КОМИСИЯ ПО ЧЛ.4 НА ПРАВИЛНИКА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ИНВИТРО НА ЛИЦА, ДВОЙКИ И СЕМЕЙСТВА С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, ЖИВУЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
Светослав Кирилов Тодоров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
Диян Дончев Господинов
ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА
Васил Петков Загорчев
Лидия Стефанова Бобчева
Мартин Станиславов Кръстев
Чанко Миндов Мирчев
Шерафет Асан Мехмед

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ИНФОРМАЦИЯ


УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Моля, след като окомплектовате необходимия набор от документи, които са  посочени по-долу, ги внесете за входиране в кабинет № 108, ет. 1 в сградата на Община Бургас.

         Необходими документи за финансово подпомагане на процедури инвитро:

1. Заявление -

Приложение №1 Към чл.10, ал.3;

2. Декларация, удостоверяваща липсата на кръвно родство -

Приложение №2 Към чл.10, ал.3, буква „б“;

3. Декларация от съпруга или партньора, че не е поставен под запрещение -

Приложение №3 Към чл.10, ал.3,буква „в“;

4. Копие от Удостоверение за граждански брак или декларация  от партньора при фактическо съжителство -

Приложение №4 Към чл.18, буква „в“;

5. Удостоверение от Териториална дирекция Бургас към Национална агенция за приходите за непрекъснати здравноосигурителни права 

6. Медицинска документация.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ