ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №8 ОТ ДАТА 22.02.2024 ГОДИНА

Публикувано от g.chanakova на

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 46, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, във връзка с изложените в Дневния ред въпроси, свиквам извънредно ОСМО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 22.02.2024 г. от 14:00 ч. (четвъртък), в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния

ДНЕВЕН РЕД

  1. ОбС 08-00-15214 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение по проект „Красива България“, мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“, за нуждите на Домашен социален патронаж – социална услуга, предоставяна на общинско ниво

     

  2. ОбС 08-00-15220 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: 1. Обявяване за частна общинска собственост на ПИ с проектни идентификатори 07079.501.703 и 07079.501.705 по КК на гр. Бургас; 2. Одобряване на проект за окончателен договор по реда на  чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ в процедура по изменение на подробен устройствен план – план за регулация на основание чл.134, ал.1, т.2 и ал.2, т.6 от ЗУТ в обхват на регулационните планове на ж.к. „Изгрев“ и ж.к. „Зорница“, при кръстовище на бул. „Никола Петков“ с ул. „Димитър Димов“, гр. Бургас, с цел образуване на ново кръгово кръстовище – тип „Елипса“ и осигуряване на габарит на втора лента за движение при бул. „Никола Петков“ – при осови точки с № о.т.901б-900ж-900е-900з-900в-900а по регулационния план на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас

     

  3. ОбС 08-00-15221 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие Община Бургас и сдружение „Югоизточен дигитален и иновационен хъб“ да кандидатстват по Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021 – 2027, Процедура чрез директно предоставяне BG16RFPR002-1.002 „Финансиране на избрани от Европейската комисия Европейски цифрови иновационни хъбове, отличени с „Печат за високи постижения“ с проект: „Подобряване на конкурентоспособността на МСП и публичните организации в Югоизточен регион на България чрез интегрирани иновативни дигитални решения“, акроним EDIH DIGIHUB

     

МИХАИЛ ХАДЖИЯНЕВ

Председател на Общински съвет – Бургас