НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Публикувано от g.chanakova на

Приета с решение на Общински съвет – Бургас, по т.1, Протокол №51/ 29.05.2023 г., изм. с Решение №1908 от 07.03.2024 г. на Административен съд – Бургас по адм. д. №2216/2023 г.