ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15376 / 21.03.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допускане на отклонение от правилата и нормативите на Наредба №7/2003г. за ПНУОВТУЗ по отношение на разпоредбата на чл.43, т.1 за необходима площ на терен за болница за УПИ V-133 в кв.3a по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас, идентичен с ПИ с идентификатор 07079.501.538 по КККР на гр. Бургас

КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ