НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

Приета на заседание на общинския съвет, проведено на 28.01.2020 г., Протокол № 6, т. 30 (вх. № 08-00-9513)  от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ