ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Състав на комисията
Материали за предстоящо заседание на комисията
МАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

ПИСМО 08 - 00 14718 / 28.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от С. Георгиева - изпълнителен директор на НСОРБ, относно: Становища по Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2024 г. (ЗДБРБ 2024) 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14694 / 22.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Участие на Община Бургас като бенефициент и партньор в проекти по процедура „Програма за финансиране на маркетингови дейности на туристически услуги в черноморските общини в Република България“, одобрен за финансиране от Министерството на туризма 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14696 / 22.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Михаил Ненов – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Промяна на капацитета на социална услуга Асистентска подкрепа, находяща се в гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ № 20 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14695 / 22.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Михаил Ненов – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Промяна на капацитета на социална услуга Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства, находящ се в гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ №19, ет.2 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14689 / 22.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Вземане на решения, свързани с кандидатстване на „Индустриален логистичен парк – Бургас“ АД в партньорство с Община Бургас с проектно предложение: „Инвестиции в развитието на Индустриален парк – Бургас“ по процедура BG-RRP-3.007 Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“) 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14692 / 22.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на финансов ресурс за преодоляване на последиците от преминал ураганен вятър през с.о. Каптажа 2 
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14673 / 22.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за предоставяне под наем на проектираните в плана за земеразделяне общински полски пътища, включени в масивите за ползване за стопанската 2023/2024 г. и определяне на цена за ползването им

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14690 / 22.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Даване на съгласие за предоставяне на финансова подкрепа на изявен бургаски спортист и одобряване на дофинансиране на спортно събитие за финансовата 2023 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14679 / 22.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособена част от имот – частна общинска собственост, находящ се в Приморски парк, гр. Бургас (бивш Кърджалийски лагер) на Сдружение с нестопанска цел 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14688 / 22.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Преразпределение на средствата от целева субсидия за капиталови разходи 2023 г
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14680 / 22.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската идеална част от недвижим имот – УПИ II-194 в кв. 10 по ПУП-ПРЗ на гр. Българово, община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14682 / 22.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок № 94(494), вход 1(А), етаж 2, апартамент - среден, на наемател, настанен по административен ред 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14683 / 22.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне под наем на нежилищен обект, частна общинска собственост на Сдружение „Социален център Бургас“, регистрирано като сдружение с нестопанска цел, в обществена полза 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14669 / 21.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на  структурата и общата численост на общинската администрация за мандат 2023-2027 и утвърждаване на броя на заместник-кметовете със съответните ресори и броя на кметските наместници в Община Бургас и определяне на правомощията им

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

СИГНАЛ 08 - 00 14634 / 13.10.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от председателите на СК "Акулите" - Я. Ангелов, КВС " Бургас" - М. Попов, СКП "Метропол" - П. Тограмаджиян, КВС "Нефтохимик" - К. Костадинов, относно: Проблеми създавани от сем.Стойчеви - треньори на ПК "Бриз"

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14649 / 09.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от д-р Евелина Димитрова Трошанова - управител на СБАЛПФЗ - Бургас ЕООД, относно: Закупуване със собствени средства на фибробронхоскопска апаратура за нуждите на „СБАЛПФЗ – Бургас“ ЕООД 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

МОЛБА № 08-00 14656 / 14.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от А. Коджабашев - представляващ АКВТ "НАФТЕКС", относно: Предоставяне на финансови средства за турнир по вдигане на тежести -  "Иван Абаджиев"

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14645 / 27.10.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Одобряване на годишен отчет за изпълнението на Плана за действие за общинските концесии за 2022 г. на Община Бургас и на концесионните договори 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ