ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕ №1 ОТ ДАТА 13.11.2023 ГОДИНА

Публикувано от g.chanakova на

На основание чл. 149, ал.1 от АПК решенията на Общински съвет – Бургас могат да се обжалват от заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването им, а когато актът се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30-дневен срок от обнародването му.
 

Подзаконовите нормативни актове влизат в сила 3 дни след публикуването им на интернет страницата на Общински съвет – Бургас и могат да бъдат оспорвани пред Административен съд – Бургас без ограничение във времето.

На основание чл.179 от АПК общите административни актове могат да се оспорят в едномесечен срок от съобщението за издаването им или в 14-дневен срок от отделните съобщения до лицата, участвали в производството пред административния орган.

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

от Протокол № 1

от проведеното на 13.11.2023 г. заседание 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

  1. Избор на председател на Общински съвет, съгласно чл. 21, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА

  2. Избор на временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Бургас

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

  1. Избор на председател на Общински съвет, съгласно чл. 21, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА

 

РЕШЕНИЕ:

 

Избира Михаил Димитров Хаджиянев за Председател на Общински съвет – Бургас мандат 2023 – 2027. 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

          2. Избор на временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Бургас

 

РЕШЕНИЕ:

 

  1. Избира временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Бургас в състав от девет общински съветници: Георги Петров Дракалиев, Иво Георгиев Баев, Елена Методиева Кокаларова, Васил Петров Загорчев, Стоян Демирев Грозев, Христина Стаматова Хаджиатанасова, Мадлен Михран Мутафян, Стоян Димитров Царев и Георги Василев Манев.

  2. Определя тридневен срок за приключване дейността на комисията.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Бургас: 

                                                                                              МИХАИЛ ХАДЖИЯНЕВ