ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Състав на комисията
МАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15480 / 12.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Евелина Василева Михалева-председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението, Тодор Георгиев Иванов - зам.-председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението, Йордан Тодоров Вълев - общински съветник и член на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението и Боян Диянов Дяков - общински съветник и член на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15468 / 11.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15454 / 11.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО 08 - 00 15451 / 11.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Михаил Ненов - зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас , относно: Отпускане на средства по Правилник за реда на предоставяне на целеви  финансови средства от Общински здравен фонд 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15469 / 11.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Създаване на общинско предприятие "Международен младежки културен център" /ММКЦ/ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15470 / 11.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет - Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15461 / 11.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобрение на Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Бургас (2021 -2027 г.) за 2023г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15453 / 11.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от д-р Лидия Стефанова - Председател на ПК по Здравеопазване, общински съветник от ПП ГЕРБ и от д-р Диан Господинов - Общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Предложение за въвеждане на анкетен модел на проучване за проследяване на удовлетвореността на пациентите в общинските лечебни заведения 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15439 / 09.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Манол Тодоров - зам.-кмет "Спорт и туризъм", относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинско предприятие „Туризъм“ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15444 / 10.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от д-р Мартин Кръстев - общински съветник от ПП-ДБ, относно: Предложение за създаване на система за предоставяне на GPS устройства на хора, страдащи от деменция или заболявания, водещи до проблеми с ориентацията и риск от изгубване 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15442 / 10.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от проф. д-р Христо Стоянов Бозов, д.м. –  управител на „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД, относно: Даване на съгласие за закупуване на допълнителен ринг за РЕТ/СТ за Отделение по нуклеарна медицина към „Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 08 - 00 15426 / 04.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Георги Дракалиев - председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 08 - 00 15425 / 04.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Георги Дракалиев - председател на Постоянната комисия по общинска собственост,общински предприятия и дружества, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Бургас, предоставени за управление на ОП „Общински имоти” 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 08 - 00 15424 / 04.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Георги Дракалиев - председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 08 - 00 15423 / 04.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Георги Дракалиев - председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за управление на горски територии на Община Бургас
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 08 - 00 15422 / 04.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Георги Дракалиев - председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 08 - 00 15421 / 04.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Георги Дракалиев - председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 08 - 00 15420 / 04.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Георги Дракалиев - председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 08 - 00 15419 / 04.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Георги Дракалиев - председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно:  Правилник за изменение и допълнение на Правилника за еднократно финансово стимулиране на родители за насърчаване на раждаемостта и подпомагане на отглеждането на деца на територията на община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 08 - 00 15418 / 04.04.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Георги Дракалиев - председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ