КОМИСИЯ ПО ЧЛ.8, АЛ.2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА
ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА
Бенчо Георгиев Бенчев
Диян Дончев Господинов
Мадлен Михран Мутафян
Светослав Кирилов Тодоров
Мая Казанджиева - общинска администрация
Галина Страшимирова - юрисконсулт в ОП "Общински имоти"
Добрина Копчева - гл. специалист в ОП "Общински имоти"
ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА