КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 5, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СПОРТНИ ОБЕКТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА
ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА
Георги Иванов Маринчев - общински съветник
Георги Петров Дракалиев - общински съветник
Диян Дончев Господинов - общински съветник
Стоян Демирев Грозев - общински съветник
инж. Тина Писарова - директор на ОП "Общински имоти"
Галина Страшимирова - гл. юрисконсулт в ОП "Общински имоти"
Юлия Динева - финансов контрольор в ОП "Общински имоти"