр. Българово, община Бургас. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13813 / 17.02.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.02.2023 - 17:43
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ VIII-46 в кв. 4 по плана на с. Твърдица, общ. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 72151.501.46 по одобрените КККР на с. Твърдица, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13809 / 17.02.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.02.2023 - 17:30
ОТНОСНО

от Весна Балтина - зам.-кмет "Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата", относно: Даване на съгласие Община Бургас да участва като пълноправен партньор и сключи партньорско споразумение за изпълнение на проект „Инфраструктура за нулеви емисии“/Zero Carbon Infrastructure (ZCI), финансиран по Програма „Интеррег Европа 2021 – 2027“ (Interreg Europe 2021 – 2027)  

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13810 / 17.02.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.02.2023 - 17:27
ОТНОСНО

от Весна Балтина - зам.-кмет "Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата", относно: Даване на съгласие Община Бургас да участва като пълноправен партньор и сключи партньорско споразумение за изпълнение на проект „Подкрепа декарбонизирането на туристическата индустрия след Covid-19“ „DEcarbonising the TOurism Industry Post Covid-19 Support (DETOCS)“, финансиран по Програма „Интеррег Европа 2021 – 2027“ (Interreg Europe 2021 – 2027) 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13808 / 17.02.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.02.2023 - 17:19
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на неурегулирани поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в м. Шилото, землище кв. "Горно Езерово", гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ