КОМИСИЯ ПО РЕКЛАМА

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
арх. Тихомир Райчев - главен архитект на Община Бургас
ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА
Димитър Христов Сотиров
Костадин Евгениев Андонов
Николай Желев Желев
Стойко Георгиев Андреев
Тодор Димитров Ангелов
Ясен Бориславов Проданов
Златина Георгиева - директор на дирекция "Правно-нормативно обслужване"
Веселин Василев - директор на дирекция "Управление при кризи, обществен ред и дигурност"
Марияна Христова - началник на отдел "Стопански дейности"
инж. Юлия Данова - главен експерт в сектор "Геодезия и техническа инфраструктура"
ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА