ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове. Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници. Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества. Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

 

Общ брой докладни записки: 1655

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14122 / 26.05.2023 г.

Гергана Чанакова на Ср., 31.05.2023 - 10:50
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев - председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Монтиране на паметен знак на Тина Търнър в Зала „Бойчо Брънзов“ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14123 / 26.05.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 26.05.2023 - 13:38
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на 53 000 лв. в бюджета на ОУ „Христо Ботев“ - кв. Сарафово за осъществяване на ремонт на помещения и обособяване на  класни стаи за нуждите на приема в първи клас в училището

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14120 / 25.05.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 25.05.2023 - 16:29
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за одобряване на споразумение за сътрудничество между град Бургас, Република България и град Гданск, Република Полша

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14068 / 17.05.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 18.05.2023 - 16:29
ОТНОСНО

от Георги Дракалиев - председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Определяне на „Общински мениджър на 2022 г.“ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14100 / 17.05.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 18.05.2023 - 13:43
ОТНОСНО

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Определяне на представител на Община Бургас в редовно Общо събрание на съдружниците на "Бургасинвест" ООД и определяне начина на гласуване на проекторешенията, посочени в дневния ред

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14097 / 17.05.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 18.05.2023 - 12:08
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на “Електроразпределение ЮГ” ЕАД за изграждане на трафопост в имот - общинска собственост, представляващ УПИ XXIX-604, кв. 53 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.826.604 по КККР на гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14073 / 17.05.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 18.05.2023 - 09:57
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за сключване на споразумение  за разсрочено плащане между Община Бургас и Сдружение „Плувен клуб „Бриз” – гр. Бургас, регистрирано като сдружение с нестопанска цел, в обществена полза

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14099 / 17.05.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 18.05.2023 - 09:36
ОТНОСНО

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Удължаване срока на договора за управление на Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Св. Анастасия“ ЕООД

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14094 / 17.05.2023 г.

Гергана Чанакова на Ср., 17.05.2023 - 18:07
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. "Меден Рудник", блок № 80(480), вход 3 (В), етаж 6, апартамент № 55-среден, на наемател, настанен по административен ред 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00-14095/ 17.05.2023 г.

Гергана Чанакова на Ср., 17.05.2023 - 18:05
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. "Меден Рудник", блок № 131, вход В, етаж 7, апартамент № 60-среден, на наемател, настанен по административен ред 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14096 / 17.05.2023 г.

Гергана Чанакова на Ср., 17.05.2023 - 18:03
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас,ж.р. "Меден Рудник", блок № 60(460), вход 2(Б), етаж 5, апартамент № 35-десен, на наемател, настанен по административен ред

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14070 / 17.05.2023 г.

Гергана Чанакова на Ср., 17.05.2023 - 18:01
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Заявление за изменение на разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Бургаски минерални бани“, кв. Ветрен, гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14098 / 17.05.2023 г.

Гергана Чанакова на Ср., 17.05.2023 - 17:57
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Подписване на партньорско споразумение за целите на подготовката и изпълнението на проектно предложение, с които Община Бургас кандидатства за отпускане на финансиране по процедура „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“, която е част от инвестиция „Модернизация на образователната инфраструктура“, съгласно Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14091 / 17.05.2023 г.

Гергана Чанакова на Ср., 17.05.2023 - 17:54
ОТНОСНО

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 5/Смф1 по ОУП на гр. Бургас, местност „Черна гора“ (бивша местност „Кара баир“), землище Меден Рудник, гр. Бургас, в предвидено разширение на населеното място, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.7.105 и 07079.7.281 по КК на гр. Бургас – и двата общинска частна собственост, с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ с идентификатор 07079.8.416 по КК на гр. Бургас – общинска публична собственост, с начин на трайно ползване „територия на транспорта“.  2.Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл. 16, ал. 1 и чл. 16а от ЗУТ за изработване на проект за: ПУП-ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 5/Смф1 по ОУП на гр. Бургас, местност „Черна гора“ (бивша местност „Кара баир“), землище Меден Рудник, гр. Бургас, в предвидено разширение на населеното място. Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.8.497 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 5/Смф1 по ОУП на гр. Бургас, местност „Черна гора“ (бивша местност „Кара баир“), землище Меден Рудник, гр. Бургас, в предвидено разширение на населеното място.  3.Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за: ПУП-ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 5/Смф1 по ОУП на гр. Бургас, местност „Черна гора“ (бивша местност „Кара баир“), землище Меден Рудник, гр. Бургас, в предвидено разширение на населеното място. ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.8.497 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 5/Смф1 по ОУП на гр. Бургас, местност „Бързия дол“ (бивша местност „Сулу дере“), землище Меден Рудник, гр. Бургас, в предвидено разширение на населеното място

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14090 / 17.05.2023 г.

Гергана Чанакова на Ср., 17.05.2023 - 17:51
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешаване на изменение на подробен устройствен план – план за регулация на основание чл.134, ал.1, т.2 и ал.2, т.6 от ЗУТ в обхват на регулационните планове на ж.к. Изгрев и ж.к. Зорница, при кръстовище на бул. Никола Петков с ул. Димитър Димов, гр. Бургас, с цел образуване на ново кръгово кръстовище – тип „Елипса“ и осигуряване на габарит на втора лента за движение при бул. Никола Петков – при осови точки с №№ о.т.901б-900ж-900е-900з-900в-900а по регулационния план на ж.к. Изгрев, гр. Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14092 / 17.05.2023 г.

Гергана Чанакова на Ср., 17.05.2023 - 17:49
ОТНОСНО

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на оптична кабелна линия „07-807/ТШ4-0807-0801/ТШ6“, преминаващо през землището на гр. Бургас и землището на гр. Поморие, като елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия,  преминаващо на територията на Община Бургас през ПИ с идентификатори 07079.1.1342, 07079.20.8, 07079.20.3, 07079.20.4, 07079.20.1 и 07079.1.1040 по КК на гр. Бургас, общинска публична собственост

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14093 / 17.05.2023 г.

Гергана Чанакова на Ср., 17.05.2023 - 17:47
ОТНОСНО
от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно:1. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.2 и ал.2, т.4 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП – ПУР/ в участъка между о.т. 15 - о.т. 153 – о.т. 154 – о.т.155 – о.т.156 а – о.т.157 б – о.т.176 – о.т.178 – о.т. 179 – о.т. 180 – о.т.199 – о.т.200 и проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхвата на УПИ I, V, VI-206 и VII-205 в кв.12, УПИ I в кв.46, УПИ L и УПИ LLII-105 в кв.16 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас.
2. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на ПУП – ПУР в участъка между о.т. 15 - о.т. 153 – о.т. 154 – о.т.155 – о.т.156 а – о.т.157 б – о.т.176 – о.т.178 – о.т. 179 – о.т. 180 – о.т.199 – о.т.200 и проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на УПИ I, V, VI-206 и VII-205 в кв.12, УПИ I в кв.46, УПИ L и УПИ LLII-105 в кв.16 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14089 / 17.05.2023 г.

Гергана Чанакова на Ср., 17.05.2023 - 17:45
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на предварителното съгласие за извършване на замяна на имоти, собственост на юридическо лице, подлежащи на отчуждаване, с имот частна общинска собственост, по реда на чл. 21, ал.4, предл.  второ и ал.5 от Закона за общинската собственост 
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14088 / 17.05.2023 г.

Гергана Чанакова на Ср., 17.05.2023 - 17:44
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ обособен обект №4, част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.612.116.1.49 по КККР на гр. Бургас, находящ се в гр. Бургас, ул. „Александровска“ №115, партер, за срок от 10 (десет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за офис 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14087 / 17.05.2023 г.

Гергана Чанакова на Ср., 17.05.2023 - 17:41
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к.“Изгрев”, бл.№30, вх.№4, ет.№8, ап.-десен, на наемател, настанен по административен ред

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14086 / 17.05.2023 г.

Гергана Чанакова на Ср., 17.05.2023 - 17:39
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж в УПИ V-86 в кв. 7 по плана на кв. „Работнически жилища“, ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас, за изграждане на жилищна сграда, срещу задължение за проектиране, строителство и обезщетение с реални обекти

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14085 / 17.05.2023 г.

Гергана Чанакова на Ср., 17.05.2023 - 17:38
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи, общинска собственост, в землищата на територията на Община Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14083 / 17.05.2023 г.

Гергана Чанакова на Ср., 17.05.2023 - 17:35
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07079.612.219 по КК на гр.Бургас, по реда на  чл. 35, ал. 3 от ЗОС
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14084 / 17.05.2023 г.

Гергана Чанакова на Ср., 17.05.2023 - 17:34
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от имот - общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14082 / 17.05.2023 г.

Гергана Чанакова на Ср., 17.05.2023 - 17:32
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските идeални части от УПИ Х-202 в кв.32 по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14081 / 17.05.2023 г.

Гергана Чанакова на Ср., 17.05.2023 - 17:29
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 29/758 кв.м идеални части от УПИ ХІ-532 в кв. 39, целият с площ 758 кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14080 / 17.05.2023 г.

Гергана Чанакова на Ср., 17.05.2023 - 17:27
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските идeални части от УПИ V-137 в кв.23 по ПУП-ПРЗ на с. Изворище, Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14079 / 17.05.2023 г.

Гергана Чанакова на Ср., 17.05.2023 - 17:25
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските идeални части от УПИ Х-19 в кв.5 по ПУП-ПРЗ на с. Изворище, Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14078 / 17.05.2023 г.

Гергана Чанакова на Ср., 17.05.2023 - 17:23
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на общинските идeални части от УПИ І-300 в кв.40 по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14077 / 17.05.2023 г.

Гергана Чанакова на Ср., 17.05.2023 - 17:19
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 83/945 кв.м ид. ч. от УПИ ХХІІІ-75 в кв. 3, целият с площ 945 кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ