ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове. Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници. Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества. Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

 

Общ брой докладни записки: 189

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9754 / 13.02.2020 г.

r.raykova на Четв., 13.02.2020 - 11:11
ОТНОСНО
от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Освобождаване от такси, дължими съгласно чл. 20 т Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас във връзка с изпълнението на проект „Интегриран воден
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9750 / 12.02.2020 г.

r.raykova на Ср., 12.02.2020 - 15:15
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешаване изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II в кв. 4А по плана на ж.к. „Зорница“, ПИ с идентификатор 07079.601.199 по КК на гр. Бургас и допускане на отклонения от правилата и нормативите на §9 от Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ от Министъра на
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9735 / 10.02.2020 г.

d.bonchev на Вт., 11.02.2020 - 09:34
ОТНОСНО
от проф. д-р Севдалина Турманова, проф. д-р Сотир Сотиров, инж. Виолета Илева, Калояна Живкова, Веселин Пренеров, Иван Гаврилов, Юлиян Георгиев – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас Сдружение с нестопанска цел в обществена полза с наименование:
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОТЧЕТ № 08 - 00 9734 / 10.02.2020 г.

d.bonchev на Вт., 11.02.2020 - 09:32
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изпълнение на решенията на Общинския съвет , взети на сесиите, проведени в периода месец юни 2019 - месец декември 2019 г.
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9733 / 10.02.2020 г.

d.bonchev на Вт., 11.02.2020 - 09:28
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Включване на Община Бургас в обединение СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ЧАСТНА ПОЛЗА „Югоизточен хъб за иновации в селското стопанство“
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9732 / 10.02.2020 г.

d.bonchev на Вт., 11.02.2020 - 09:27
ОТНОСНО
от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на доклад и въпросник за самооценка на търговски дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала за 2019 г.
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9731 / 10.02.2020 г.

d.bonchev на Вт., 11.02.2020 - 09:24
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Програма за управление на мандат 2019-2023 г.
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9728 / 10.02.2020 г.

r.raykova на Пон., 10.02.2020 - 17:17
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прехвърляне безвъзмездно в полза на Българската държава чрез Министерство на регионалното развитие и благоустройството правото на собственост върху общински имоти, засегнати от обект: „Обходен път на гр.Бургас - І етап, от км 230+ 700 на път І-9
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9727 / 10.02.2020 г.

r.raykova на Пон., 10.02.2020 - 16:41
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Общински имоти“, приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 65, Протокол № 11/24.07.2008 г.; изменен и допълнен: по т. 8, Протокол № 16/ 18 и
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9721 / 10.02.2020 г.

r.raykova на Пон., 10.02.2020 - 14:14
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП-ПУР за нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до ПИ в границите на устройствена зона 07079/35 по ОУП на гр. Бургас и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 07079.3
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9720 / 10.02.2020 г.

r.raykova на Пон., 10.02.2020 - 13:50
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Преобразуване на Основно училище „Васил Левски” – гр. Бургас, кв. Горно Езерово в Обединено училище „Васил Левски“ – гр. Бургас, кв. Горно Езерово
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9719 / 10.02.2020 г.

r.raykova на Пон., 10.02.2020 - 13:43
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Откриване на нова детска градина „Морско конче“ – филиал към Детска градина „Раковина“ - гр. Бургас
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9718 / 10.02.2020 г.

r.raykova на Пон., 10.02.2020 - 11:58
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие в редовно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9713 / 07.02.2020 г.

r.raykova на Пет., 07.02.2020 - 18:20
ОТНОСНО
от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Поставяне на изкуствени неравности в Северна промишлена зона
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9712 / 07.02.2020 г.

r.raykova на Пет., 07.02.2020 - 18:17
ОТНОСНО
от Веселин Матеев Пренеров - председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, относно: Увеличаване сумата, предвидена в т. 54, Проект "Филми за Бургас" от културната програма на Община Бургас
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9711 / 07.02.2020 г.

r.raykova на Пет., 07.02.2020 - 18:14
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане за безвъзмездно предоставяне в собственост на Община Бургас на част от недвижим имот, държавна собственост, обособена като ПИ с проектен идентификатор 07079.820.1541 по КККР на гр.Бургас, кв.Сарафово, с начин на трайно ползване
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9710 / 07.02.2020 г.

r.raykova на Пет., 07.02.2020 - 18:08
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд, предназначени за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9709 / 07.02.2020 г.

r.raykova на Пет., 07.02.2020 - 18:00
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, ул. „Уйлям Гладстон“ № 53, за временно и възмездно ползване на Сдружение „ЛЪЧ НАДЕЖДА“ гр. Бургас
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9708 / 07.02.2020 г.

r.raykova на Пет., 07.02.2020 - 17:53
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Обявяване на недвижими имоти – публична общинска собственост, предоставени за стопанисване и управление на „Медицински център ІІ–Бургас“ ЕООД, за частна общинска собственост, с оглед преминаването им в собственост на дружеството, в съответствие с
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9707 / 07.02.2020 г.

r.raykova на Пет., 07.02.2020 - 17:42
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособена част от недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ двуетажна сграда с административен адрес: гр.Бургас, ул.„Иван Богоров“ № 19, на юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9706 / 07.02.2020 г.

r.raykova на Пет., 07.02.2020 - 17:34
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху недвижими имоти – държавна собственост, предоставени за нуждите на
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9705 / 07.02.2020 г.

r.raykova на Пет., 07.02.2020 - 17:28
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на поземлени имоти с идентификатор 07079.605.677 и 07079.605.678 по одобрена КК на гр. Бургас, находящи се
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9704 / 07.02.2020 г.

r.raykova на Пет., 07.02.2020 - 17:22
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земя, находяща се във в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, на наследниците на физическо лице с учредено право на ползване, по реда на § 29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007 г.)
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9703 / 07.02.2020 г.

r.raykova на Пет., 07.02.2020 - 17:06
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне безвъзмездно за управление нежилищен имот – частна общинска собственост, за нуждите на „ Детска млечна кухня“ – Бургас, структура към отдел „Здравеопазване и социални дейности“ в дирекция „Здравеопазване, социални дейности и младежки
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9702 / 07.02.2020 г.

r.raykova на Пет., 07.02.2020 - 17:00
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен обект – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност - „Съюз на пенсионерите-2004-Бургас“
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9701 / 07.02.2020 г.

r.raykova на Пет., 07.02.2020 - 16:54
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ХХІ-401 в кв. 11 по действащия ПУП-ПРЗ на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, в който е реализирана жилищна сграда с ОПС
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9699 / 07.02.2020 г.

r.raykova на Пет., 07.02.2020 - 16:38
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XI, масив 78, местност „Мокрия камък“ (бивша местност „Вая кайряк“), землище гр. Българово, Община Бургас, по ПУП-ПРЗ на
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9698 / 07.02.2020 г.

r.raykova на Пет., 07.02.2020 - 16:23
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни обекти – общинска собственост, за осъществяване на първична и извънболнична медицинска и стоматологична помощ, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9697 / 07.02.2020 г.

r.raykova на Пет., 07.02.2020 - 16:15
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от пет години на нежилищен обект – частна общинска собственост, представляващ каса № 8, разположена на първи етаж в сградата на „Автогара Юг“, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9700 / 07.02.2020 г.

r.raykova на Пет., 07.02.2020 - 16:00
ОТНОСНО
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху недвижим имот – държавна собственост, предоставен за нуждите на Народно
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ