ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПЛАТЕНО И БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ И КОНТРОЛИРАН ДОСТЪП НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В ОПРЕДЕЛЕНИ ЗОНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Решението е прието на заседание на Общински съвет – Бургас, проведено на 17.05.2022 г., Протокол № 37, т. 3 (вх. № 08-00-12797) от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ