Проекти на наредби и правилници

19.07.2016 - 11:37

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно:  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона и приемане на схеми за въвеждане в експлоатация на участъци от Зоната за паркиране

11.07.2016 - 16:21

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани на Общинско предприятие „Транспорт”, на адрес – гр. Бургас, ул.

11.07.2016 - 10:13

от Костантин Луков - председател на Общински съвет гр. Бургас, председател на Постоянната комисия по правни въпроси и общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

08.07.2016 - 16:42

от Чанка Коралска - за кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

08.07.2016 - 16:25

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия проект на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Бургас, на адрес – гр. Бургас, ул.

08.07.2016 - 09:12

от Румен Руменов Ангелов - общински съветник от ГЕРБ, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

07.07.2016 - 14:02

Предложения по проекта за Правилник могат да бъдат депозирани в Общински съвет-Бургас, както и на следните електронен адрес:  council@burgas.bg в срок до 21.07.2016 г. включително.

05.07.2016 - 16:35

от Кирил Кирилов Начев - общински съветник от партия СЕК - Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на община Бургас, определена като зона

05.07.2016 - 16:28

от общински съветници от Общински съвет гр. Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинска администрация на Община Бургас, приет с решение на Общински съвет - Бургас по точка единствена, Протокол №4/04.12.2015 г., изменен и допълнен по т.7, Протокол №8/23.02.2016г.

10.06.2016 - 17:20

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 10.06.2016 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за реда и управление на горски територии на Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес – гр. Бургас, ул. „Александровска” № 26 или на следния електронен адрес:   g.chanakova@burgas.bg

10.06.2016 - 17:18

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 10.06.2016 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за реда и управление на горски територии на Община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес – гр. Бургас, ул. „Александровска” № 26 или на следния електронен адрес:   g.chanakova@burgas.bg

09.06.2016 - 12:12

от Георги Василев Манев - общински съветник, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община

09.06.2016 - 12:09

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 09.06.2016 г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община.


Предложения могат да бъдат депозирани на следния електронен адрес: g.manev@burgascouncil.org


 

09.06.2016 - 09:07

от д-р Бойко Миразчийски - председател на Група общински съветници на НФСБ и СЕК, относно: Приемане на Правилник за реда на предоставяне на целеви финансови средства от общински здравен фонд

08.06.2016 - 16:45

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 09.06.2016 г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за реда на предоставяне на целеви финансови средства от общински здравен фонд. Предложения могат да бъдат депозирани на следните електронни адреси:  b.mirazchiyski@burgascouncil.orgbmiraz@abv.bg

16.05.2016 - 16:00

от Георги Дражев Атанасов - зам.председател на Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона

14.05.2016 - 09:33

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование", относно: Изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас

09.05.2016 - 16:41

от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас

11.04.2016 - 12:22

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Приемане на Наредба за изменениe и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет - Бургас, протокол №44, т.1 от 19.03.2003 г.

08.04.2016 - 16:34

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 08.04.2016 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес – гр. Бургас, ул.

07.04.2016 - 14:26

от Георги Дракалиев - общински съветник, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на Община Бургас

31.03.2016 - 12:22

от Николай Асенов Тишев - общински съветник от БСП, относно: Изменение на Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона

11.03.2016 - 11:40

от Красимир Стойчев - зам.-кмет на Община Бургас по "Финанси, бюджет и икономика", относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас

11.03.2016 - 11:07

от Калчо Белов - общински съветник от ПП ГЕРБ и Антон Коджабашев - общински съветник от ПП АБВ, относно: Промени в Наредбата за финансово подпомагане на бургаски спортни клубове

10.03.2016 - 11:47

от Красимир Стойчев - зам.-кмет на Община Бургас по "Финанси, бюджет и икономика", относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона и приемане на схеми за въвеждане в експлоатация на участъци от Зоната за паркиране

08.02.2016 - 15:08

Предложения и мнения по проекта могат да бъдат правени в 14-дневен срок от публикуването му на следните електронни адреси: council@burgas.bg; opsipg@abv.bg

08.02.2016 - 12:13

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за дейността на общинско предприятие "Летен театър, фестивали и концерти", приет с решение по 27, т. 2 на проведеното на 28.02.2008 г. заседание на Общински съвет - Бургас (Протокол №6)

08.02.2016 - 11:53

Предложения и мнения по проекта могат да бъдат правени в 14-дневен срок от публикуването му на следните електронни адреси: council@burgas.bg; belo.bs@abv.bg и opspig@abv.bg


 

05.02.2016 - 15:30

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 05.02.2016 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес – гр. Бургас, ул.

05.02.2016 - 11:13

Предложения и мнения по проекта могат да бъдат правени в 14-дневен срок от публикуването му на следните електронни адреси: council@burgas.bg и b.kanchev@burgas.bg

05.02.2016 - 11:05

Предложения и мнения по проекта могат да бъдат правени в 14-дневен срок от публикуването му на следните електронни адреси: council@burgas.bg и optransport@abv.bg

04.02.2016 - 11:46

от Група общински съветници от ПП ГЕРБ в Общински съвет - Бургас, относно:  Приемане на Правилник за Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, приет с решение на Общински съвет-Бургас по точка единствена, Протокол № 4/04.12.2015 г.

03.02.2016 - 13:47

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община Бургас, както и на следните електронни адреси: i.strateva@burgas.bg и z.georgieva@burgas.bg в 14-дневен срок – от 04.02..2016 г.

11.01.2016 - 14:31

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община Бургас, както и на следните електронни адреси: council@burgas.bg и z.georgieva@burgas.bg в 14-дневен срок от публикуването му

08.01.2016 - 17:07

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас

08.01.2016 - 15:31

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменениe и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища – приета с решение на Общински съвет - Бургас по т. 6, Протокол № 29/17 и 18.12.2009 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т. 7, Протокол № 40/21 и 26.10.2010 г., по т. 16 и т. 17, Протокол № 7/21 и 23.02.2012 г., по т. 13, Протокол № 14/30.10 и 01.11.2012 г., по т. 47, Протокол № 25/25.06.2013 г.

08.01.2016 - 15:11

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Общински имоти”, приет с решение на Общински съвет - Бургас по т. 65 от Протокол №11/24.07.2008 г., изм. и доп. с решение на Общински съвет – Бургас по т. 8 от Протокол №16/18 и 20.12.2008 г.

07.01.2016 - 11:50

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Чистота еко“, приет с Решение на Общински съвет Бургас от 28.10.2014г. по т.16 /Протокол №42/.

07.01.2016 - 10:38

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне финансови средства от бюджета на Община Бургас за финансиране издаването на книги на бургаски автори.

07.01.2016 - 10:27

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане на приемни семейства, живущи на територията на Община Бургас. Предложения могат да бъдат  депозирани в деловодството на Общински съвет – Бургас, както и на следния електронен адрес: g.teneva@burgas.bg

07.01.2016 - 10:15

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилника за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас.

06.01.2016 - 10:22

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и реда за приватизация на Община Бургас. Предложения могат да бъдат  депозирани в деловодството на Общински съвет – Бургас, както и на следния електронен адрес: g.teneva@burgas.bg

30.12.2015 - 11:40

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 31.12.2015 г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Чистота еко“, приет с Решение на Общински съвет Бургас от 28.10.2014г. по т.16 /Протокол №42/. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес – гр. Бургас, ул.

16.12.2015 - 16:18

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 17.12.2015г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за условията и реда за  упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас.

14.12.2015 - 11:35

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилника за реда за подаване на предложения и вземане на решения от Общинския съвет за изграждане на паметници, монументи, паметни плочи и други на територията на Община Бургас.

02.12.2015 - 17:34

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 02.12.2015г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци, приета от Общински съвет – Бургас, Протокол № 5, т.30 от 24.01.2008г., изм. Протокол № 17 от 29.01.2009г., Протокол № 44, т.6 от 20-25.01.2011г., Протокол № 5, т.11 от 22.12.2011г., Протокол № 31, т.4 от 17.12.2013 г.

02.12.2015 - 17:31

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок на следните електронни адреси: council@burgas.bg и b.kanchev@burgas.bg

27.11.2015 - 14:59

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи. Предложения могат да бъдат  депозирани в деловодството на Общински съвет – Бургас, както и на следния електронен адрес: g.teneva@burgas.bg

19.11.2015 - 14:29

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по настоящия проект за Правилник за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас. Предложения могат да бъдат  депозирани на следния електронен адрес: g.teneva@burgas.bg

 

Разработка

WEB DESIGN AND SUPPORT: Дирекция "Информационно обслужване и технологии", Община Бургас

Всички права запазени! ©2015-2019 Общински съвет Бургас

 

Адрес за кореспонденция

Адрес за кореспонденция:
8000 Бургас
ул. "Александровска" 26, ет.1

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.