ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14790 / 08.12.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земя, находяща се във с.о. „Лозницата“, землище гр. Българово, общ. Бургас, на физическо лице с учредено право на ползване, по реда на § 29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007 г.) 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ