ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове. Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници. Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества. Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

 

Общ брой докладни записки: 415

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10439 / 27.07.2020 г.

r.raykova на Пон., 27.07.2020 - 15:15
ОТНОСНО

от проф.д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, Красимира Маркович - председател на ПК по бюджет и финанси, д-р Антонио Душепеев - председател на ПК по здравеопазване, арх. Петър Статев - председател на ПК по устройство на територията, Анелия Иванова - председател на ПК по конфликт на интереси, проф. д-р Сотир Сотиров - председател на ПК по наука, иновации и оперативни програми, Веселин Пренеров - председател на ПК по култура и читалищна дейност, инж. Виолета Илиева - председател на ПК по образование, Евелина Василева - председател на ПК по транспор, относно: Решение по т. 41 от проведеното на 28.04.2020 г. на Общински съвет - Бургас  

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10433 / 26.05.2020 г.

r.raykova на Пон., 27.07.2020 - 13:01
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на средства на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение-Бургас“ АД за закупуване на оборудване за придължителна веновенозна хемодиафилтрация  за нуждите на Отделение по анестезиология и интензивно лечение 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10423 / 22.07.2020 г.

r.raykova на Четв., 23.07.2020 - 10:03
ОТНОСНО

от д-р Антонио Душепеев - председател на Постоянната комисия по здравеопазване и общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на решение относно ползването на дивидента за 2019 г. от "Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания - Бургас" ЕООД за закупуване на медицински консумативи и дезинфектанти
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10415 / 17.07.2020 г.

r.raykova на Вт., 21.07.2020 - 11:00
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни (временни) обекти – общинска собственост,  чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10414 / 17.07.2020 г.

r.raykova на Вт., 21.07.2020 - 10:43
ОТНОСНО

от  Йорданка Ананиева - заместник-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, относно: Приключване на процедура по ликвидация на "Център за кожно-венерически заболявания - Бургас" ЕООД ("ЦКВЗ- Бургас" ЕООД) - в ликвидация, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. "Оборище" №89, с ЕИК 000053184
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10412 / 17.07.2020 г.

r.raykova на Вт., 21.07.2020 - 08:34
ОТНОСНО

от Веселин Пренеров - председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, Георги Дракалиев - председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и Петър Статев - председател на Постоянната комисия по устройство на територията, относно: Предложение за именуване на нови улици на територията на община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10418 / 20.07.2020 г.

r.raykova на Пон., 20.07.2020 - 15:29
ОТНОСНО

от д-р Калина Димитрова Ишкиева - управител на ДКЦ-I- Бургас" ЕООД, относно: Приемане на решение за подновяване на договор с РЗИ - Бургас за отдаване на помещение под наем за съхраняване на медицинска документация, собственост на РЗИ - Бургас (Регионалната картотека на медицинските експертизи)

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10413 / 20.07.2020 г.

r.raykova на Пон., 20.07.2020 - 15:21
ОТНОСНО

от  Йорданка Ананиева - заместник-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, относно: Приемане на Правила за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на науката, изкуството или спорта по Общинска програма „Бургаски деца“ и Общинска програма „Успешни студенти“ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10417 / 20.07.2020 г.

r.raykova на Пон., 20.07.2020 - 12:18
ОТНОСНО

от  Йорданка Ананиева - заместник-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, относно: Преобразуване чрез вливане на Професионална гимназия по дървообработване  "Георги Кондолов" - гр. Бургас, в Професионална техническа гимназия - гр. Бургас, в съответствие с чл. 311, ал. 1 и чл. 312, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО)

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10416 / 20.07.2020 г.

r.raykova на Пон., 20.07.2020 - 09:13
ОТНОСНО

от Христина Секлемова и Красимир Тодоров - общински съветници, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10410 / 17.07.2020 г.

r.raykova на Пон., 20.07.2020 - 09:04
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за обособяване на УПИ за ПИ идентификатор 07079.8.378 по КК на гр. Бургас, с функционално отреждане „за приют за кучета“ и Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП - ПУР/ за осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура до УПИ, в местност „Кара баир“, землище на ж.к. „Меден рудник“, гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10411 / 17.07.2020 г.

r.raykova на Пет., 17.07.2020 - 18:09
ОТНОСНО
от Веселин Пренеров - председател на постоянната комисия по култура и читалищна дейност, относно: Поставяне на паметна плоча на сградата, където се е помещавал щабът на 24-ти пехотен Черноморски полк
 

 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10409 / 17.07.2020 г.

r.raykova на Пет., 17.07.2020 - 18:02
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи - общинска собственост, на територията на Община Бургас, по реда на чл. 24а, ал. 6, т. 1 от ЗСПЗЗ, за срок от 10 стопанска година 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10408 / 17.07.2020 г.

r.raykova на Пет., 17.07.2020 - 17:58
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се във в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10407 / 17.07.2020 г.

r.raykova на Пет., 17.07.2020 - 17:53
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ I в масив 78, местност „Мокрия камък“ (бивша местност „Вая кайряк“), землище гр. Българово, съгласно одобрен ПУП-ПРЗ на „Бизнес индустриална зона гр. Българово“, Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10406 / 17.07.2020 г.

r.raykova на Пет., 17.07.2020 - 17:47
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване безвъзмездно право на строеж в полза на „Комплексен онкологичен център /КОЦ/–Бургас“ ЕООД за изграждане на „Газификационна станция за кислород“ в имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VІ в кв.135Б по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.608.323 по КККР на гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10405 / 17.07.2020 г.

r.raykova на Пет., 17.07.2020 - 17:32
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Безвъзмездно предоставяне в управление на Национална комисия за борба с трафика на хора на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ жилище, за осъществяване функциите на Приют за временно настаняване на жертви на трафика на хора 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10404 / 17.07.2020 г.

r.raykova на Пет., 17.07.2020 - 17:19
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в кв. Банево и в.з. „Боровете“, кв. Банево, гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10403 / 17.07.2020 г.

r.raykova на Пет., 17.07.2020 - 17:15
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищни помещения – публична общинска собственост, находящи се в гр. Бургас, пл. „Тройката“ №1, културно-административна сграда „Дом на нефтохимика“, с идентификатор 07079.612.181.1 по КК на гр. Бургас,  за нуждите на обществения посредник на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10402 / 17.07.2020 г.

r.raykova на Пет., 17.07.2020 - 17:02
ОТНОСНО

от Диана Саватева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Обобщен доклад за осъществени дейности през 2019 г. на читалищата, намиращи се на територията на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10401 / 17.07.2020 г.

r.raykova на Пет., 17.07.2020 - 16:22
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Извършване актуализация и вътрешнокомпенсирани промени в бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2020 година

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10400 / 17.07.2020 г.

r.raykova на Пет., 17.07.2020 - 16:16
ОТНОСНО

от Георги Маринчев - зам.-председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности, общински съветник от ПП ГЕРБ, Станимир Апостолов - общински съветник от ПП СДС, Тодор Йосифов - общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Предоставяне на допълнителни финансови средства за реализиране на 12-часово скоростно плуване без прекъсване в 50-метров басейн, опит за подобряване на световен рекорд 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10399 / 17.07.2020 г.

r.raykova на Пет., 17.07.2020 - 16:10
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас,  ж.к. „Братя Миладинови“, ул. „Шар планина“ № 17, ет. 3, ап. 4, на наемател, настанен по административен ред 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10398 / 17.07.2020 г.

r.raykova на Пет., 17.07.2020 - 16:03
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 34, вх. 2, етаж 6, апартамент № 16, на наемател, настанен по административен ред 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10397 / 17.07.2020 г.

r.raykova на Пет., 17.07.2020 - 15:52
ОТНОСНО

от Константин Бачийски - общински съветник от ПП "Средна европейска класа" и Димитър Найденов - общински съветник от "Демократична България - обединение" (ДА България, ДСБ, Зелено движение), относно: Отмяна на решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 41 от дневния ред на заседание проведено на 28.04.2020 г., в частта по т. 3 от същото, отразено в Протокол №9, относно: Одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ за кв.1, кв. 2 и кв. 10, в територията на лесопарк "Росенец", гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10396 / 17.07.2020 г.

r.raykova на Пет., 17.07.2020 - 15:44
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок №12(412), вход Г(4), етаж 1, апартамент - десен, на наемател, настанен по административен ред 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10395 / 17.07.2020 г.

r.raykova на Пет., 17.07.2020 - 15:33
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок №126, вход Г(4), етаж 7, апартамент № 59 - десен, на наемател, настанен по административен ред 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10394 / 17.07.2020 г.

r.raykova на Пет., 17.07.2020 - 15:06
ОТНОСНО

от Весна Балтина - зам.-кмет "Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата", относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас (приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.4, Протокол №34/28.11.2017 г.; по т.1, Протокол №36/19.12.2017 г.; по т.4, Протокол №41/24.04.2018 г.; по т.1, Протокол №43/26.06.2018 г.; по т.2, Протокол №46/28.08.2018 г.; по т.8, Протокол №49/30.10.2018 г.; по т.1, Протокол №52/18.12.2018 г.; изм. с Решение №248 от 15.02.2019 г. на Административен съд - Бургас по адм. д. №3204/2018 г.; по т.1 и т.2, Протокол №55/26.03.2019 г.; по т.1, Протокол №56/30.04.2019 г.; по т.1, Протокол №60/30.07.2019 г.; по т.3 от Протокол №61/27.08.2019 г.) по т.2 от Протокол №5/19.12.2019 г.; по т.3 от Протокол №7/27.02.2020 г.; по т.4 от Протокол №8/31.03.2020 г.

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10393 / 17.07.2020 г.

r.raykova на Пет., 17.07.2020 - 11:02
ОТНОСНО

от Иван Апостолов - управител на "Благоустройствени строежи" ЕООД, относно: Отдаване под наем за срок от 5 години на обект собственост на "Благоустройствени строежи" ЕООД, представляващ сграда за обществено хранене 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10392 / 17.07.2020 г.

r.raykova на Пет., 17.07.2020 - 10:55
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветнци, относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ