ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №3 ОТ ДАТА 30.11.2023 ГОДИНА

Публикувано от g.chanakova на

На 30.11.2023 год. (четвъртък) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.1 изречение 4-то от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, се проведе ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас, при следния

ДНЕВЕН РЕД

 1. ОбС 08-00-14669 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на  структурата и общата численост на общинската администрация за мандат 2023 – 2027 и утвърждаване на броя на заместник-кметовете със съответните ресори и броя на кметските наместници в Община Бургас и определяне на правомощията им

   

 2. ОбС 08-00-14688 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Преразпределение на средствата от целева субсидия за капиталови разходи 2023 г.

   

 3. ОбС 08-00-14671 Докладна записка от общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Създаване на дарителски приз на името на Ал. Г. Коджакафалията

   

 4. ОбС 08-00-14694 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Участие на Община Бургас като бенефициент и партньор в проекти по процедура „Програма за финансиране на маркетингови дейности на туристически услуги в черноморските общини в Република България“, одобрен за финансиране от Министерството на туризма

   

 5. ОбС 08-00-14692 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на финансов ресурс за преодоляване на последиците от преминал ураганен вятър през с.о. „Каптажа“ 2

   

 6. ОбС 08-00-14700 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за утвърждаване на трасе на нова обслужваща задънена (тупикова) улица за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатори 07079.12.834, 07079.12.817 и 07079.12.818 по КККР на гр. Бургас, представляващи частна собственост, земеделска територия, с начин на трайно ползване – нива, с която се засяга ПИ с идентификатор 07079.12.813, представляващ частна общинска собственост, земеделска територия с начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път; 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.16, ал.1 и чл.16а от ЗУТ за изработване на проекти за: 2.1. Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за утвърждаване на трасе на нова обслужваща задънена (тупикова) улица за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатори 07079.12.834, 07079.12.817 и 07079.12.818 по КККР на гр. Бургас, представляващи частна собственост, земеделска територия, с начин на трайно ползване – нива, с която се засяга ПИ с идентификатор 07079.12.813, представляващ частна общинска собственост, земеделска територия с начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път; 2.2. Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП –ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.12.834 по КК на гр. Бургас, находящ се в местност „До шосето“ (бивша местност „Шосе бою“), землище на кв. „Ветрен“, гр. Бургас; 3. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проекти за: 3.1. Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за утвърждаване на трасе на нова обслужваща задънена (тупикова) улица за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатори 07079.12.834, 07079.12.817 и 07079.12.818 по КККР на гр. Бургас, представляващи частна собственост, земеделска територия, с начин на трайно ползване – нива, с която се засяга ПИ с идентификатор 07079.12.813, представляващ частна общинска собственост, земеделска територия с начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път; 3.2. Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП –ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.12.834 по КК на гр. Бургас, находящ се в местност „До шосето“ (бивша местност „Шосе бою“), землище на кв. „Ветрен“, гр. Бургас

   

 7. ОбС 08-00-14701 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура – ново оптично отклонение от съществуваща мрежа на „Виваком България“ ЕАД до ПИ с идентификатор 07079.2.3860 по КК на гр. Бургас, отговарящ на УПИ II-3860 в бивш масив 18 в землището на гр. Бургас

   

 8. ОбС 08-00-14678 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на предварителен договор по реда на  чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ в процедура по изменение на подробен устройствен план – план за регулация на основание чл.134, ал.1, т.2 и ал.2, т.6 от ЗУТ в обхват на регулационните планове на ж.к. „Изгрев“ и ж.к. „Зорница“, при кръстовище на бул. „Никола Петков“ с ул. „Димитър Димов“, гр. Бургас, с цел образуване на ново кръгово кръстовище – тип „Елипса“ и осигуряване на габарит на втора лента за движение при бул. „Никола Петков“ – при осови точки с №№ о.т.901б-900ж-900е-900з-900в-900а по регулационния план на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас

   

 9. ОбС 08-00-14681 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на поземлен имот – държавна собственост, представляващ ПИ с идентификатор 07079.605.706 по одобрената КК на гр. Бургас, находящ се на територията на ПЗ „Север“, гр. Бургас, в обхвата на одобрен и влязъл в сила ПУП- ПРЗ

   

 10. ОбС 08-00-14673 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за предоставяне под наем на проектираните в плана за земеразделяне общински полски пътища, включени в масивите за ползване за стопанската 2023/2024 г. и определяне на цена за ползването им

   

 11. ОбС 08-00-14682 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. „Меден рудник“, блок № 94(494), вход 1(А), етаж 2, апартамент – среден, на наемател, настанен по административен ред

   

 12. ОбС 08-00-14680 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската идеална част от недвижим имот – УПИ II-194 в кв. 10 по ПУП – ПРЗ на гр. Българово, община Бургас

   

 13. ОбС 08-00-14679 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособена част от имот – частна общинска собственост, находящ се в Приморски парк, гр. Бургас (бивш Кърджалийски лагер) на Сдружение с нестопанска цел

   

 14. ОбС 08-00-14683 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне под наем на нежилищен обект, частна общинска собственост на Сдружение „Социален център Бургас“, регистрирано като сдружение с нестопанска цел, в обществена полза

   

 15. ОбС 08-00-14684 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Обявяване на поземлен имот- публична общинска собственост за частна общинска собственост, на основание чл.6, ал.1 от ЗОС

   

 16. ОбС 08-00-14674 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – Бургас, за обезщетяване на С. Х. С.

   

 17. ОбС 08-00-14675 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – Бургас, за обезщетяване на наследниците на Н. Т. В., Е. К. Н., А. Й. А.

   

 18. ОбС 08-00-14676 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – Бургас, за обезщетяване на Й. А. П.

   

 19. ОбС 08-00-14695 Докладна записка от Михаил Ненов – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Промяна на капацитета на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства“, находящ се в гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ №19, ет.2

   

 20. ОбС 08-00-14696 Докладна записка от Михаил Ненов – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Промяна на капацитета на социална услуга „Асистентска подкрепа“, находяща се в гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ № 20

   

 21. ОбС 08-00-14693 Докладна записка от Михаил Хаджиянев – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Избор на член на Постоянна комисия по чл. 23, ал. 3, т. 11 и Комисия по чл. 23, ал. 1 от ПОДОСКВОА

   

 22. ОбС 08-00-14697 Докладна записка от Михаил Хаджиянев – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Откриване на допълнителна процедура за определяне на съдебни заседатели и създаване на временна комисия за провеждане на процедурата по избора им

   

 23. ОбС 08-00-14702 Докладна записка от Михаил Хаджиянев – председател на Общински съвет – Бургас, относно: Даване на съгласие за членство на председателя на Общински съвет – Бургас в Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България (НАПОС – РБ)

   

 24. ОбС 08-00-14690 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Даване на съгласие за предоставяне на финансова подкрепа на изявен бургаски спортист и одобряване на дофинансиране на спортно събитие за финансовата 2023 г.

   

 25. ОбС 08-00-14645 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Одобряване на годишен отчет за изпълнението на Плана за действие за общинските концесии за 2022 г. на Община Бургас и на концесионните договори

   

 26. ОбС 08-00-14689 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Вземане на решения, свързани с кандидатстване на „Индустриален логистичен парк – Бургас“ АД в партньорство с Община Бургас с проектно предложение: „Инвестиции в развитието на „Индустриален парк – Бургас“ по процедура BG-RRP-3.007 Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)

   

 27. ОбС 08-00-14677 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допускане поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет – Бургас, прието по т. 35, подточка 2 от дневния ред на проведеното на 25.07.2023 г., заседание (Протокол № 54)

   

 28. ОбС 08-00-14649 Докладна записка от д-р Евелина Димитрова Трошанова – управител на „СБАЛПФЗ – Бургас“ ЕООД, относно: Закупуване със собствени средства на фибробронхоскопска апаратура за нуждите на „СБАЛПФЗ – Бургас“ ЕООД

   

 29. ОбС 08-00-14636 Питане от Мадлен Мутафян – общински съветник от БСП, относно: Къщички за домашни любимци в ж. к „Лазур“

   

 30. ОбС 08-00-14686 Питане от Мадлен Мутафян – общински съветник от БСП, относно: Липса на възможност за автомобилен достъп до входове 1,2,3 и 4 на бл.10 в к-с „Меден рудник“

 

МИХАИЛ ХАДЖИЯНЕВ

Председател на Общински съвет – Бургас