Мариета Ангелова Тимнева - Рохова

Мариета Ангелова Тимнева - Рохова
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Дата на раждане: 11.01.1968 г.
Професия: Преподавател по английски език и литература; преводач
Образование: ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий", спец. "Английска филология"
Чужди езици: Руски език, английски език
Избран с политическа сила: ПП МИР
Участие в предишен ОБС: Не 
Акцент през мандата: Осигуряване на качествен живот на жителите от кварталите; ускорени темпове на инвестиции за кварталите, което ще осигури тяхното развитие и подобри качеството на хората
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14977 / 17.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Мариета Тимнева-Рохова – общински съветник от ПП МИР, относно: Изграждане на еко зона "Ваякьой" в кв. Долно Езерово
 

ПИТАНЕ 08 - 00 15011 / 19.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Мариета Тимнева-Рохова  – общински съветник от ПП МИР, относно: Изразеното безпокойство на гражданите в квартал „Лозово“ по повод изпълнението на Интегриран воден проект за област Бургас по Оперативна програма „Околна среда“ част кв. „Лозово“, град Бургас. (АДБФП №Д-34-58/17.06.2020 г. ИСУН №BG16M1OP002-1.016-0011 „ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЛАСТ БУРГАС“, финансиран по ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.“ съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд) 

ПИТАНЕ 08 - 00 15012 / 19.01.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Мариета Тимнева-Рохова  – общински съветник от ПП МИР, относно: Планираните и реализирани средства и проекти за развитие и модернизация на инфраструктурата за кв. "Долно Езерово" през предходните 8 години, създаващи условия за повишаване стандарта за живеене в него
 

ПИТАНЕ 08 - 00 15235 / 26.02.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Мариета Тимнева-Рохова  – общински съветник от ПП МИР, относно: Осъществяването на контрол на  дейността на преместваеми обекти /съоръжения и елементи за извършване на търговска и/или друга дейност на открито – открити щандове/ през почивните дни или по време на празници, с цел опазване на общинската собственост, чистотата,  зелените площи и здравето на гражданите

ПИТАНЕ 08 - 00 15458 / 11.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Мариета Тимнева-Рохова  – общински съветник от ПП МИР, относно: Предложението на „Бургасбус" за ново разписание на автобуси 7 и 7А за делнични и почивни дни при частично затваряне на улица „Одрин"
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 08 - 00 15541 / 19.04.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от общински съветници към Общински съвет - Бургас, мандат 2023-2027, относно: Изпращане на Искане до Министъра на вътрешните работи от Общински съвет - Бургас, за разкриване на участък в кв. "Сарафово" към Пето РУ - ОДМВР Бургас

ПИТАНЕ 08 - 00 15568 / 07.05.2024 г.

Публикувано от d.bonchev на

от Мариета Тимнева-Рохова и арх. Дилян Георгиев, относно: Дефекти и ремонтни дейности на територията на квартал "Лозово" и квартал "Долно Езерово"

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ