ОБЯВЕНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

ПУБЛИКУВАНО НА Sort ascending ЗАГЛАВИЕ
Наредбата за реда за управление на горски територии на Община Бургас
Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Бургас
Наредбата за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Бургас, предоставени за управление на ОП „Общински имоти”
Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища
Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Бургас
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет – Бургас
Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли, детски градини и полудневни, подготвителни групи към училищата на територията на община Бургас
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас, приета с решение на Общински съвет – Бургас, по т.2, Протокол № 21/20.12.2016 г., с последващи изменения