ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

Докладните записки се внасят за обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове. Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят Кметът на Общината и общинските съветници. Проектът за годишния бюджет на Общината се внася от Кмета. Проекти на решения могат да внасят и зам.кметове на Общината, по въпроси свързани с ресора им. Проекти на решения по въпроси от компетентността на Общинския съвет, свързани с общинските търговски дружества се внасят и от управителите на търговските дружества. Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им.

 

Общ брой докладни записки: 730

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11432 / 19.04.2021 г.

Ренета Райкова на Вт., 20.04.2021 - 16:26
ОТНОСНО

от Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, относно: Създаване на временна комисия със задача: Преразглеждане списъка на удостоените с почетни звания по Наредбата за символиката и отличията на Община Бургас лица 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11414 / 12.04.2021 г.

Ренета Райкова на Вт., 13.04.2021 - 10:56
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разходване на средства по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, за прилагане на мерки по чл.63, ал.4 и ал.7 и ал.9 от Закона на здравето

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11413 / 12.04.2021 г.

Ренета Райкова на Вт., 13.04.2021 - 10:48
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Подготовка на проектно предложение от „Комплексен онкологичен център – Бургас” ЕООД („КОЦ – Бургас” ЕООД, гр. Бургас) за участие в Eвропейската мрежа за здравни данни и факти (EHDEN), финансирана от програмата на ЕС за наука и иновации “Хоризонт 2020” по инициативата за иновативна медицина 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11402 / 08.04.2021 г.

Ренета Райкова на Пон., 12.04.2021 - 10:55
ОТНОСНО

от инж. Йордан Георгиев - председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности (ПКСДМД), oтносно: Предоставяне на финансови средства на сдружение „Бест Спорт Нефтохимик 1962“ за дейността на детско-юношеската школа по футбол

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11400 / 08.04.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 09.04.2021 - 10:15
ОТНОСНО

от д-р Борис Петров Ангелов - общински съветник от ПП ГЕРБ, председател на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11398 / 07.04.2021 г.

Ренета Райкова на Четв., 08.04.2021 - 16:20
ОТНОСНО

от Диана Саватева - зам.-кмет "Култура, туризъм и спорт", относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на община Бургас, приет с решение на Общински съвет - Бургас по т. 24, Протокол №26/23.07.2013 г.; изменен и допълнен: по т. 28, Протокол №27/24.09.2013 г.; по т. 13, протокол №7/26.01.2016 г.; по т. 3, Протокол №24/28.02.2017 г.; по т. 6, Протокол №26/25.04.2017 г.,по т.6 от Протокол №16/24.11.2020г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11399 / 08.04.2021 г.

Ренета Райкова на Четв., 08.04.2021 - 10:37
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Възлагане управлението на услуга "Патронажна грижа +" като услуга от общ икономически интерес (УОИИ) 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11396 / 07.04.2021 г.

Ренета Райкова на Ср., 07.04.2021 - 13:31
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11392 / 06.04.2021 г.

Ренета Райкова на Вт., 06.04.2021 - 11:07
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11391 / 05.04.2021 г.

Ренета Райкова на Вт., 06.04.2021 - 10:53
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за преобразуване чрез вливане на "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР III - БУРГАС" ЕООД в "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II- БУРГАС" ЕООД
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11388 / 02.04.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 02.04.2021 - 18:22
ОТНОСНО

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, относно: Одобряване на актуализирана план-схема за разполагане на преместваемите обекти по чл. 56 от ЗУТ в "Приморски парк", гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11387 / 02.04.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 02.04.2021 - 18:20
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ III-629 в кв. 27А по ПУП-ПРЗ на ПЗ "Север", гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.605.629 по КККР на гр. Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11386 / 02.04.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 02.04.2021 - 18:18
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и юридическо лице в УПИ ІХ-164 в кв.56 по ПУП на Промишлена зона „Север“, гр. Бургас, съответстващ на ПИ с идентификатор 07079.605.164 по КК на гр. Бургас, чрез продажба частта на общината

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11385 / 02.04.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 02.04.2021 - 18:15
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на Национална художествена академия обособена част от имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, Приморски парк, (бивш Кърджалийски лагер) за създаване на „Младежки център на изкуствата към НХА“ в партньорство с “Дружество на художниците – Бургас“

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11384 / 02.04.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 02.04.2021 - 18:13
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Областния управител на област Бургас за предоставяне безвъзмездно за управление на Община Бургас върху недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07079.622.12 по КК на гр. Бургас, парк „Езеро“

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11383 / 02.04.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 02.04.2021 - 18:11
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021г., приета с Решение по т.11 от проведеното на 24.02.2021г. и 23.02.2021г.  заседание на Общински съвет – Бургас(Протокол № 20)

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11382 / 02.04.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 02.04.2021 - 18:09
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Стопанисване и управление на „Културно-образователен център на съвременното изкуство и библиотека“ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11381 / 02.04.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 02.04.2021 - 18:07
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V-434 в кв. 23 по действащия ПУП – ПРЗ на кв. Рудник – кв. Черно море, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.711.434 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11380 / 02.04.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 02.04.2021 - 18:03
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху язовири- публична общинска собственост на Българската Държава, на основание §33 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн., ДВ, бр. 55  от 03.07.2018 г.)

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11379 / 02.04.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 02.04.2021 - 18:02
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на неурегулирани поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в м. „Мочура“, землище кв. Банево, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11378 / 02.04.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 02.04.2021 - 18:00
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на неурегулирани поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се в с.о. „Черниците- Училищното“, землище с. Маринка, Община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11377 / 02.04.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 02.04.2021 - 17:58
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ II-183 в кв. 13 по плана на с.о. „Черниците-училищното“, землище с. Маринка, общ. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 47202.503.183 по одобрените КККР на с. Маринка, общ. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11376 / 02.04.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 02.04.2021 - 17:56
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земя, находяща се във в.з. Росенец, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, на физическо лице с учредено право на ползване, по реда на § 29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007 г.) 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11375 / 02.04.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 02.04.2021 - 17:53
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас,относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ XXXIV-464 в кв. 27 по плана на в.з. „Минерални бани“, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.701.372 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11374 / 02.04.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 02.04.2021 - 17:49
ОТНОСНО

от Веселин Матеев Пренеров - председател на Постоянната комисия  по култура и читалищни дейности, Георги Дракалиев - председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и Петър Статев - председател на Постоянната комисия по устройство на територията, относно: Предложение за именуване на нови улици на територията на Община Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11373 / 02.04.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 02.04.2021 - 17:46
ОТНОСНО

от Веселин Матеев Пренеров - председател на Постоянната комисия  по култура и читалищни дейности, относно: Провеждане на фестивал "Лятна театрална сцена", включването му в културния календар на Община Бургас за 2021 г. и предоставяне на Летния театър за безвъзмездно ползване за нуждите на събитието

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11372 / 02.04.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 02.04.2021 - 17:44
ОТНОСНО

от Веселин Матеев Пренеров - председател на Постоянната комисия  по култура и читалищни дейности, относно: Изграждане на паметник на д-р Живко Радев

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11371 / 02.04.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 02.04.2021 - 16:52
ОТНОСНО

от Веселин Матеев Пренеров - председател на Постоянната комисия  по култура и читалищни дейности, относно: Изграждане на паметник на жертвите на Ковид-19 пандемията от страна на българските и бургаските медици
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11370 / 02.04.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 02.04.2021 - 16:50
ОТНОСНО

от Веселин Матеев Пренеров - председател на Постоянната комисия  по култура и читалищни дейности, относно: Поставяне на паметна плоча на фасадата на сградата на Читалището в кв. Сарафово 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 11369 / 02.04.2021 г.

Ренета Райкова на Пет., 02.04.2021 - 16:20
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас,относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение: „Изграждане на защитена лодкостоянка, разположена югоизточно от УПИ І, кв. 30 (ПИ с идентификатор 07079.20.470) по плана на м. „Ъгъла“, землище кв. „Сарафово“, гр. Бургас в границите на ПИ с идентификатор 07079.1.1474 по КК на гр. Бургас и в прилежащата му акватория на Черно море“, по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.019 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, Мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки”, сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство чрез Програма за морско дело и рибарство 2014 - 2020 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ