ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА

Състав на комисията
МАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15725 / 17.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от проф. д-р Христо Стоянов Бозов, д.м. –  управител на „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД, относно: Даване на съгласие на „Комплексен онкологичен център–Бургас” ЕООД за закупуване на софтуер, с цел оптимизиране на процесите по регистрация и диспансеризация на онкоболни пациенти 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15724 / 17.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Станимир Апостолов - зам.-кмет "Финанси, бюджет, икономика и морско дело", относно: Приемане на годишните финансови отчети на общинските еднолични търговски дружества за 2023 година, годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските публични предприятия за 2023г., отчети за изпълнението на бизнес програмите за 2023 година и приемане на нови бизнес програми за периода 2024-2026 година 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15720 / 17.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Елена Кокаларова, Иво Баев, Мадлен Мутафян, Васил Загорчев, Христина Хаджиатанасова, Георги Дракалиев и Тодор Иванов - общински съветници, относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15718 / 17.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Съгласие за участие на Община Бургас в „Енергийна общност Бургас - Плувен комплекс Славейков“
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15708 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15700 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проект за предварителен договор по реда на  чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ във връзка с процедура по изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII и УПИ ХII-650 в кв.43Г по плана на ж.к.“Лазур“, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.607.433 и 07079.607.432 по КК на гр.Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15698 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи, общинска собственост, в землищата на територията на Община Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15697 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 71/650 кв.м идеални части от УПИ ХІV-1176 в кв. 88 по плана на кв. Банево, гр.Бургас - частна общинска собственост 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15696 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земя, находяща се във с.о. „Лозницата“, землище гр. Българово, общ. Бургас, на физическо лице с учредено право на ползване, по реда на § 29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007 г.) 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15695 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за разпределяне на реалното ползване на недвижим имот, съсобствен между Община Бургас и юридическо лице, представляващ УПИ XIII в кв. 135б по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ – гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.608.105 по КККР на гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15694 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане за безвъзмездно предоставяне в собственост на Община Бургас на недвижим имот, представляващ УПИ ХІІІ-1567 в кв.6 по ПУП-ПРЗ на кв.Сарафово, гр.Бургас, отразен като ПИ с идентификатор 07079.820.1567 по КККР на гр.Бургас – частна държавна собственост 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15693 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане за безвъзмездно предоставяне в собственост на Община Бургас на недвижими имоти, държавна собственост, представляващи ПИ с идентификатори 07079.20.479 и 07079.20.487 по одобрени КККР на гр.Бургас,  находящи се в м.“Ъгъла“ (бивша м.“Кюшето“), землище кв.Сарафово, гр.Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15692 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху недвижим имот - държавна собственост, представляващ УПИ XIV-744 в кв. 36 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.602.744 по одобрени КККР на гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15691 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху имот- държавна собственост, представляващ УПИ VIII-3944 по ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1087/03.04.2024г. на Зам.-кмет на Община Бургас в кв.

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15690 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху спортен обект представляващ - „Спортно игрище Изгрев, изградено в  УПИ V-122,  в кв. 8, отреден за спорт, по ПУП – ПРЗ на ж.к.“Изгрев“, гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15689 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допускане на поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет-Бургас, прието по т.41 от дневния ред на проведеното на 23.04.2024г. заседание /Протокол №10/ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15687 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Станимир Апостолов - зам.-кмет "Финанси, бюджет, икономика и морско дело",  относно: Провеждане на процедури за избор на проверители - регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишните и консолидирани финансови отчети на общинските еднолични търговски дружества 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15686 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на недвижим имот – частна общинска собственост на ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ - Бургас, представляващ самостоятелен обект, находящ се в кв.11“А“, по плана на ж.к. “Братя Миладинови“, зад бл.117, между ул. “Камчия“ и ул. “Места“, гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15685 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Безвъзмездно предоставяне в управление на Агенция за социално подпомагане, за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Бургас, на недвижими нежилищни имоти – общинска собственост 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15683 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Създаване на социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ с фокус /приоритет на прием – лица, диагностицирани с различни форми на деменция и/ или Алцхаймер в община Бургас, с капацитет 20 (двадесет) лица, считано от 01.06.2024г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15682 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху спортен обект представляващ - „Спортно игрище – терен с площ от 8683 кв.м и обслужваща сграда, находящи се в северозападната част на УПИ I-429, в кв. 56 по ПУП – ПРЗ на ж.к.“Славейков“, гр. Бургас“ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15680 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.3 от ПЗР към ЗИД към ЗСПЗЗ, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – гр. Бургас, за възстановяване собствеността върху земеделски земи на наследници на Н. А. Н.

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15679 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VI-260 в кв. 27 по действащия ПУП – ПРЗ на с. Равнец, общ. Бургас, идентичен на ПИ с идентификатор 61145.501.2098 по КККР на с. Равнец, общ. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15681 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от нежилищен недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект, находящ се в сградата на кметство с.Брястовец, Община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за осъществяване на първична и извънболнична медицинска помощ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15667 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител и начин на гласуване на предложените въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите на „Индустриален логистичен парк – Бургас” АД 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15684 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на част от недвижим имот – публична общинска собственост на Домашен социален патронаж - Бургас, за социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, с фокус/приоритет на прием – лица, диагностицирани с различни форми на деменция и/или Алцхаймер“ - „Социална градина за възрастни – „Грижовник“, представляваща част от самостоятелен обект в сграда, находящ се на първи партерен етаж в жилищен блок с административен адрес: гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ №20 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15678 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездно право на управление на МВР за нуждите на Областна Дирекция на Министерство на вътрешните работи –Бургас върху имот-частна общинска собственост 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОТЧЕТ 08 - 00 15671 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Михаил Хаджиянев - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Дейността на Общински съвет Бургас и неговите комисии за периода 13.11.2023 г. – 31.05.2024 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15677 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Юлиян Станков - управител на "Чистота" ЕООД, относно: Даване на съгласие "Чистота" ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив, движима вещ
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15664 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Петко Димитров Драгнев - управител на "Бургасбус" ЕООД, относно: Даване на съгласие "Бургасбус" ЕООД да кандидатства по процедура за подбор за изпълнение на инвестиция № BG-RRP-4.032 "Подкрепа за нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW" с проект "Комбиниран проект на "Бургасбус" ЕООД, за изграждане на нова мощност за производство на електрическа енергия от слънчева енергия и за локални съоръжения за съхранение на електрическа енергия" и поемане на дълг за обе

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15665 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Петко Димитров Драгнев - управител на "Бургасбус" ЕООД, относно: Даване на съгласие за преотстъпване ползването на част от Автогарата в гр.Средец
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15661 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на движими вещи, общинска собственост, продукт от дейността на общинското предприятие ОП "Чистота Еко" 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15650 / 12.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Правила за прилагане на Програма „Моят град, моят квартал, моята улица за облагородяване и благоустрояване на обществени пространства в кварталите и съставните селища на община Бургас“ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15651 / 12.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Правила за прилагане на Програма „Моят град, моят квартал, моята улица за масово облагородяване на вътрешноквартални пространства на територията на гр. Бургас“ на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15643 / 10.06.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от Манол Тодоров - зам.-кмет "Спорт и туризъм", относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинско предприятие „Туризъм“ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15580 / 14.05.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Манол Тодоров - зам.-кмет "Спорт и туризъм", относно: Даване на съгласие Община Бургас чрез Общинско предприятие „Общински имоти“ да кандидатства по програма на Агенция за хората с увреждания за „Изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания“ за финансиране на дейности по проектно предложение „Създаване на условия за безопасен достъп до водна среда за практикуване на адаптирани плувни спортове и водна рехабилитация от хора с двигателни увреждания от всички възрастови групи в плувен басейн „Меден рудник“,

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 08 - 00 15477 / 12.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от арх. Дилян Георгиев и адв. Христина Хаджиатанасова, общински съветници от коалицията „ПП-ДБ“, относно: Изграждане и ремонтиране на осветление на автобусните спирки по линия №3 / Бургас-Банево/
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ