ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14773 / 07.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие Община Бургас да сключи партньорско споразумение и да осигури собствен принос  за изпълнение на проект „Тестване на нови европейски решения на Баухаус за дълбока зелена трансформация на градове и региони в Евро-Средиземноморската зона“/ Testing New European Bauhaus Solutions for Deep Green Transformation of Cities and Regions in Euro-MED area (Euro-MED BAUHAUS), финансиран по Програма „Евро-Средиземноморски басейн“ (Euro-MED) 2021-2027 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВРЪЗКИ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ