ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15483 / 12.04.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура, извън урбанизираната територия на населеното място, за подземен тръбопровод за транспорт на пречистени води от ЛПСОВ в ПИ с идентификатор 07079.831.1 по КК на гр.Бургас до Черно море, преминаващ през ПИ с идентификатор 07079.831.74 по КК на гр.Бургас – общинска публична собственост, земеделска територия, с начин на трайно ползване „обществен извънселищен парк, горски парк“ 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ