ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ В ОБЩИНА БУРГАС

Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 10, Протокол №7 /26.01.2016 г.