ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14700 / 23.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за утвърждаване на трасе на нова обслужваща задънена (тупикова) улица за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатори 07079.12.834, 07079.12.817 и 07079.12.818 по КККР на гр.Бургас, представляващи частна собственост, земеделска територия, с начин на трайно ползване – нива, с която се засяга ПИ с идентификатор 07079.12.813, представляващ частна общинска собственост, земеделска територия с начин на трайно ползване - за селскостопански, горски, ведомствен път; 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.16, ал.1 и чл.16а от ЗУТ за изработване на проекти за: 2.1. Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за утвърждаване на трасе на нова обслужваща задънена (тупикова) улица за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатори 07079.12.834, 07079.12.817 и 07079.12.818 по КККР на гр.Бургас, представляващи частна собственост, земеделска територия, с начин на трайно ползване – нива, с която се засяга ПИ с идентификатор 07079.12.813, представляващ частна общинска собственост, земеделска територия с начин на трайно ползване - за селскостопански, горски, ведомствен път; 2.2. Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.12.834 по КК на гр.Бургас, находящ се в местност „До шосето“ (бивша местност „Шосе бою“), землище на кв.Ветрен, гр. Бургас; 3. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проекти за: 3.1. Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за утвърждаване на трасе на нова обслужваща задънена (тупикова) улица за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатори 07079.12.834, 07079.12.817 и 07079.12.818 по КККР на гр.Бургас, представляващи частна собственост, земеделска територия, с начин на трайно ползване – нива, с която се засяга ПИ с идентификатор 07079.12.813, представляващ частна общинска собственост, земеделска територия с начин на трайно ползване - за селскостопански, горски, ведомствен път; 3.2. Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.12.834 по КК на гр.Бургас, находящ се в местност „До шосето“ (бивша местност „Шосе бою“), землище на кв.Ветрен, гр. Бургас.

 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ