НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Решението е прието на заседание на общинския съвет, проведено на 29.09.2020 г., Протокол № 13, т. 7 (вх. № 08-00-10536) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.