ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Състав на комисията
МАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15714 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от общински съветници от ПП "Възраждане", относно: Осъществяване на контрол по спазването на Наредба за опазване на обществения ред на територията на община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15720 / 17.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Елена Кокаларова, Иво Баев, Мадлен Мутафян, Васил Загорчев, Христина Хаджиатанасова, Георги Дракалиев и Тодор Иванов - общински съветници, относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Бургас

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15708 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15694 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане за безвъзмездно предоставяне в собственост на Община Бургас на недвижим имот, представляващ УПИ ХІІІ-1567 в кв.6 по ПУП-ПРЗ на кв.Сарафово, гр.Бургас, отразен като ПИ с идентификатор 07079.820.1567 по КККР на гр.Бургас – частна държавна собственост 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15693 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане за безвъзмездно предоставяне в собственост на Община Бургас на недвижими имоти, държавна собственост, представляващи ПИ с идентификатори 07079.20.479 и 07079.20.487 по одобрени КККР на гр.Бургас,  находящи се в м.“Ъгъла“ (бивша м.“Кюшето“), землище кв.Сарафово, гр.Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15692 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху недвижим имот - държавна собственост, представляващ УПИ XIV-744 в кв. 36 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.602.744 по одобрени КККР на гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15691 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху имот- държавна собственост, представляващ УПИ VIII-3944 по ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1087/03.04.2024г. на Зам.-кмет на Община Бургас в кв.

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОТЧЕТ 08 - 00 15671 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Михаил Хаджиянев - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Дейността на Общински съвет Бургас и неговите комисии за периода 13.11.2023 г. – 31.05.2024 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15677 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Юлиян Станков - управител на "Чистота" ЕООД, относно: Даване на съгласие "Чистота" ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив, движима вещ
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15664 / 14.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Петко Димитров Драгнев - управител на "Бургасбус" ЕООД, относно: Даване на съгласие "Бургасбус" ЕООД да кандидатства по процедура за подбор за изпълнение на инвестиция № BG-RRP-4.032 "Подкрепа за нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW" с проект "Комбиниран проект на "Бургасбус" ЕООД, за изграждане на нова мощност за производство на електрическа енергия от слънчева енергия и за локални съоръжения за съхранение на електрическа енергия" и поемане на дълг за обе

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15650 / 12.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Правила за прилагане на Програма „Моят град, моят квартал, моята улица за облагородяване и благоустрояване на обществени пространства в кварталите и съставните селища на община Бургас“ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15651 / 12.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Правила за прилагане на Програма „Моят град, моят квартал, моята улица за масово облагородяване на вътрешноквартални пространства на територията на гр. Бургас“ на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 15643 / 10.06.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от Манол Тодоров - зам.-кмет "Спорт и туризъм", относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинско предприятие „Туризъм“ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИТАНЕ 08 - 00 15631 / 05.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

от граждани, живущи в кв."Възраждане" бл.42, относно: Категорично несъгласие с инвестиционно намерение на Община Бургас за строителство на многоетажен паркинг между бул."Мария Луиза" и ул."Дебелт", ул."Цар Самуил" и ул."Пробуда" 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ИСКАНЕ И ПОДПИСКА 08 - 00 15625 / 03.06.2024 г.

Публикувано от g.chanakova на

Искане и подписка от собственици на имоти във в.з. "Заслона", с. Димчево, относно: Лошо състояние на общински път от с. Димчево до в.з. "Заслона", с. Димчево 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО 08 - 00 15611 / 28.05.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от Д. Д. и жителите на ул. "Цариградска" № 15, относно: Нерегламентирано обсебване на обществен паркинг, обозначен като "Синя зона" от служителите на фирма наемател на Профсъюзния дом находящ се в гр. Бургас ул. "Цариградска" № 15 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ИСКАНЕ 08 - 00 15608 / 27.05.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от граждани от кв. "Възраждане", относно: Недоволство от промяната на движението в еднопосочно на ул. "Цар Калоян" и ул. "Дебелт" 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 08 - 00 15572 / 10.05.2024 г.

Публикувано от d.bonchev на

от Д. Г. , относно: Предложение за многоетажен паркинг - Краснодар, локация №3 в анкетата на Община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

СИГНАЛ 08 - 00 15564 / 26.04.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от живущите в гр. Бургас, ж.к. "Славейков", бл. 15, 16, 19, 20, 21, 22, 65, 71, 72, 113 и 114, относно: Довършителни ремонтни дейности на улица 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПИСМО 08 - 00 15546 / 19.04.2024 г.

Публикувано от zh.gospodinova на

от Р. П., относно: Запитвания и предложения свързани с паркирането 

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ