ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове. Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници. Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества. Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

 

Общ брой докладни записки: 859

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11798 / 22.07.2021 г.

Ренета Райкова на Четв., 22.07.2021 - 12:21
ОТНОСНО

от инж. Йордан Георгиев - председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности /ПКСДМД/ при Общински съвет - Бургас, относно: Даване на съгласие за допълнително финансово подпомагане на спортно събитие включено в спортния календар на Община Бургас - "Бургас Спорт Фест" 2021 г./Спортен фест Бургас 2021/ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАД № 08 - 00 11787 / 19.07.2021 г.

Ренета Райкова на Четв., 22.07.2021 - 09:13
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Годишен отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Бургас към 31.12.2020 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11792 / 20.07.2021 г.

Ренета Райкова на Вт., 20.07.2021 - 14:27
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11783 / 16.07.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.07.2021 - 17:27
ОТНОСНО

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11782 / 16.07.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.07.2021 - 17:22
ОТНОСНО

от Донка Христова - управител на "Бургаски пазари" ЕООД, относно: Даване на съгласие за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 9 години на имот, собственост на "Бургаски пазари" ЕООД 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11781 / 16.07.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.07.2021 - 17:17
ОТНОСНО

от Весна Балтина - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №1936/14.07.2021 г., относно: Удължаване срока на договор  за съвместна дейност между Община Бургас и "Дентален център 1 - Бургас" ЕООД за предоставяне на дентални медицински услуги в кв. Крайморие

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11778 / 16.07.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.07.2021 - 17:13
ОТНОСНО

от Веселин Пренеров - председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, относно: Поставяне на паметна плоча на фасадата на фамилната къща на Никола Димитров Николов 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11780 / 16.07.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.07.2021 - 17:05
ОТНОСНО

от Весна Балтина - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №1936/14.07.2021 г., относно: Кандидатстване на Община Бургас по процедура „Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост“, финансирана по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11779 / 16.07.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.07.2021 - 16:50
ОТНОСНО

от Веселин Пренеров - председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, относно: Поставяне на паметна плоча на  големия български поет и писател Иван Вазов

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11777 / 16.07.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.07.2021 - 16:44
ОТНОСНО

от инж. Йордан Георгиев - председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности при Общински съвет - Бургас, относно: Включване в Спортния календар на Община Бургас за 2021 г. на спортно мероприятие в подкрепа на хората с увреждания и в неравностойно положение 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11762 / 16.07.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.07.2021 - 16:36
ОТНОСНО

от Йорданка Бенова - Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №1936/14.07.2021 г., относно: Избор на управител на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11761 / 16.07.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.07.2021 - 16:30
ОТНОСНО

от Йорданка Бенова - Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №1936/14.07.2021 г., относно: Определянена управители на "Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания - Бургас" ЕООД и "Център за психично здраве проф. д-р Иван Темков - Бургас" ЕООД

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11729 / 09.07.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.07.2021 - 16:20
ОТНОСНО

от инж. Йордан Георгиев - председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности при Общински съвет - Бургас, относно: Включване в спортния календар на Община Бургас за 2021г. на I-то издание на иновативна спортна проява под мотото "Спортът облечен в изкуство" -Sport Dressed In Art - оттеглена от вносителя

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11776 / 16.07.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.07.2021 - 16:15
ОТНОСНО

от Диана Саватева - зам.-кмет "Култура, туризъм и спорт", относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинско предприятие "Туризъм" 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11775 / 16.07.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.07.2021 - 16:11
ОТНОСНО

от Йорданка Бенова - Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №1936/14.07.2021 г., относно: Даване на съгласие за подпомагане Българската федерация по волейбол за срещите от груповата фаза Европейското първенство по волейбол за мъже през 2023 г., които ще се провеждат в многофункционална зала "Арена Бургас"

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11774 / 16.07.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.07.2021 - 16:08
ОТНОСНО
от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно:
1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасета на нови обслужващи улици в устройствени зони 2/Смф и 1/Од, в предвидено разширение на населеното място съгласно ОУП на гр.Бургас, представляващи бивш масиви 21 в местност Неравното (бивша местност Кабата) по КВС на землището на кв.Ветрен, гр.Бургас, преминаващи през ПИ с идентификатори 07079.12.668, 07079.12.679, 07079.12.1953 и 07079.12.1954 по КК на гр.Бургас – общинска собственост.
2. Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасета на нови обслужващи улици в устройствени зони 2/Смф и 1/Од, в предвидено разширение на населеното място съгласно ОУП на гр.Бургас, представляващи бивш масиви 21 в местност Неравното (бивша местност Кабата) по КВС на землището на кв.Ветрен, гр.Бургас, обособяване на нов кв.55 и разширение границите на кв.46.
3. Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) състоящо се в корекция на номера на УПИ I-7, отговарящ на ПИ с идентификатор 07079.12.670 по КК на гр.Бургас, и корекция на номера на УПИ II-37, отговарящ на ПИ с идентификатор 07079.12.667 по КК на гр.Бургас
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11773 / 16.07.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.07.2021 - 15:57
ОТНОСНО
от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно:
1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ

за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица в устройствена зона 10/Смф съгласно ОУП на гр.Бургас, бивш масив 20 в местност „Под село“, землище кв.Лозово, гр.Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.4.737 и 07079.4.738 по КК на гр. Бургас – и двата общинска частна собственост.
2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПУР/ за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица в устройствена зона 10/Смф съгласно ОУП на гр.Бургас, бивш масив 20 в местност „Под село“, землище кв.Лозово, гр.Бургас.
3. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица в устройствена зона 10/Смф съгласно ОУП на гр.Бургас, бивш масив 20 в местност „Под село“, землище кв.Лозово, гр.Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11772 / 16.07.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.07.2021 - 15:36
ОТНОСНО

от Весна Балтина - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №1936/14.07.2021 г., относно: Предаване на новоизградените от Община Бургас ВиК проекти: "Водоснабдяване и канализация на Лесопарк „РОСЕНЕЦ“ – зона хижи- етап I" и "Водоснабдяване и канализация на Лесопарк „РОСЕНЕЦ“ – зона хижи- етап II" за стопанисване, поддържане и експлоатация от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, за срока на договора подписан между Асоциация по ВиК и „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД , гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11771 / 16.07.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.07.2021 - 15:18
ОТНОСНО

от д-р Даниела Стоянова Божинова - общински съветник от "Демократична България Обединение"/ПП "Зелено движение", относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение  на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11768 / 16.07.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.07.2021 - 15:08
ОТНОСНО

от Йорданка Бенова - Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №1936/14.07.2021 г., относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на общинската идеална част от поземлен имот с идентификатор 07079.13.1946 по КККР на гр. Бургас, находящ се в местност „Мочура“, землище кв. Банево, гр. Бургас, по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11767 / 16.07.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.07.2021 - 15:00
ОТНОСНО

от Йорданка Бенова - Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №1936/14.07.2021 г., относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ І-369 в кв. 23 по действащия ПУП-ПРЗ на кв. Акациите, гр. Бургас, в който е реализирана жилищна сграда с ОПС 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11766 / 16.07.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.07.2021 - 14:43
ОТНОСНО

от Йорданка Бенова - Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №1936/14.07.2021 г., относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ VІ-326,327 в кв. 19 по действащия ПУП-ПРЗ на кв. Победа, гр. Бургас, в който е реализирана жилищна сграда с ОПС 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11765 / 16.07.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.07.2021 - 14:37
ОТНОСНО

от Йорданка Бенова - Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №1936/14.07.2021 г., относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ ХVIII-568, кв. 52 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11764 / 16.07.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.07.2021 - 14:31
ОТНОСНО

от Йорданка Бенова - Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №1936/14.07.2021 г., относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ I-1321, кв. 38 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11763 / 16.07.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.07.2021 - 14:22
ОТНОСНО

от Йорданка Бенова - Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №1936/14.07.2021 г., относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ VI-237, кв. 25 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11753 / 15.07.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.07.2021 - 14:13
ОТНОСНО

от Йорданка Бенова - Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №1936/14.07.2021 г., относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ ІІІ, в квартал 31 по ПУП-ПРЗ на кв.Сарафово, гр.Бургас, чрез продажба частта на общината 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11752 / 15.07.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.07.2021 - 14:07
ОТНОСНО

от Йорданка Бенова - Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №1936/14.07.2021 г., относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ VІІІ, в квартал 9 по ПУП-ПРЗ на с.Драганово, Община Бургас, чрез продажба частта на общината 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11751 / 15.07.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.07.2021 - 14:01
ОТНОСНО

от Йорданка Бенова - Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №1936/14.07.2021 г., относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ V-687 в квартал 45 по ПУП-ПРЗ на кв.Сарафово, гр. Бургас, чрез продажба частта на общината 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11750 / 15.07.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.07.2021 - 13:52
ОТНОСНО

от Йорданка Бенова - Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №1936/14.07.2021 г., относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ І-473 и УПИ ІV-473, двата в квартал 58 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр.Бургас, чрез продажба частите на общината 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11749 / 15.07.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 16.07.2021 - 13:45
ОТНОСНО

от Йорданка Бенова - Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно заповед №1936/14.07.2021 г., относно: Отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, на обособена част от имот - площадка за поставяне на детски атракцион, представляваща част от ПИ с идентификатор 07079.618.3 по КК на гр. Бургас - публична общинска собственост, за извършване на търговска дейност 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ