КОМИСИЯ ПО ЧЛ.10, АЛ.1, Т.2 ОТ ПРАВИЛА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, РЕГИСТРИРАНИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ В НАПРАВЛЕНИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ“

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
Михаил Ненов - зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“
ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА
Георги Иванов Маринчев - общински съветник
Диян Дончев Господинов - общински съветник
Мартин Станиславов Кръстев - общински съветник
Светослав Кирилов Тодоров - общински съветник
Чанко Миндов Мирчев - общински съветник
Мая Казанджиева - директор на дирекция "Здравеопазване, социални дейности и младежки политики"
Минко Коев - гл. експерт "Здравеопазване, социални дейности и младежки политики"
Даниел Борисов - юрисконсулт, дирекция "Демографски политики, мониторинг и координация"