НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНА БУРГАС