КОМИСИЯ ПО ЧЛ.6 , АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

Петър Тотков Статев

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА
Юлиян Жеков Кулев
Анелия Тодорова Иванова
Христина Иванова Секлемова
Шерафет Асан Мехмед
Станимир Димитров Апостолов
Христо Пламенов Панайотов
Манол Божидаров Тодоров