ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15295 / 14.03.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: Предоставяне на новоизграденият обект: „Външен водопровод от разпределителна шахта в ПИ 49477.161.3 по КК на с.Мъглен до напорен водоем в ПИ 23090.28.14, по КК на с. Драганово, Община Бургас с дължина l-8189м.“ на оператора „ВиК“ ЕАД Бургас за стопанисване, поддържане и експлоатация, за срока на договора подписан между Асоциация по ВиК и „ВиК“ ЕАД Бургас 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ