ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15700 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проект за предварителен договор по реда на  чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ във връзка с процедура по изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII и УПИ ХII-650 в кв.43Г по плана на ж.к.“Лазур“, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.607.433 и 07079.607.432 по КК на гр.Бургас 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ