КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 5 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА НАЧИНА НА РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА, ПРЕДВИДЕНИ В ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ, ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
Йордан Тодоров Вълев - общински съветник
ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА
Даниел Атанасов Иванов - общински съветник
Стоян Димитров Царев - общински съветник
Тодор Жаков Йосифов - общински съветник
Георги Николов Кузманов - общински съветник
Станимир Апостолов - зам.-кмет по „Финанси, бюджет, икономика и морско дело“
Ивелина Стратева - директор на дирекция "Икономика и стопански дейности"