ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №7 ОТ ДАТА 14.02.2024 ГОДИНА

Публикувано от g.chanakova на

 

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл.45, ал.1 и чл. 46, изр. последно от ПОДОСКВОА на Община Бургас, свиквам СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 14.02.2024 година  (сряда) от 9:00 часа, с продължение на 15.02.2023 година (четвъртък) от 09:00 часа при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находящ се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

 1. ОбС 08-00-15154 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандат 2023 – 2027 година

   

 2. ОбС 08-00-15153 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2024 година

   

 3. ОбС 08-00-15146 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Програма за подобряване на условията за предоставяне на медицински услуги в здравните служби в съставните селища на Община Бургас

   

 4. ОбС 08-00-15072 Отчет от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Изпълнение на решенията на Общинския съвет, взети на сесиите, проведени в периода м. февруари 2022 – м. декември 2023 г.

   

 5. ОбС 08-00-15039 Отчет от Тодор Стамболиев – обществен посредник на Община Бургас, относно: Работата и дейността на обществения посредник за 2023 г.

   

 6. ОбС 08-00-15173 Докладна записка от Михаил Хаджиянев - председател на Общински съвет – Бургас, относно: Приемане на доклад и въпросник за самооценка на търговски дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала за 2023 г.

   

 7. ОбС 08-00-15145 Докладна записка от Станимир Апостолов – зам.-кмет „Финанси, бюджет, икономика и морско дело“, относно: Одобряване на План за действие за общинските концесии на Община Бургас за 2024 г. – 2027 г.

   

 8. ОбС 08-00-15129 Докладна записка от Станимир Апостолов – зам.-кмет „Финанси, бюджет, икономика и морско дело“, относно: Определяне размера на дивидента и начина на разпределение на печалбата за финансовата 2023 г. на търговските дружества със сто процента участие на Община Бургас в капитала

   

 9. ОбС 08-00-15148 Докладна записка от Михаил Хаджиянев – председател на Общински съвет – Бургас и Ясен Бориславов Проданов – общински съветник в Общински съвет – Бургас, относно: Одобряване на финансиране по Програма „Достъпна култура“ в общ размер на  20 000 лв., от които 10 000 лв. за подпомагане подготовката и участието на творчески състави и индивидуални артисти в национални и международни състезания и прояви

   

 10. ОбС 08-00-15133 Докладна записка от Евелина Василева Михалева – председател на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението и Йордан Тодоров Вълев – общински съветник и член на Постоянната комисия по транспорт и безопасност на движението относно: Изграждане на допълнително платно на ненаименуваната улица, перпендикулярна на ул. „Димитър Димов“, намираща се между сервиза за гуми и бензиностанция „Шел“ и между бл. 37 и бл. 38 в ж.к. „Зорница“

   

 11. ОбС 08-00-15134 Докладна записка от Евелина Василева Михалева – общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Осигуряване на средства за подмяна и изграждане на водопроводна мрежа във в.з. Росенец, зeмлище гр. Бургас, Община Бургас

   

 12.  ОбС 08-00-15164 Докладна записка от Евелина Василева Михалева – общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Изграждане на тротоари по главната улица в кв. „Сарафово“ – ул. „Ангел Димитров“

   

 13. ОбС 08-00-15125 Докладна записка от Евелина Михалева и Ясен Проданов – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изграждане на площадка за свободно разхождане на кучета в кв. „Сарафово“. Обектът да бъде изграден върху част от общински имот с идентификатор: 07079.820.1124

   

 14. ОбС 08-00-15126 Докладна записка от Евелина Михалева и Ясен Проданов – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Обновяване и разширяване на автопарка на „Бургасбус“ ЕООД със специализирани микробуси, предназначени за трудноподвижни хора и граждани със специфични потребности

   

 15. ОбС 08-00-14964 Докладна записка от Веселин Пренеров, Димитър Сотиров, Диян Господинов, Ясен Проданов – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Провеждане на VIII-та Национална екологична конференция за ученици и студенти „Да мислим екологично за бъдещето“

   

 16. ОбС 08-00-15131 Докладна записка от Светослав Тодоров, Мариела Кирова, Милен Георгиев, Стоян Грозев, Георги Кузманов и Георги Манев – общински съветници от група „КОД – Български възход“, относно: Финансиране на належащи ремонтни дейности на двете детски отделения на „УМБАЛ – Бургас“ АД

   

 17. ОбС 08-00-15132 Докладна записка от Мариела Кирова, Стоян Грозев, Георги Кузманов, Светослав Тодоров, Милен Георгиев и Георги Манев – общински съветници от група „КОД – Български възход“, относно: Приемане на нова „Общинска програма за деца, родители и специалисти, обхващаща периода от бременност, раждане, най-ранно детско развитие от 0 до 3 г., както и възрастта на социализация и предучилищно образование“

   

 18. ОбС 08-00-15160 Докладна записка от Светослав Тодоров, Мариела Кирова, Милен Георгиев, Стоян Грозев, Георги Кузманов и Георги Манев – общински съветници от група „КОД – Български възход“, относно: Подмяна на флаговете на Република България, Европейски съюз и Община Бургас, монтирани на пилони на кръговите кръстовища в гр. Бургас

   

 19. ОбС 08-00-14946 Докладна записка от Мариела Кирова, Стоян Грозев, Георги Кузманов, Светослав Тодоров, Милен Георгиев и Георги Манев – общински съветници от група „КОД – Български възход“, относно: Изграждане на заграждение за безстопанствени животни (котки) на ул. „Драма“ 11 в ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас

   

 20. ОбС 08-00-14947 Докладна записка от Мариела Кирова, Стоян Грозев, Георги Кузманов, Светослав Тодоров, Милен Георгиев и Георги Манев – общински съветници от група „КОД – Български възход“, относно: Въвеждане на карта за привилегии за възрастни хора „Бургаска сребърна общност“ (БСО)

   

 21. ОбС 08-00-15114 Докладна записка от Христина Хаджиатанасова, арх. Дилян Георгиев – общински съветници от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, относно: 1. Включване на улица „ Ангел Димитров“ квартал „Сарафово“ в програмата за ремонти на Община Бургас; 2. Включване на улица „Ангел Димитров“ квартал „Сарафово“ за обследване и поставяне на уличното осветление съгласно разпоредбите в ЗЕЕ и БДС EN 13201-2:2016

   

 22. ОбС 08-00-15061 Докладна записка от Христина Хаджиатанасова, арх. Дилян Георгиев – общински съветници от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, относно:1. Включване на улиците на квартал „Възраждането“ и ЦГЧ в програмата за ремонти на Община Бургас;  2. Включване на улиците на квартал „Възраждане“ и ЦГЧ в програма за обследване и подмяна на уличното осветление съгласно разпоредбите в ЗЕЕ и БДС EN 13201-2:2016;  3. Включване на подлеза, свързващ комплексите „Изгрев” и „Зорница”, в програмата за ремонт на Община Бургас; 4. Разработване на цялостна програма за планови ремонти за останалите части на града

   

 23. ОбС 08-00-14886 Докладна записка от Мадлен Мутафян и Чанко Мирчев – общински съветници от ПП БСП, относно: Осигуряване на финансиране в Бюджет 2024 г. за проектиране, изготвяне на КСС за ремонт на ул. „2-ра“ и ул. „3-та“ в село Брястовец

   

 24. ОбС 08-00-14937 Докладна записка от Мадлен Мутафян и Чанко Мирчев – общински съветници от ПП БСП, относно: Осигуряване на финансов ресурс в Бюджет 2024 г. за проектиране, изготвяне на КСС за ремонт на ул. „Съветска“, ул. „Комсомолска“ и ул. „Странджа“ в село Равнец или асфалтиране на посочените улици (при условия на алтернативност)

   

 25. ОбС 08-00-15137 Докладна записка от общинските съветници от ПП „Възраждане“, относно: Залагане на средства в бюджета на Община Бургас за 2024 г. за ремонт на детската площадка, намираща се в двора на Народно читалище „Васил Левски 1937“, с административен адрес: гр. Бургас, кв. „Горно Езерово“, ул. „Дружба“ № 26

   

 26. ОбС 08-00-15138 Докладна записка от общинските съветници от ПП „Възраждане“, относно: Изготвяне на проект и КСС и осигуряване на финансиране на ремонт на отсечка, водеща към плажа в кв. „Сарафово“

   

 27. ОбС 08-00-15139 Докладна записка от общинските съветници от ПП „Възраждане“, относно: Предоставяне на допълнителни средства за борба с демографската криза

   

 28. ОбС 08-00-14978 Докладна записка от Тодор Иванов и Стойко Андреев – общински съветници от ПП „Има такъв народ“, относно: Осигуряване на финансов ресурс за проектиране, доставка и монтаж на слънцезащитно съоръжение над трибуни в Плувен комплекс „Флора“

   

 29. ОбС 08-00-15143 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас,относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение „Модернизиране и технологично обновление на системата за външно изкуствено осветление в 4 жилищни комплекса на територията на Община Бургас.“ по процедура  BG-RRP-4.028 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление - покана 2“, с финансиране от Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България

   

 30. ОбС 08-00-14932 Докладна записка от Иван Любомиров Ненков – общински съветник от ПП МИР,относно: Издигане знамето на Република България на Културен дом НХК, сградата в която се провеждат заседанията на Общински съвет – Бургас

   

 31. ОбС 08-00-14977 Докладна записка от Мариета Тимнева-Рохова – общински съветник от ПП МИР, относно: Изграждане на еко зона „Ваякьой“ в кв. „Долно Езерово“

   

 32. ОбС 08-00-15073 Доклад от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Проект на бюджет за 2024 година

   

 33. ОбС 08-00-15142 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас,относно: Заявление за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Бургаски минерални бани“, кв. Ветрен, гр. Бургас

   

 34. ОбС 08-00-15151 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас,относно: Определяне на пасища и ливади от Общинския поземлен фонд, предназначени за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2024/2025година

   

 35. ОбС 08-00-15155 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас,относно: Отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, на обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ УПИ V-22 в кв. 33 по ПУП-ПУР на ПЗ „Север“, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.659.22 по КККР на гр. Бургас, за осъществяване на спортно-възпитателна, тренировъчна и състезателна дейност, след обновяване, разширение и ремонт на съществуващо спортно игрище в двора на Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов (ПГМКР) „Свети Никола“ – гр. Бургас

   

 36. ОбС 08-00-15157 Докладна записка от Михаил Ненов – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Предоставяне на обособена част от имот, находящ се на територията на „Културно-образователен център на съвременното изкуство и библиотека“, за нуждите на Софийски университет – филиал Бургас: създаване на книжарница на Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

   

 37. ОбС 08-00-15162 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура, извън урбанизираната територия на населеното място, за нова кабелна линия 20кV между ТП „Джъмбо“ и ТП „Термопласт“ за захранване на нов БКЗРУ, находящ се в ПИ с идентификатор 07079.2.477 по КК на гр.Бургас, отговарящ на УПИ XIII-477 (в бивш масив 23, местност „Дванадесетте“, бивша местност „Оникилика“, землище на гр.Бургас) с.о. „Бизнес парк 2“ в землището на гр.Бургас, преминаваща през ПИ с идентификатор 07079.2.476 по КК на гр. Бургас – общинска публична собственост, земеделска територия, с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път“;   2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура, извън урбанизираната територия на населеното място, за нова кабелна линия 20кV между ТП „Джъмбо“ и ТП „Термопласт“, преминаващо през част от ПИ с идентификатор 07079.2.476 по КК на гр.Бургас, за захранване на нов БКЗРУ, находящ се в ПИ с идентификатор 07079.2.477 по КК на гр. Бургас, отговарящ на УПИ XIII-477 (в бивш масив 23, местност „Дванадесетте“, бивша местност „Оникилика“, землище на гр. Бургас) с.о. „Бизнес парк 2“ в землището на гр.Бургас; 3. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура, извън урбанизираната територия на населеното място, за нова кабелна линия 20кV между ТП „Джъмбо“ и ТП „Термопласт“, преминаващо през част от ПИ с идентификатор 07079.2.476 по КК на гр. Бургас, за захранване на нов БКЗРУ, находящ се в ПИ с идентификатор 07079.2.477 по КК на гр.Бургас, отговарящ на УПИ XIII-477 (в бивш масив 23, местност „Дванадесетте“, бивша местност „Оникилика“, землище на гр.Бургас) с.о. „Бизнес парк 2“ в землището на гр.Бургас

   

 38. ОбС 08-00-15165 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Даване на съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП – ПР) за УПИ XXVIII по плана на кв.7, ПЗ „Победа“, ПИ с идентификатор 07079.660.461 по КК на гр. Бургас и ПУП – ПУР, с цел утвърждаване на трасе на улична регулация за осигуряване на транспортен достъп до прилежащите имоти

   

 39. ОбС 08-00-15163 Докладна записка от Михаил Ненов – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на доц. К. А. Т.

   

 40. ОбС 08-00-15055 Докладна записка от общински съветници от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, относно: Поставяне/изграждане/монтиране/привеждане в съответствие със законовите изисквания на съоръжения за улеснен достъп до общински лечебни заведения на хора с увреждания

   

 41. ОбС 08-00-15113 Докладна записка от Христина Хаджиатанасова, арх. Дилян Георгиев – общински съветници от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, относно: Поставяне на пътни знаци

   

 42.  ОбС 08-00-14931 Питане от арх. Дилян Георгиев – общински съветник от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, относно: Предвиждания за ремонт и реконструкция за покриване на минималните стандарти за улично осветление и нормативи за достъпна среда на улици в кв. „Възраждане“

   

 43. ОбС 08-00-14962 Питане от Иван Иванов – общински съветник от ПП „Средна европейска класа“,относно: Приходите и разходите за дейностите по събиране, извозване, третиране и обезвреждане на отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване

   

 44. ОбС 08-00-15008 Питане от Александър Господинов Койчев – общински съветник от ПП „Възраждане“, относно: Несъбрани местни данъци и такси

   

 45. ОбС 08-00-15077 Питане от Иван Иванов – общински съветници от ПП „Средна европейска класа“, относно: 13 бр. Коледни къщички, разположени на площад „Тройката“

   

 46. ОбС 08-00-15120 Питане от Елена Кокаларова – общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Ремонтиране и полагане на тротоарна настилка в участък от спирката на Операта на ул. „Христо Ботев“ до пресечката с улица „Патриарх Евтимий“

   

МИХАИЛ ХАДЖИЯНЕВ

Председател на Общински съвет - Бургас