ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15221 / 21.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие Община Бургас и сдружение „Югоизточен дигитален и иновационен хъб“ да кандидатстват по Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027, Процедура чрез директно предоставяне BG16RFPR002-1.002 „Финансиране на избрани от Европейската комисия Европейски цифрови иновационни хъбове, отличени с „Печат за високи постижения““ с проект: "Подобряване на конкурентоспособността на МСП и публичните организации в Югоизточен регион на България чрез интегрирани иновативни дигитални решения", акроним EDIH DIGIHUB 

КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ