ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №9 ОТ ДАТА 26.03.2024 ГОДИНА

Публикувано от g.chanakova на

На 26.03.2024 год. (вторник)  от 09:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл.45, ал.1 и чл. 46, ал. 1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, се проведе ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас, при следния

ДНЕВЕН РЕД

 1. ОбС 08-00-15231 Докладна записка от Димитър Сотиров, Евелина Михалева и Димчо Грудев – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Предложение за приемане на декларация на Общински съвет – Бургас против приемане на законопроект за енергията от възобновяеми източници в морските пространства (ЗЕВИМП) с дата на постъпване 04.12.2023 г. и сигнатура 49-354-01-127

 2. ОбС 08-00-15376 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Допускане на отклонение от правилата и нормативите на Наредба №7/2003 г. за ПНУОВТУЗ по отношение на разпоредбата на чл.43, т.1 за необходима площ на терен за болница за УПИ V-133 в кв.3a по плана на ж. к. „Изгрев“, гр. Бургас, идентичен с ПИ с идентификатор 07079.501.538 по КККР на гр. Бургас

 3. ОбС 08-00-15360 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване на сдружение с нестопанска цел „Фонд за развитие на Летище Бургас”, одобряване на проекта на устав и определяне на представител на Община Бургас в управителните органи на сдружението

 4. ОбС 08-00-15335 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас 

 5. ОбС 08-00-15313 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на отчет за 2023 г. на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Бургас за периода 2021 – 2027 г.

 6. ОбС 08-00-15312 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на отчет на Програма за управление на отпадъците на Община Бургас за периода 2021 – 2028 г.

 7. ОбС 08-00-15314 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на собствен принос по проект: „Реформиране на Дом за стари хора „Цвета и Анка Върбанови“, гр. Бургас чрез изграждане на сграда за резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст в УПИ II-525, кв.9, ПИ с идентификатор  07079.701.525, по плана на в. з. „Минерални бани“, гр. Бургас“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“ по Програма за модернизиране на дългосрочната грижа на Националния план за възстановяване и устойчивост 

 8. ОбС 08-00-15310 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Изпълнението на проектно предложение, с което Община Бургас е одобрена за финансово подпомагане по Национална програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти за 2023 година за обект: „Спортна зала в УПИ XI, кв. 143 по плана на Районен център ж.к. „Меден рудник“, ПИ с идентификатор 07079.653.590 по КК на гр. Бургас“

 9. ОбС 08-00-15315 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на членството на Община Бургас в Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Алианс Българско Черноморие”

 10. ОбС 08-00-15304 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител и начин на гласуване на предложените на въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите на „Индустриален логистичен парк – Бургас” АД насроченото 02.04.2024г. от 14:00 часа, а при липса на кворум на 17.04.2024 г. Бургас, на ул. „Александровска“ №26, зала 1

 11. ОбС 08-00-15352 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Стопанисване и управление на зони за спорт на открито в част от УПИ XI, кв.143 по плана на зона Районен център, ж.к. „Меден рудник”, гр. Бургас

 12. ОбС 08-00-15353 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на парична награда на Сдружение Баскетболен клуб „Черноморец“ за постигнато спортно постижение – носител на Купа България за 2024 г.

 13. ОбС 08-00-15299 Докладна записка от Манол Тодоров – зам.-кмет „Спорт и туризъм“, относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Общинско предприятие „Туризъм“ при Община Бургас по „Национална програма за заетост на хората с увреждания, съгласно чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания“, финансирана от Агенция за хората с увреждания, за приспособяване на работни места в цех „Морски знаци“, находящ се в гр. Бургас, к-с „Славейков“, бл. 47 (партер)

 14. ОбС 08-00-15338 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ VII-113 в кв. 14 по плана на в.з. Росенец, землище кв. „Крайморие“, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.113 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

 15. ОбС 08-00-15337 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 182/682 кв. м идеални части от УПИ І-239 в кв. 5, целият с площ 682 кв. м, по плана на в. з. „До стопанския двор“, кв. „Банево“, гр. Бургас – частна общинска собственост

 16. ОбС 08-00-15334 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 14/846 кв. м идеални части от УПИ ХІІ-1133 в кв.79, целият с площ 846 кв. м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост 

 17. ОбС 08-00-15333 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XXIV-720 в кв. 47 по действащия ПУП – ПРЗ на кв. „Рудник“ – кв. „Черно море“, гр. Бургас, с идентификатор 07079.711.720 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота

 18. ОбС 08-00-15332 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ II-218 в кв. 14 по действащия ПУП – ПРЗ на кв. „Рудник“ – кв. „Черно море“, гр. Бургас, с идентификатор 07079.711.218 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота

 19. ОбС 08-00-15331 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ II-781 в кв. 52 по действащия ПУП – ПРЗ на кв. „Рудник“ – кв. „Черно море“, гр. Бургас, с идентификатор 07079.711.3306 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част в имота

 20. ОбС 08-00-15329 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 49/1107 кв. м идеални части от УПИ ХІ-1178,1184 в кв. 88, целият с площ 1107 кв.м, по плана на кв. „Банево“, гр. Бургас - частна общинска собственост

 21. ОбС 08-00-15326 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската идеална част от недвижим имот – УПИ I-344 в кв. 32 по ПУП – ПРЗ на гр. Българово, община Бургас

 22. ОбС 08-00-15324 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ ХIII-84, кв. 16 по ПУП-ПРЗ на с. Извор, община Бургас, съответен на част от ПИ с идентификатор 32367.501.84 по КККР на с. Извор,  чрез продажба на общинската идеална част от урегулирания имот 

 23. ОбС 08-00-15323 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ IV-1111, кв. 21 по ПУП – ПРЗ на кв. „Акациите“, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.659.338 по КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от урегулирания имот 

 24. ОбС 08-00-15322 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ I-380 в кв. 33 по плана на кв. „Лозово“, гр. Бургас

 25. ОбС 08-00-15321 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в ПИ с идентификатор 06776.80.35 по КККР на с. Брястовец, община Бургас, чрез продажба на общинските 244/1244 кв. м идеални части от имота

 26. ОбС 08-00-15320 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 261/861 кв. м ид. ч. от УПИ ХІ-615 в кв.42, целият с площ 861 кв. м, по плана на кв. „Банево“, гр. Бургас – частна общинска собственост 

 27. ОбС 08-00-15339 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ 321/621 кв. м идеални части от УПИ ІІІ-426 в кв.54, целият с площ от 621 кв. м, по плана на кв. „Ветрен“, гр. Бургас, по реда на  чл. 35, ал. 3 от ЗОС

 28. ОбС 08-00-15336 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 12, вх. 1, етаж 7, апартамент десен, на наемател, настанен по административен ред  

 29. ОбС 08-00-15330 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 17, вх. 2, етаж 9, апартамент десен, на наемател, настанен по административен ред             

 30. ОбС 08-00-15328 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. „Меден рудник“, блок № 106, вход Б (2), етаж 5, апартамент № 39, на наемател, настанен по административен ред

 31. ОбС 08-00-15325 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. „Меден рудник“, блок № 44 (444), вход 7, етаж 4, апартамент № 32, на наемател, настанен по административен ред

 32. ОбС 08-00-15327 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“,относно: 1. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура, извън урбанизираната територия на населеното място – трасе на кабел 20кV за захранване на нов БКТП, находящ се в ПИ с идентификатор 07079.13.2372 по КК на гр. Бургас, отговарящ на УПИ IV-2372 в бивш масив 37, местност „Голямата нива“, землище на кв. „Банево“, гр. Бургас; 2. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура, извън урбанизираната територия на населеното място – трасе на кабел 20кV за захранване на нов БКТП, находящ се в ПИ с идентификатор 07079.13.2372 по КК на гр. Бургас, отговарящ на УПИ IV-2372 в бивш масив 37, местност „Голямата нива“, землище на кв. „Банево“, гр. Бургас

 33. ОбС 08-00-15298 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Предоставяне на новоизградени обекти на „ВиК“ ЕАД Бургас, съгласно условията на договора, подписан между Асоциация по ВиК с обособена територия „ВиК“ ЕАД Бургас и „ВиК“ ЕАД Бургас

 34. ОбС 08-00-15297 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, относно: Приемане на финансираните за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. инвестиции на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – гр. Бургас и тяхното предаване за срока на Договора подписан между Асоциацията по ВиК – Бургас и „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – гр. Бургас

 35. ОбС 08-00-15296 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“,относно: Предоставяне на новоизградените от Община Бургас обекти по проект: „Интегриран проект за управление на питейни и отпадъчни води – с. Рудник и с. Черно море, община Бургас, област Бургас“ на оператора „ВиК“ ЕАД – Бургас за стопанисване, поддържане и експлоатация, за срока на договора подписан между Асоциация по ВиК и „ВиК“ ЕАД – Бургас 

 36. ОбС 08-00-15295 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“,относно: Предоставяне на новоизграденият обект: „Външен водопровод от разпределителна шахта в ПИ 49477.161.3 по КК на с. Мъглен до напорен водоем в ПИ 23090.28.14, по КК на с. Драганово, Община Бургас с дължина l-8189 м.“ на оператора „ВиК“ ЕАД – Бургас за стопанисване, поддържане и експлоатация, за срока на договора подписан между Асоциация по ВиК и „ВиК“ ЕАД – Бургас

 37. ОбС 08-00-15294 Докладна записка от инж. Чанка Коралска – зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“,относно: Предоставяне на новоизградените от Община Бургас обекти по проект: „Водоснабдяване с. Маринка, с. Твърдица и с. Димчево – Община Бургас – І етап” на оператора „ВиК“ ЕАД – Бургас за стопанисване, поддържане и експлоатация, за срока на договора подписан между Асоциация по ВиК и „ВиК“ ЕАД – Бургас

 38. ОбС 08-00-15319 Докладна записка от Станимир Апостолов – зам.-кмет „Финанси, бюджет, икономика и морско дело“, относно: Предложение за избор на управители на „Чистота“ ЕООД, „Бургасбус“ ЕООД, „Дезинфекционна станция – Бургас“ ЕООД и „Иновационни системи – Бургас“ ЕООД, съгласно проведени конкурси 

 39. ОбС 08-00-15316 Докладна записка от проф. д-р Христо Стоянов Бозов, д. м. –  управител на „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД, относно: Изграждане на едноетажна пристройка за  разполагане на високоспециализирана медицинска техника – ядрено магнитен резонанс в „КОЦ – Бургас” ЕООД

 40. ОбС 08-00-15317 Докладна записка от Николай Димитров – управител на „Благоустройствени строежи“ ЕООД,относно: Даване на съгласие „Благоустройствени строежи“ ЕООД да сключи лизингов договор за дълготраен материален актив, движима вещ, със собствени средства

 41. ОбС 08-00-15303 Докладна записка от Станимир Апостолов – зам.-кмет „Финанси, бюджет, икономика и морско дело“,относно: Одобряване командировки на г-н Димитър Николов – кмет на Община Бургас за периода 20.01.2023 г. – 05.03.2024 г.

 42. ОбС 08-00-15354 Докладна записка от Станимир Апостолов – зам.-кмет „Финанси, бюджет, икономика и морско дело“, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица

 43. ОбС 08-00-15288 Докладна записка от д-р Светослав Кирилов Тодоров – председател на Комисията по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни  проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

 44. ОбС 08-00-15209 Докладна записка от Михаил Ненов – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Отчет за 2023 г. за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Бургас

 45. ОбС 08-00-15309 Доклад от Иво Георгиев Баев – председател на временна комисия за избор на съдебни заседатели при Окръжен съд – Бургас и при Районен съд – Бургас, относно: Избор на съдебни заседатели

 46. ОбС 08-00-15242 Проект на решение от Христина Хаджиатанасова – председател на Постоянната комисия по установяване на конфликт на интереси и Михаил Хаджиянев – председател на Общински съвет – Бургас, относно:  Отмяна на Етичен кодекс на общинските съветници и публичните служители от Община Бургас, приет с Решение на Общински съвет – Бургас по т. 42, Протокол №25/22.10.2009

 47. ОбС 08-00-15237 Докладна записка от д-р Мартин Кръстев – общински съветник от „ПП – ДБ“, относно: Развитие на Общинския дентален център в Бургас като акредитирана база за обучение на специалисти по детска дентална медицина и орална хирургия (ново: Проучване на възможността за развитие на „Дентален център I – Бургас“ ЕООД, като  акредитирана база за обучение на специалисти по детска дентална медицина и орална хирургия)

 48. ОбС 08-00-15254 Докладна записка от проф. д-р Севдалина Турманова – председател на постоянната комисия по наука, иновации и оперативни програми и д-р Лидия Стефанова – член на комисията, общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Избор на членове на Комисия по раздел V, т.1 от Правилата за подкрепа на международни, национални и регионални научни събития, майсторски класове и научноприложни проекти, провеждани на територията на община Бургас

 49. ОбС 08-00-15289 Докладна записка от Веселин Матеев Пренеров, Севдалина Христова Турманова, Павел Георгиев Чепов, Ясен Бориславов Проданов – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Провеждане на фестивал „Лятна театрална сцена“, включването му в културния календар на Община Бургас за 2024 г. и предоставяне на Летния театър за безвъзмездно ползване за нуждите на събитието                         

 50. ОбС 08-00-15361 Докладна записка от Красимир Калудов Тодоров - председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности при Общински съвет – Бургас, относно: Даване на съгласие за финансово подпомагане на изявени бургаски спортисти за участието им в предстоящи първенства и включването на мероприятие в спортния календар на Община Бургас за 2024 година

 51. ОбС 08-00-15140 Питане от Мариян Иванчев Иванов – общински съветник от ПП „Възраждане“, относно: Такси, дължими от търговци на мартеници

 52. ОбС 08-00-15149 Питане от Александър Господинов Койчев – общински съветник от ПП „Възраждане“, относно: Слабо улично осветление по бул. „Захари Стоянов“, гр. Бургас 

 53. ОбС 08-00-15150 Питане от Александър Господинов Койчев – общински съветник от ПП „Възраждане“, относно: Разходи, направени от Община Бургас и общински предприятия за медийно отразяване

 54. ОбС 08-00-15161 Питане от Мариела Кирова, Стоян Грозев, Георги Кузманов, Светослав Тодоров, Милен Георгиев и Георги Манев – общинските съветници от група „КОД – Български възход“, относно: Изграждане на хеликоптерна площадка
   

 55. ОбС 08-00-15175 Питане от Виктория Върбанова – общински съветник от ПП „Възраждане“, относно: Общинска програма „Инвитро” 

 56. ОбС 08-00-15176 Питане от Виктория Върбанова – общински съветник от ПП „Възраждане“, относно: Еднократно финансово стимулиране на родители 

 57. ОбС 08-00-15185 Питане от арх. Дилян Георгиев – общински съветник от „ПП – ДБ“, относно: Проблеми с тротоарната настилка гр. Българово

 58. ОбС 08-00-15227 Питане от Иван Иванов – общински съветник от ПП „Средна европейска класа“, относно: 13 бр. Коледни къщички и сергии/шатри

 59. ОбС 08-00-15235 Питане от Мариета Тимнева-Рохова  – общински съветник от ПП МИР, относно: Осъществяването на контрол на  дейността на преместваеми обекти /съоръжения и елементи за извършване на търговска и/или друга дейност на открито – открити щандове/ през почивните дни или по време на празници, с цел опазване на общинската собственост, чистотата, зелените площи и здравето на гражданите

 60. ОбС 08-00-15241 Питане от Христина Хаджиатанасова и арх. Дилян Георгиев – общински съветници от „ПП – ДБ“,относно: Проект BG16M1OP002-5.003-0003

 61. ОбС 08-00-15243 Питане от Александър Господинов Койчев – общински съветник от ПП „Възраждане“, относно: Компрометирана настилка на паркинга зад блокове 1А, 1Б и 1В в ж.к. „Славейков“, гр. Бургас

 62. ОбС 08-00-15249  Питане от Мадлен Мутафян – общински съветник от БСП, относно: Натрупани строителни отпадъци в ж/к „Изгрев“, зад бл.№121, отстрани на бл.№8

 63. ОбС 08-00-15261 Питане от Александър Господинов Койчев – общински съветник от ПП „Възраждане“, относно: Контейнери за дрехи и обувки, поставени на територията на Община Бургас от фирма „ЕВРОТЕКС“ ЕООД

 64. ОбС 08-00-15270 Питане от арх. Дилян Георгиев, д-р Мартин Кръстев, Христина Хаджиатанасова и Красимир Калудов – общински съветници от ПП-ДБ, относно: 1. Забавен отговор на сигнал на гражданин към администрацията; 2. Предвиждания за ремонт и реконструкция за покриване на минималните стандарти за улично осветление и нормативи за достъпна среда на улици в кв. „Банево“

 65. ОбС 08-00-15274 Питане от Мариян Иванчев Иванов – общински съветник от ПП „Възраждане“, относно: Ремонт на отсечка между кв. „Сарафово“ и кръговото кръстовище в ж.к. „Изгрев“

 66. ОбС 08-00-15275 Питане от Мариян Иванчев Иванов – общински съветник от ПП „Възраждане“, относно: Договорни отношения за реклама между Община Бургас и Иван Грошев

 67. ОбС 08-00-15278 Питане от Станимир Баев – общински съветник от БСП, относно: Оплакване от живущи в бл. 178-179 в ж. к. „Изгрев“, гр. Бургас за наличието на постоянен наднормен шум от вибрации, породени от дейността на магазин „БИЛЛА“

 68. ОбС 08-00-15280 Питане от Николай Желев – общински съветник от ПП „Средна европейска класа“, относно: Фонд за стимулиране на полетите

 69. ОбС 08-00-15281 Питане от Иван Иванов, Стоян Царев и Николай Желев – общински съветници от ПП „Средна европейска класа“,относно: Поведение на общински служител към граждани

 70. ОбС 08-00-15286 Питане от Виктория Върбанова – общински съветник от ПП „Възраждане“, относно: Пръскане срещу тигрови комари

 71. ОбС 08-00-15287 Питане от Виктория Върбанова – общински съветник от ПП „Възраждане“, относно: Концесия на кариерата в кв. „Банево“ 

 72. ОбС 08-00-15292 Питане от Иван Иванов – общински съветник от ПП „Средна европейска класа“, относно: Ежедневното замърсяване на междублоковите пространства, които се намират между 1-ви и 11-ти блок в ж. к. „Лазур“               

 73. ОбС 08-00-15293 Питане от Александър Господинов Койчев – общински съветник от ПП „Възраждане“, относно: Реализирано благоустрояване по програма „Моят град, моят квартал, моята улица“ на Община Бургас 

 74. ОбС 08-00-15307 Питане от д-р Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Изработване на стандарти за отделните зони на градската среда, съгласно Наредбата по чл.13а от ЗУТ

 75. ОбС 08-00-15308 Питане от д-р Георги Дракалиев – общински съветник, относно: Рекламни надписи на чужди езици на територията на община Бургас

 76. ОбС 08-00-15178 Питане от арх. Дилян Георгиев – общински съветник от „ПП – ДБ“, относно: Качеството на почистването на улиците в кв. „Лозово“

 

 

МИХАИЛ ХАДЖИЯНЕВ

Председател на Общински съвет - Бургас