Михаил Димитров Хаджиянев

Михаил Димитров Хаджиянев
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БУРГАС

Дата на раждане: 31.01.1969г.
Професия: Адвокат
Образование: Магистър по "Право", магистър по "Бизнес администрация", магистър по "Здравен мениджмънт" 
Чужди езици: Английски, руски и френски език
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Телефон за контакти: 0888758152

Е-ПОЩА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14653 / 14.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Михаил Хаджиянев – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на общински съветници за членове на комисии, създадени по силата на специален закон или подзаконов нормативен акт, и специализирани органи

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14657 / 14.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Михаил Хаджиянев – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на заместник-председатели на Общински съвет – Бургас

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14658 /14.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Михаил Хаджиянев – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на членове и ръководство на постоянни комисии по Правилника за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14671 / 21.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Създаване на дарителски приз на името на Ал. Г. Коджакафалията
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14693 / 22.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Михаил Хаджиянев – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на членове на Постоянна комисия по чл. 23, ал. 3, т. 11 и Комисия по чл. 23, ал. 1 от ПОДОСКВОА 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14697 / 22.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Михаил Хаджиянев – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Откриване на допълнителна процедура за определяне на съдебни заседатели и създаване на временна комисия за провеждане на процедурата по избора им 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14758 / 07.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Михаил Хаджиянев – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14783 / 08.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Михаил Хаджиянев – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Създаване на временна комисия за изработване на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Бургас 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14804 / 11.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Михаил Хаджиянев – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Откриване на допълнителна процедура за определяне на съдебни заседатели и създаване на временна комисия за провеждане на процедурата по избора им 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14888 / 04.01.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от Михаил Хаджиянев – председател на Общински съвет – Бургас и Димчо Грудев - зам.-председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на член на Управителен съвет и член на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „Югоизточен Дигитален Иновационен Хъб“ (DigIhub) 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14953 / 16.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Михаил Хаджиянев – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на представител от Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и храни към Общински съвет – Бургас за член на Комисия по чл. 33а, ал. 3 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Бургас 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15148 / 06.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Михаил Хаджиянев – председател на Общински съвет – Бургас и Ясен Бориславов Проданов - общински съветник в Общински съвет – Бургас, относно: Одобряване на финансиране по Програма „Достъпна култура“ в общ размер на  20 000 лв., от които 10 000 лв. за подпомагане подготовката и участието на творчески състави и индивидуални артисти в национални и международни състезания и прояви 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15173 / 07.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Михаил Хаджиянев - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на доклад и въпросник за самооценка на търговски дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала за 2023 г.