ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове. Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници. Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества. Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

 

Общ брой докладни записки: 1505

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13669 / 20.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Пон., 23.01.2023 - 12:12
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на част от недвижим имот - общинска собственост на Местна инициативна рибарска група "Бургас - Камено"

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13680 / 20.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Пон., 23.01.2023 - 10:53
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на член на Комисията за оценка по чл.15 от Правилника за работа на фонд "Култура" на Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13679 / 20.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Пон., 23.01.2023 - 10:46
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от пет години на нежилищни обекти – частна общинска собственост, разположени на първи етаж в сградата на „Автогара Юг“, гр. Бургас чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13664 / 20.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 20.01.2023 - 17:02
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13677 / 20.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 20.01.2023 - 16:45
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници от ПП ВМРО - Българско национално движение, относно: Удостояване с отличия на Община Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13676 / 20.01.2022 г.

Гергана Чанакова на Пет., 20.01.2023 - 16:34
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев и Николай Стоянов - общински съветници от ПП ВМРО - Българско национално движение, относно: Включване на събитие по повод 150 години от гибелта на Васил Левски в културната програма на Община Бургас за 2023 г.
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13665 / 20.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 20.01.2023 - 16:11
ОТНОСНО

от Стоян Грозев и Манол Тодоров - общински съветници, относно: Създаване на временна комисия от общински съветници, представители на общинска администрация и представители на браншови организации за изготвяне на задания за изработване на стандарти /специфични изисквания/ заложени в Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията  на град Бургас, приета с Решение № 46 от 20.12.2022 год. на Общински  съвет Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13662 / 20.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 20.01.2023 - 16:08
ОТНОСНО

от Весна Балтина - зам.-кмет "Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата", относно: Одобряване на актуализирана Стратегическа карта за шум в околната среда на Агломерация Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13667 / 20.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 20.01.2023 - 16:04
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на програма за прозрачност и антикорупционни мерки на Община Бургас 2023-2028 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13674 / 20.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 20.01.2023 - 16:01
ОТНОСНО

от Диана Саватева - зам.-кмет "Култура, туризъм и спорт", относно: Упълномощаване на Кмета на Община Бургас за издаване на Запис на заповед в полза на Програмния оператор на Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на ФМ на ЕИП 2014-2021 г към Министерство на културата по проект “Бургас - вълнуващ и артистичен, подобрен достъп до култура и изкуство като катализатор за местно социално и икономическо развитие“ - Договор № РА14 - Р2-2.2.-РД-7/19.10.2022 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13663 / 20.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 20.01.2023 - 15:58
ОТНОСНО

от Весна Балтина - зам.-кмет "Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата", относно: Приемане на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Бургас за периода 2022-2026 година
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13661 / 20.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 20.01.2023 - 15:54
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., с последващи изменения и допълнения  

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13673 / 20.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 20.01.2023 - 15:12
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица чрез продажба на общинските ид. части от УПИ ІV, УПИ V и УПИ VІ, трите в кв.45 по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13672 / 20.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 20.01.2023 - 15:01
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на “Електроразпределение ЮГ” ЕАД за изграждане на трафопост в имот – общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07079.619.125 по КККР на гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13671 / 20.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 20.01.2023 - 14:49
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на ОП „Общински имоти“ право на управление върху имот–частна общинска собственост, представляващ „Ремонтна работилница за рибарски лодки“, изградена в УПИ VIII-1367, м. „Рибарско пристанище“, земл. кв. Крайморие, с идентификатор 07079.10.1367.1 по КККР на гр. Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13658 / 19.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 20.01.2023 - 11:04
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатори 07079.13.8, 07079.13.9, 07079.13.10 и 07079.13.11  по КК на гр. Бургас в местност „До село“, землището на кв. Банево, гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13659 / 19.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 19.01.2023 - 17:08
ОТНОСНО

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Одобряване на командировки на проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас за периода 01.09.2022 г. - 31.12.2022 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13650 / 19.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 19.01.2023 - 17:03
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за временно използване на части от тротоари, свободни обществени площи и части от улични платна за строителни площадки на територията на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13657 / 19.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 19.01.2023 - 16:40
ОТНОСНО

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ и чл.25, ал.3 и ал.5 от ЗСПЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за утвърждаване на трасета на нови обслужващи улици за достъп между отделни квартали по регулационния план на в.з. „Росенец“, гр. Бургас, одобрен със Заповед №136 от 21.02.1991г. на ОНС – Бургас, осигуряване на транспортен достъп до главен път II-99 и промяна на подробния устройствен план – за улична регулация /ИПУП-ПУР/ за улица между осови точки 46, 107, 106, 105 и 104, в.з. „Росенец“, гр.Бургас, с който се засягат поземлени имоти, общинска собственост, с начин на трайно ползване – „за второстепенна улица“, „за селскостопански, горски, ведомствен път“ и „за пасище“; 2.Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.16, ал.1 и чл.16а от ЗУТ за изработване на проекти за: 2.1. Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за утвърждаване на трасета на нови обслужващи улици за достъп между отделни квартали по регулационния план на в.з. „Росенец“, гр. Бургас, одобрен със Заповед №136 от 21.02.1991г. на ОНС – Бургас, осигуряване на транспортен достъп до главен път II-99 и промяна на подробния устройствен план – за улична регулация /ИПУП-ПУР/ за улица между осови точки 46, 107, 106, 105 и 104, в.з. „Росенец“, гр.Бургас; 2.2. Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.11.283 по КК на гр.Бургас, находящ се във в.з.“Росенец“, гр.Бургас;  3. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проекти за:  3.1 Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за утвърждаване на трасета на нови обслужващи улици за достъп между отделни квартали по регулационния план на в.з. „Росенец“, гр. Бургас, одобрен със Заповед №136 от 21.02.1991г. на ОНС – Бургас, осигуряване на транспортен достъп до главен път II-99 и промяна на подробния устройствен план – за улична регулация /ИПУП-ПУР/ за улица между осови точки 46, 107, 106, 105 и 104, в.з. „Росенец“, гр.Бургас; 3.2. Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.11.283 по КК на гр.Бургас, находящ се във в.з.“Росенец“, гр.Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13656 / 19.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 19.01.2023 - 16:23
ОТНОСНО

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе на водопровод Ф 90 за обслужване на имоти в кадастрален район 72151.37 по кадастралната карта на с. Твърдица, Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13655 / 19.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 19.01.2023 - 16:08
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допускане на отклонения от правилата и нормативите по реда на §9 от ПЗР на Наредба №7/2003г. за ПНУОВТУЗ от Общински съвет Бургас за завишаване на допустимия Кинт и намаляване на необходимата площ за м2/на легло, съгласно чл.43, т.2 от Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ за УПИ VII-842 в кв.68 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас, с цел реализиране на нов корпус „Мама и аз“ към МБАЛ „Сърце и мозък“ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13654 / 19.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 19.01.2023 - 15:51
ОТНОСНО

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за осигуряване на трасе на дъждовен колектор за отводняване на нова улица от о.т.1 – о.т.2 – о.т.3 до о.т.4 за обслужване на УПИ II-3860, бивш масив 19, местност „Оникилика“, гр. Бургас –извън границите на урбанизираната територия на гр. Бургас, преминаващ през ПИ с идентификатори 07079.2.391, 07079.2.289 и 07079.2.216 по КК на гр. Бургас;  2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за осигуряване на трасе на дъждовен колектор за отводняване на нова улица от о.т.1 – о.т.2 – о.т.3 до о.т.4 за обслужване на УПИ II-3860, бивш масив 19, местност „Оникилика“, гр. Бургас –извън границите на урбанизираната територия на гр. Бургас, преминаващ през ПИ с идентификатори 07079.2.391, 07079.2.289 и 07079.2.216 по КК на гр. Бургас; 3. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ за осигуряване на трасе на дъждовен колектор за отводняване на нова улица от о.т.1 – о.т.2 – о.т.3 до о.т.4 за обслужване на УПИ II-3860, бивш масив 19, местност „Оникилика“, гр. Бургас –извън границите на урбанизираната територия на гр. Бургас, преминаващ през ПИ с идентификатори 07079.2.391, 07079.2.289 и 07079.2.216 по КК на гр. Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13649 / 18.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 19.01.2023 - 15:33
ОТНОСНО

от Весна Балтина - зам.-кмет "Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата", относно: Избор на член на Комисия, на основание чл.33а, ал.3 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13644 / 17.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Ср., 18.01.2023 - 15:01
ОТНОСНО

от Мария Петрова Табакова – общински съветник от ДБГ, относно: Приемане на изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13643 / 17.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Вт., 17.01.2023 - 10:59
ОТНОСНО

от Диана Саватева - зам.-кмет "Култура, туризъм и спорт", относно: Даване на съгласие за включване на предстояща спортна проява в други дейности в спорта през 2023 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13637 / 16.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Пон., 16.01.2023 - 14:02
ОТНОСНО

от Манол Тодоров и Стоян Грозев - общински съветници, относно: Залагане на допълнителни до 10 000 лева, които да бъдат отделно от делегирания годишен бюджет на "Общински приют за безстопанствени кучета" - Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13632 / 12.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 12.01.2023 - 14:18
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев - общински съветник от ПП "ВМРО-Българско национално движение", относно: Избор на председател на комисията по чл.6, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13627 / 10.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 12.01.2023 - 09:46
ОТНОСНО

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Определяне на представител и начин на гласуване на проект на решение, посочен в Покана №19-00-615/30.12.2022 г. за провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БУРГАС" АД

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13590 / 13.12.2022 г.

Гергана Чанакова на Вт., 13.12.2022 - 16:38
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Сътрудничество при реализирането на дейностите по международен проект: "Европейска мрежа за автентични градове"

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13575 / 09.12.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 12.12.2022 - 17:05
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, на части от имоти - публична общинска собственост чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за поставяне, по одобрена план – схема на поставяеми обекти – зарядни станции за електроавтомобили 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ