ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ НА „ЧИСТОТА“ ЕООД

Публикувано от g.chanakova на

ОБЩИНА БУРГАС

На основание решение по т.19 от заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 19.12.2023г. (Протокол №5/19.12.2023г.)

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността УПРАВИТЕЛ

на „ЧИСТОТА“ ЕООД

 

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

2. Да не са лишени от правото да заемат определена държавна или обществена дейност и/или лишени от правото да упражняват определена професия или дейност;

3. Да не са лишени с присъда или с административен акт от правото да заемат материално-отчетническа длъжност;

4. Да не са били управителни органи или неограничено отговорни съдружници в дружество, което е прекратено поради несъстоятелност- ако са останали неудовлетворени кредитори.

5. Да имат завършено висше образование, в една от следните области: Икономически науки, Стопански науки и администрация, Технически науки.

6. Да притежават професионален опит - минимум 5 години.

7. Да притежават управленски опит, минимум 3 години.

2. Документи, необходими за кандидатстване, които следва да бъдат входирани в деловодството на Община Бургас, в 14 дневен срок след публикуване на обявата на интернет страниците на община Бургас и Общински съвет-Бургас:

1. Заявление – свободен текст;

2. Професионална автобиография;

3. Копие от документ за завършено образование;

4. Копия от документи, удостоверяващи трудов стаж, професионален и управленски опит;

5. Декларация, че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;

6. Декларация, че кандидатът не е лишен с присъда или с административен акт от правото да заема материално-отчетническа длъжност;

7. Декларация, че кандидатът не е бил в управителни органи или неограничено отговорен съдружник в дружество, което е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

8. Декларация, че кандидатът не е управител или член на изпълнителен и контролен орган на друго публично предприятие;

9 .Концепция за развитие на „Чистота“ ЕООД за следващите 3 години.

3. Етапи на провеждане на конкурса:

  • Допускане по документи;
  • Писмена част – оценява се представената Концепция за развитие на „Чистота“ ЕООД за следващите 3 години и приноса на кандидата към управлението на дружеството. Всеки един от членовете на комисията поставя от 1 до 6 точки, като максимално допустимата оценка за всеки кандидат е 42 точки. Кандидат, получил по-нисък брой точки от 22, се отстранява от конкурсната процедура.
  • Устна част - оценяването се извършва по критерии за подбор и методиката, описани в Приложение 1 към Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас. Максималната допустима оценка е 42. Кандидат, получил по-ниска оценка от 22 се отстранява от конкурсната процедура.

Общият бал на кандидатите се формира като сбор от получените оценки от писмената и устната част.

4. Място и срок за подаване на документи:

Документи се подават в деловодството на Община Бургас, ул. „Александровска“ № 26 в срок до 16:00 часа на 29.01.2024г. включително.

5. Място на което ще се обявяват списъците или други съобщени във връзка с конкурса :

Интернет страницата на Община Бургас www.burgas.bg, в раздел „Кариери“ и интернет страницата на Общински съвет Бургас www.burgascouncil.org.

6. Годишни финансови отчети и Годишни доклади за дейността за 2021г. и 2022г. на дружеството.

https://www.burgas.bg/uploads/posts/2022/14-chistota-gfo-2021g.pdf -  Годишен финансов отчет и Годишен доклад за дейността за 2021г.

https://www.burgas.bg/uploads/posts/2023/cba6314f8e3218b7a9b46a8e641af7f3.pdf - Годишен финансов отчет и Годишен доклад за дейността за 2022г.

КАТЕГОРИЯ