НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СПОРТНИ ОБЕКТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Решението е прието на заседание на общинския съвет, проведено на 29.09.2020 г., Протокол № 13, т. 4 (вх. № 08-00-10519) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.