ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15317 / 15.03.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Николай Димитров - управител на "Благоустройствени строежи" ЕООД, относно: Даване на съгласие „Благоустройствени строежи“ ЕООД да сключи лизингов договор за дълготраен материален актив, движима вещ, със собствени средства
 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ